Skargi i wnioski
Konstytucja RP gwarantuje każdemu prawo składania skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji.

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Przedmiot skargi i wniosku
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Sposób złożenia
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej na adres e-urzad@umz.zgierz.pl , za pomocą platformy ePUAP na adres: /4ebn4d0m4f/skrytka, a także ustnie do protokołu.
Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu wnoszącego, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Przyjmowanie w sprawie skarg i wniosków
Prezydent Miasta Zgierza, Zastępca Prezydenta i Sekretarz Miasta przyjmują w każdy wtorek.
Wyznaczaniem terminu spotkań zajmuje się Biuro Obsługi Klienta, mieszczące się na parterze Urzędu, tel. 42 714 31 49.
Naczelnicy Wydziałów oraz pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych przyjmują codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257)   
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skargi wniosków (Dz.U. z 2002 r., nr 5, poz. 46)
- zarządzenie Prezydenta Miasta Zgierza nr 461/VII/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zgierza

Ilość odsłon: 550
Dokument wytworzył(a): Małgorzata Wilenczyc
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2018-01-09 10:08
Ostatnia zmiana: 2018-01-09 10:11
Zakres ostatniej zmiany: Formatowanie tekstu.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2018-01-09 10:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2018-01-09 10:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator