Wydział Finansowo-Budżetowy

Kontakt:

95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 16 (parter i II piętro)
e-urzad@umz.zgierz.pl

Naczelnik:

 • Małgorzata Hlebowicz - pokój 015 (parter) - tel. 42 7143 127

Pierwszy Zastępca Naczelnika - Dział Finansowy:

 • Teresa Falkowska - pokój 015  (parter) - tel. 42 7143 117

Drugi Zastępca Naczelnika - Dział Budżetowy:

 • Grzegorz Kowalczyk - dziedziniec UMZ - tel. 42 7143 118
Kasa:
 • pokój 018 - tel. 42 714 31 25 (podatki i opłaty)
  - poniedziałek, środa, czwartek, piątek - w godz. 8.00 - 14.30
  - wtorek - w godz. 8.00 - 16.30 (przerwa 14.00-14:30)

Pracownicy:
 • pokój 016 (parter) - tel. 42 7143 122, 126, 255 (podatek od nieruchomości, rolny, leśny)
 • pokój 018 (parter) - tel. 42 7143 123, 124, 125 (podatek od środków transportowych, opłata skarbowa, opłata targowa)
 • dziedziniec UMZ - tel. 42 7143 118, 119, 121, 134 (budżet)

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ


Do zadań Wydziału Finansowo-Budżetowego należy w szczególności nadzór nad finansami i budżetem Miasta.

W Wydziale Finansowo-Budżetowym wyodrębnia się Dział Finansowy do zadań, którego w szczególności należy:
1) realizowanie zapisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy Ordynacja podatkowa, w tym w szczególności:
a) wydawanie decyzji wymiarowych w zakresie podatków lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego;
b) prowadzenie postępowań podatkowych dla osób fizycznych i prawnych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych;
c) prowadzenie poboru wyżej wymienionych podatków i opłat lokalnych;
d) przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie ustalenia stawek podatkowych;
e) udzielanie ulg w spłacie ww. podatków i opłat z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.
2) realizowanie zapisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w tym w szczególności:
a) wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych i innych pism w celu skierowania spraw do organów egzekucyjnych zmierzających do ściągnięcia należnych Miastu podatków i opłat;
b) zajmowanie stanowiska w sprawie zawieszenia lub umarzania postępowania egzekucyjnego.
3) prowadzenie obsługi kasowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach;
4) prowadzenie postępowań na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyrażania zgody na udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących dochód Miasta pobieranych przez urzędy skarbowe;
5) wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych;
6) pobór i rozliczanie inkasentów w zakresie opłaty targowej, opłaty skarbowej, opłaty od posiadania psów i opłaty reklamowej.

W Wydziale Finansowo – Budżetowym wyodrębnia się Dział Budżetowy, do zadań którego w szczególności należy:
1) realizowanie zapisów ustawy o finansach publicznych w tym w szczególności:
a) opracowanie projektu uchwały budżetowej Miasta oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta,
b) opracowanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie zmian budżetu
i Wieloletniej Prognozy Finansowej,
c) opracowanie i bieżąca analiza poziomu długu Miasta,
d) prowadzenie zbiorczych planów finansowych poszczególnych jednostek budżetowych oraz zmian w tym zakresie,
e) nadzór nad wykonaniem budżetu Miasta oraz nad zachowaniem równowagi budżetowej z przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,
f) sporządzanie zbiorczych sprawozdań opisowych i statystycznych z wykonania budżetu.
2) realizowanie zapisów ustawy o sprawozdawczości budżetowej w tym w szczególności:
a) przygotowanie sprawozdań finansowych i rachunkowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami dla budżetu Miasta,
b) przygotowanie zbiorczych sprawozdań finansowych i rachunkowych
w oparciu o przekazane sprawozdania cząstkowe jednostek organizacyjnych Miasta,
c) analiza sprawozdań budżetowych.
3) prowadzenie księgowości budżetowej kont syntetycznych i analitycznych dochodów budżetowych, rachunku podstawowego budżetu Miasta;
4) przygotowywanie dokumentów dla Rady Miasta i Prezydenta związanych z realizacją budżetu;
5) dystrybucja środków na realizację zadań dla poszczególnych dysponentów.Ilość odsłon: 5787
Dokument wytworzył(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2010-10-11 15:42
Ostatnia zmiana: 2018-10-05 14:43
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja.

Rejestr zmian - (24)
Data: 2018-10-05 14:43Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja.
Data: 2016-04-20 16:13Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2016-01-07 13:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Podanie godzin pracy okienka kasowego.
Data: 2016-01-07 12:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja artykułu w związku z wprowadzeniem nowego Regulaminu organizacyjnego.
Data: 2015-08-04 14:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wykreślenie samodzielnego Stanowiska ds. egzekucji.
Data: 2015-06-24 11:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu.
Data: 2015-06-16 17:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu.
Data: 2015-06-10 10:51Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna wprowadzona zmianą do Regulaminu.
Data: 2015-06-10 10:07Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna na stanowisku Naczelnika i I Zastępcy.
Data: 2015-06-08 12:23Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna na stanowisku Naczelnika.
Data: 2015-03-30 15:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja artykułu.
Data: 2015-02-02 10:22Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2014-08-26 14:38Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2014-03-04 15:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2014-02-28 18:29Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu.
Data: 2014-01-09 09:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w nazwisku i zmiana numeru telefonu.
Data: 2014-01-03 12:28Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizcyjno-prawna.
Data: 2013-10-17 10:46Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu po wprowadzeniu zmian do Regulaminu organizacyjnego.
Data: 2013-04-05 10:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja numerów telefonów.
Data: 2013-03-02 11:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana odnośnika.
Data: 2013-01-25 14:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjna.
Data: 2013-01-25 14:38Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjna Wydziału.
Data: 2012-10-22 15:00Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2011-04-20 10:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana numeru telefonu Zastępcy Naczelnika.
Data: 2010-10-11 15:42Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie artykułu.
separator