XIII sesja Rady Miasta Zgierza - 30.10.2019
30 października 2019 r. na godz. 10.00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16.

eSesja (porządek i projekty uchwał)


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie tytułów honorowych „Zasłużony dla miasta Zgierza”.
3. Wystąpienie Dyrektora Muzeum Miasta Zgierza poświęcone 30. Rocznicy powstania Komitetu Obywatelskiego w Zgierzu.
4. Uwagi do porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XII sesji.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wnioski jednostek pomocniczych.
8. Zapytania mieszkańców.
9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) nadania nazwy pasażowi,
b) zmiany uchwały Nr V/40/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu nadawania tytułu „Zasłużony dla Miasta Zgierza”,
c) zmiany uchwały Nr V/39/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Zgierza”,
d) wstąpienia w skład Rady Osiedla Proboszczewice – Lućmierz w Zgierzu,
e) nadania Tytułu Honorowego „Zgierski Dawca Krwi”,
f) zmiany uchwały Nr LII/634/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 września 2014 roku w sprawie korzystania z ulg w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz na liniach autobusowych objętych porozumieniami międzygminnymi, dla których organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Zgierz,
g) zmiany uchwały Nr XXXV/383/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zgierz,
h) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do opracowania i złożenia wniosku na realizacje zadań inwestycyjnych pn. „Zgierskie szkoły inkubatorem kompetencji kluczowych niezbędnych w wykonywaniu zawodów przyszłości” w ramach Poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
i) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do realizacji projektu pn. „Równe szanse – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Zgierzu” w ramach konkursu nr RPLD.11.01.01-IZ.00-10-002/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna,
j) wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Zgierz prawa własności niezabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 102, położonej w 128 obrębie miasta Zgierza przy ulicy Obrońców Pokoju 14, o pow. 39 128 m2,
k) ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Zgierza,
l) poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty skarbowej,
m) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2019 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu,
n) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034,
o) określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz,
p) powołania Komisji Doraźnej Rady Miasta Zgierza ds. Ochrony Środowiska.
11. Analiza oświadczeń majątkowych radnych i osób zobowiązanych do ich złożenia Prezydentowi Miasta Zgierza.
12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.
13. Informacja na temat funkcjonowania miejskiej komunikacji autobusowej.
14. Realizacja polityki Gminy Miasto Zgierz w zakresie ochrony środowiska, w tym w szczególności o segregacji odpadów oraz rekultywacji składowisk i wysypisk.
15. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Zgierza na lata 2016-2020 za okres 01.01.-31.12.2018 r.
16. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
17. Oświadczenia radnych.
18. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad sesji.

Ilość odsłon: 265
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący RMZ
Wprowadził(a): Lilia Gajczyk
Data publikacji: 2019-10-23 11:59
Ostatnia zmiana: 2019-10-23 11:59
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja pierwsza

Rejestr zmian - (0)
Data: 2019-10-23 11:59Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja pierwsza
separator