Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów przemysłowych, położonych w rejonie ulicy Konstantynowskiej – Zachód
 
Rozpatrzenie uwag do projektu - zarządzenie Nr 294/VII/2018 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 3 sierpnia 2018 r.

Uzasadnienie do zarządzenia nr Nr 294/VII/2018 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie: rozpatrzenia uwag zgłoszonych na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 30 maja 2018 r. - 29 czerwca 2018 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów przemysłowych, położonych w rejonie ulicy Konstantynowskiej - Zachód.

Do Urzędu Miasta Zgierza w ustawowym terminie tj. do 13 lipca 2018 r. wpłynęło 176 uwag. Z uwagi na obowiązujące przepisy prawa oraz na zasady techniki prawodawczej uwagi te zostały rozpatrzone tak jak w przedstawionym wykazie. Jednakże, zgodnie ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Zgierza prezentowanym już podczas dyskusji publicznej odbytej w dniu 25 czerwca 2018 r. nad rozwiązaniami przyjętymi w przedmiotowym projekcie planu, obecnie trwają prace nad zapowiedzianą wtedy autokorektą tego projektu. Wiele ze zgłoszonych przez wnioskodawców uwag zostanie w niej skonsumowanych w formie zapisów zgodnych z zobowiązującymi zasadami techniki prawodawczej. Po zakończeniu prac związanych ze sporządzaniem tej autokorekty, projekt miejscowego planu zagospodarowania w nowej wersji zostanie przedstawiony do zaopiniowania i uzgodnień do wszystkich niezbędnych instytucji i organów, a w dalszej kolejności zostanie ponownie wyłożony do publicznego wglądu, by umożliwić wszystkim ponowne ustosunkowanie się do przyjętych w nim rozwiązań.

Prezydent Miasta Zgierza
/-/ Przemysław Staniszewski

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Prognoza - rysunek2018-05-28 15:49 6759.55 KB 
dokument Prognoza2018-05-28 15:49 955.12 KB 
dokument Rysunek planu2018-05-28 15:49 6947.26 KB 
dokument Plan - tekst2018-05-28 15:49 457.58 KB 

Ilość odsłon: 1188
Dokument wytworzył(a): Z up. Prezydenta Miasta Zgierza - Piotr Busiakiewicz
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2018-05-28 15:49
Ostatnia zmiana: 2018-08-28 19:26
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja uzasadnienia.

Rejestr zmian - (2)
Data: 2018-08-28 19:26Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja uzasadnienia.
Data: 2018-08-07 14:42Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Rozpatrzenie uwag do projektu.
Data: 2018-05-28 15:49Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator