Projekty uchwał przekazane pod obrady XLI sesji RMZ

29 października 2009 r., godz. 9.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z XXXIX i XL sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 4. Zapytania mieszkańców.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:


  a) Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcie mandatu radnego,


  b) Projekt uchwały w sprawie wstąpienia w skład Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza,


  c) Projekt uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,


  d) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Rady Osiedla Proboszczewice-Lućmierz w Zgierzu,


  e) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Rady Osiedla Podleśna w Zgierzu,


  f) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów Rady Osiedla Przybyłów w Zgierzu,


  g) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/293/09 z dnia 26 marca 2009 roku Rady Miasta Zgierza w sprawie zapewnienia w 2009 roku środków na realizację projektu pod nazwą "Jestem potrzebny, chcę być potrzebny" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie Priorytetu VII ”Promocja Integracji Społecznej” - Poddziałanie 7.1.1 ”Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”,


  h) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miasto Zgierz na rok 2010,


  i) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/294/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej "Razem więcej" dla Gminy Miasto Zgierz,


  j) Projekt uchwały w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2010 roku nowych licencji na wykonywanie na obszarze miasta Zgierza transportu drogowego taksówką,


  k) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu,


  l) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów zabudowy mieszkaniowej rejon Łagiewnicka – Wschód,


  m) Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Zgierza,


  n) Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Zgierza,


  o) Projekt uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru opłaty skarbowej w 2010 roku,


  p) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie zadań własnych,


  r) Projekt uchwały w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień na rok 2010 dla miasta Zgierza,


  s) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Zgierz na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,


  t) Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/419/06 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie określenia sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej na terenie miasta Zgierza.

 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.
 8. Informacja na temat pracy jednostek pomocniczych miasta Zgierza.
 9. Analiza oświadczeń majątkowych radnych i osób zobowiązanych do ich złożenia Prezydentowi Miasta Zgierza.
 10. Informacja o stanie przygotowań miasta Zgierza do sezonu zimowego 2009/2010.
 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolnych 2008/2009, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.
 12. Informacja Prezydenta Miasta Zgierza w sprawie realizacji uchwały Nr XXXVII/332/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 czerwca 2009 r. zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/344/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu: "Budowa zgierskiego odcinka Łódzkiego Tramwaju Regionalnego" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
 13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Ilość odsłon: 1239
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2009-10-23 14:41
Ostatnia zmiana: 2009-10-23 14:41
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2009-10-23 14:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator