Projekty uchwał przekazane pod obrady XLVIII sesji RMZ

29 kwietnia 2010 r. godz. 9.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z XLVI i XLVII sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 4. Zapytania mieszkańców.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2009 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza.

 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) wyrażenia zgody na podjęcie przez Prezydenta Miasta Zgierza działań zmierzających do przejęcia całości zadań i kompetencji Starosty Zgierskiego w zakresie geodezji i kartografii,


  b) zmiany uchwały Nr LIV/496/06 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 października 2006 r. w sprawie stypendiów oraz nagród sportowych Rady Miasta Zgierza,


  c) przekazania pisma według właściwości,


  d) skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,


  e) zmiany Statutu Miasta Zgierza,


  f) utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i w zakładzie pomocy społecznej dla potrzeb przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.


  g) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących przyłączenia miasta Zgierza do katalogu miast posiadających kompetencje organu egzekucyjnego w postępowaniu administracyjnym,


  h) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na 2010 r. w zakresie zadań własnych,


  i) zobowiązania Prezydenta Miasta Zgierza do realizacji projektu wyłonionego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach",


  j) upamiętnienia XXX rocznicy powstania Solidarności - nadania nazwy "Pasaż Solidarności",


  k) upamiętnienia XXX rocznicy powstania Solidarności - wzniesienie Pomnika Wolności,


  l) zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.
 9. Informacja na temat zimowego utrzymania dróg sezonie 2009/2010.
 10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

Projekty uchwał zgłoszone poza porządkiem obrad sesji:

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów przemysłowych obejmujących zasięgiem rejon byłych zakładów ZPB "Boruta" S.A. w Zgierzu


Ilość odsłon: 1322
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Joanna Snarska
Data publikacji: 2010-04-22 14:00
Ostatnia zmiana: 2010-04-27 11:48
Zakres ostatniej zmiany: Wprowadzenie nowych projektów uchwał.

Rejestr zmian - (3)
Data: 2010-04-27 11:48Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Wprowadzenie nowych projektów uchwał.
Data: 2010-04-23 15:27Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Wprowadzenie nowych projektów uchwał.
Data: 2010-04-23 09:59Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Wprowadzenie nowych projektów uchwał.
Data: 2010-04-22 14:00Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator