IX sesja RMZ - 30 maja 2019 r.
godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16

eSesja (porządek i projekt uchwały)

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Prezentacja wyników badania ankietowego zrealizowanego przez „Klub Aktywnej Młodzieży” wraz z rekomendacjami dla władz Miasta.
 4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wnioski jednostek pomocniczych.
 7. Zapytania mieszkańców.
 8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania.
 9. Przedstawienie raportu o stanie miasta.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2019 r.,
  b) nadania Tytułu Honorowego „Zgierski Dawca Krwi”,
  c) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
  d) wypłat ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, działających na terenie miasta Zgierza,
  e) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Zgierz Aneksu Nr 1 do porozumienia z dnia 08.05.2019 r. zawartego pomiędzy Powiatem Zgierskim i Gminą Miasto Zgierz w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Zgierza oraz udzielania dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasto Zgierz w celu realizacji przejętych zadań,
  f) uchylenia uchwały Nr XLVIII/586/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Zgierz lokalu do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy,
  g) kierunków działania Prezydenta Miasta Zgierza w zakresie przyjęcia darowizny prawa własności gruntu, a następnie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków i urządzeń zlokalizowanych na nieruchomościach gruntowych, położonych w Zgierzu przy ul. Miroszewskiej 54-60, ul. Łukasińskiego Waleriana 15/17 i ul. Struga Andrzeja 30 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska,
  h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu ograniczonego ul. Piątkowską, ul. Boczną, ul. Ciosnowską i granicą miasta,
  i) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  j) zmiany uchwały Nr XLI/454/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 października 2013 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  k) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2019 w zakresie zadań własnych,
  l) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034,
  m) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do realizacji projektu pod nazwą "Zdrowo i bezpiecznie w Zgierzu - usługi opiekuńcze, rehabilitacyjne i telemedyczne" w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne".
 11. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 r.
 12. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu za rok 2018.
 13. Informacja w zakresie Akcji Zima.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 15. Oświadczenia radnych.
 16. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 17. Zapytania i wolne wnioski.
 18. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad sesji.


Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Zaproszenie2019-05-23 16:54 363.61 KB 

Ilość odsłon: 304
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący RMZ
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2019-05-23 16:54
Ostatnia zmiana: 2019-05-23 16:54
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2019-05-23 16:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator