V sesja RMZ - 31.01.2019 r.
31 stycznia 2019 r. , godz. 10.00, sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16.

eSesja (porządek i projekt uchwały)

Porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wnioski jednostek pomocniczych.
 6. Zapytania mieszkańców.
 7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034:
  a) przedstawienie przez Prezydenta Miasta Zgierza projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącej projektu uchwały,
  c) odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgierza opinii do projektu uchwały,
  d) dyskusja nad projektem uchwały,
  e) głosowanie projektu uchwały.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2019:
  a) przedstawienie przez Prezydenta Miasta Zgierza projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,
  b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącej projektu uchwały,
  c) odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgierza opinii do projektu uchwały,
  d) dyskusja nad projektem uchwały,
  e) głosowanie projektu uchwały.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) współpracy miasta Zgierza z miastem Bischwiller - Republika Francuska,
  b) trybu i sposobu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Zgierza",
  c) trybu i sposobu nadawania tytułu „Zasłużony dla Miasta Zgierza",
  d) zatwierdzenia regulaminów komisji Rady Miasta Zgierza,
  e) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2019 r.,
  f) udzielenia upoważnienia Prezydentowi Miasta Zgierza do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji pn.: "Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2019 - 2035", w ramach naboru 61/I/OA/3.4/2018 /cz.2-Gepard II - Dotacja w programie priorytetowym nr 3.4 "Ochrona atmosfery 3.4 Gepard II - transport niskoemisyjny",
  g) powołania Rady Społecznej Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu,
  h) zmiany uchwały Nr L/645/18 z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do realizacji projektu pod nazwą „Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Zgierskim” w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”,
  i) zatwierdzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miasto Zgierz na rok 2019,
  j) wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Zgierz organizacji Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady w 2019 roku jako zadania publicznego o charakterze powiatowym w zakresie kultury fizycznej i sportu,
  k) wyrażenia zgody na przystąpienie Szkoły Podstawowej nr 3 w Zgierzu, ul. Szczawińska 2, do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach akcji "Ponadnarodowa mobilność uczniów", w celu realizacji projektu pt. "Nowe możliwości to lepszy rozwój",
  l) wyrażenia zgody na przystąpienie Szkoły Podstawowej nr 3 w Zgierzu, ul. Szczawińska 2, do Programu Erasmus+, w ramach akcji KA1- "Mobilność kadry edukacji szkolnej" w celu realizacji projektu pt. "W kierunku nowoczesnego nauczania",
  m) wyrażenia zgody na przystąpienie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi, ul. 3 Maja 46 a, do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach akcji "Ponadnarodowa mobilność uczniów", w celu realizacji projektu pt. "Wszystko czego potrzebujesz - to doświadczenie",
  n) wyrażenia zgody na przystąpienie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi, ul. 3 Maja 46 a, do Programu Erasmus+ Edukacja szkolna, Akcja 2. Partnerstwa strategiczne. Projekty Współpracy Szkół (KA229), w celu realizacji projektu pt. "Odkryj swój talent z wykorzystaniem Teorii Inteligencji Wielorakiej".
  o) przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla miasta Zgierza na lata 2019 – 2021,
  p) zmiany uchwały III/29/2018 Rady Miasta Zgierza z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku na lata 2019-2023,
  r) wyrażenia zgody na złożenie wniosku o przyznanie środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadanie pod nazwą Modernizacja drogi ul. Jedlicka jako dojazdowej do gruntów rolnych.
 11. Sprawozdanie z realizacji Programu "Zgierz dla Rodziny" za rok 2018.
 12. Wybór przedstawicieli Rady Miasta Zgierza do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 14. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad sesji.
*************

Relacje on-line z sesji Rady Miasta Zgierza VIII Kadencji

Prezydent Miasta Zgierza informuje, że na podst. art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   obrady Rady Miasta Zgierza są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Transmisja on-line dostępna na kanale youtube - Urząd Miasta Zgierza
Nagrania obrad udostępniane są:
- w Biuletynie Informacji Publicznej - www.umz.zgierz.pl/bip
- na stronie internetowej miasta Zgierza - www.miasto.zgierz.pl
Szczegółowe informacje dot. ochrony prywatności realizowane przez Prezydenta Miasta Zgierza znajdują się na stronie podmiotowej BIP.

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Zaproszenie i porządek obrad2019-01-24 16:07 927.92 KB 

Ilość odsłon: 440
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący RMZ
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2019-01-24 16:07
Ostatnia zmiana: 2019-01-30 10:37
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja odnośnika do eSesja.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2019-01-30 10:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja odnośnika do eSesja.
Data: 2019-01-24 16:07Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator