VIII sesja Rady Miasta Zgierza - 25.04.2019
25 kwietnia 2019 r., godz. 10.00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16.

eSesja (porządek i projekt uchwały)

Porządek obrad sesji:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Uwagi do porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z VII sesji.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Wnioski jednostek pomocniczych.
6.    Zapytania mieszkańców.
7.    Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania.
8.    Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście za 2018 r.
9.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach
2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków,
b)    wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. „Nasze ekologiczne pracownie” w celu realizacji projektu pn. utworzenie punktu dydaktycznego „Cztery pory roku w ogrodzie” przy Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu
z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
c)    zmiany uchwały Nr XLVI/606/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
w Gminie Miasto Zgierz,
d)    przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” dla miasta Zgierza,
e)    odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic 1 Maja, Rembowskiego, Narutowicza
i Dąbrowskiego,
f)     odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic Gałczyńskiego i Bazylijskiej,
g)    postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
h)    szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Zgierz
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów,
i)    rozpatrzenia skargi na pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu,
j)    zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2019 w zakresie zadań własnych
k)    zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034.
10.    Przyjęcie Apelu Rady Miasta Zgierza.
11.    Analiza majątku miasta Zgierza w zakresie gruntów:
a)    inwestycyjnych:
- dla inwestycji przemysłowych,
- dla budownictwa wielorodzinnego,
- dla budownictwa jednorodzinnego,
b)    pozostałych:
- dla inwestycji miejskich (skwery, parki, miejsca rekreacji, itp.),
- grunty z nieuregulowanym stanem właścicielskim.
12.    Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
13.    Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
14.    Zapytania i wolne wnioski.
15.    Zamknięcie obrad sesji.

Ilość odsłon: 371
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący RMZ
Wprowadził(a): Lilia Gajczyk
Data publikacji: 2019-04-18 12:25
Ostatnia zmiana: 2019-04-18 12:25
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja pierwsza

Rejestr zmian - (0)
Data: 2019-04-18 12:25Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja pierwsza
separator