VII sesja Rady Miasta Zgierza - 28.03.2019
28 marca 2019 r., godz. 10.00, sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16.

eSesja (porządek i projekt uchwały)

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wnioski jednostek pomocniczych.
 6. Zapytania mieszkańców.
 7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) nadania Tytułu Honorowego „Zgierski Dawca Krwi”,
b) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz,
c) zaliczenia do kategorii dróg gminnych działki nr ewid. 887/23 w obr. Z-140,
d) wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Zgierz w 2019 roku,
e) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2019 w zakresie zadań własnych,
 f) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034,
g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu       zlokalizowanego w rejonie ulicy Łódzkiej,
 h) zmiany uchwały nr LIV/706/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Zgierz porozumienia
z Powiatem Zgierskim w sprawie wspólnego finansowania opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla koncepcji drogowej, w celu realizacji zadania pn.: „Budowa drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu”,
i) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do opracowania i złożenia wniosku na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa instalacji wewnętrznych hali wielofunkcyjnej MOSiR przy ul. Wschodniej 2 w Zgierzu”
w ramach Programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2019, obsługiwanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,
j) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do opracowania i złożenia wniosku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Wschodniej 2 w Zgierzu” w ramach Programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2019, obsługiwanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,
k) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do opracowania i złożenia wniosku o dofinansowanie wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa na terenie Gminy Miasto Zgierz” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028 (Fundusz).
 9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu, za rok 2018.
 10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2018 i realizacji Programu Wspierania Rodziny za rok 2018.
 11. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
 12. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zgierzu za 2018 r.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 14. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad sesji.


Ilość odsłon: 357
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący RMZ
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2019-03-21 15:14
Ostatnia zmiana: 2019-03-22 15:20
Zakres ostatniej zmiany: Dodanie odnośnika do eSesja.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2019-03-22 15:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie odnośnika do eSesja.
Data: 2019-03-21 15:14Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja pierwsza
separator