XIV Sesja Rady Miasta Zgierza - 28.11.2019
28 listopada 2019 r. na godz. 10.00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16.

eSesja (porządek i projekty uchwał)


Porządek obrad sesji:
3. Uwagi do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski jednostek pomocniczych.
7. Zapytania mieszkańców.
8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 
   a) uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2020 r.,
 
   b) szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Gminy Miasto Zgierz,

   c) wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Przybyłów w Zgierzu

   d) przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020,

   e) zmiany uchwały Nr VI/42/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Zgierzu,

   f) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Zgierz porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miasto Łódź realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy,

  g) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: "Przywrócenie należytego stanu Pomnikowi Stu Straconych w Zgierzu", w odpowiedzi na Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju 2020",

  h) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: "Wsparcie dla miejsca pamięci - Cmentarza Żołnierzy Radzieckich w Zgierzu", w odpowiedzi na Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Groby i cmentarze wojenne w kraju 2020",

   i) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: "Tworzenie potencjału kulturalnego sali widowiskowej w obiekcie Starego Młyna w Zgierzu", w odpowiedzi na Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Infrastruktura domów kultury 2020",

   j) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do realizacji projektu pn. „Bezpieczeństwo i rozwój – łączymy pokolenia” w ramach konkursu grantowego Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej „Gmina na czasie”,

  k) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2019 w zakresie zadań własnych,

   l) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034.

10. Informacja na temat planowanych w roku 2020 inwestycji infrastrukturalnych.
11. Informacja nt. wyznaczenia zakładów pracy na terenie miasta Zgierza, w których będą wykonywane prace wskazane przez Sąd w ramach kary ograniczenia wolności oraz prace społecznie użyteczne.
12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
13. Oświadczenia Radnych.
14. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad sesji.

Ilość odsłon: 236
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący RMZ
Wprowadził(a): Lilia Gajczyk
Data publikacji: 2019-11-21 11:30
Ostatnia zmiana: 2019-11-21 11:30
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja pierwsza

Rejestr zmian - (0)
Data: 2019-11-21 11:30Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja pierwsza
separator