Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa

Kontakt:

95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 16 (parter)
e-urzad@umz.zgierz.pl lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Naczelnik:

  • Małgorzata Sęk  - pokój 2 - tel. 42 7143 163
I Zastępca Naczelnika - Dział Gospodarki Nieruchomościami:
  • Aleksandra Augustyniak - pokój 4 - tel. 42 7143 187

II Zastępca Naczelnika - Dział Mieszkalnictwa:

  • Aleksandra Jaworska  - pokój 9 - tel. 42 7143 202

Pracownicy:

  • pokój 3 - gospodarka nieruchomościami tel. 42 7143 183, 184

  • pokój 4 - gospodarka nieruchomościami tel. 42 7143 185, 187

  • pokój 9 - mieszkalnictwo tel. 42 7143 232, 160, 201

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ - Nieruchomości

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ - Lokale


Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa należy w szczególności prowadzenie spraw związanych z gospodarką nieruchomościami i mieszkalnictwem.

W Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa wyodrębnia się Dział Gospodarki Nieruchomościami do zadań, którego w szczególności należy:
1) wykonywanie funkcji właścicielskich w stosunku do nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych stanowiących własność Miasta;
2) podpisywanie umów z organizatorami imprez na użyczenie terenów miejskich;
3) ustalanie stawek czynszu dzierżawnego i wysokości opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Miasta;
4) nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Miasta;
5) komunalizacja gruntów;
6) naliczanie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanego z budową urządzeń infrastruktury technicznej i budową dróg;
7) prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości;
8) sporządzanie planów wykorzystania zasobu nieruchomości;
9) prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem nieruchomości;
10) prowadzenie spraw związanych z dzierżawą, najmem bądź użyczeniem nieruchomości;
11) organizowanie przetargów na sprzedaż, dzierżawę, najem nieruchomości;
12) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości gruntowych na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych;
13) ustalanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność miasta;
14) dziedziczenie ustawowe przez miasto w zakresie nieruchomości;
15) regulowanie stanów prawnych nieruchomości;
16) ustalanie wysokości odszkodowań za grunty przejmowane pod drogi oraz pod poszerzenia dróg i prowadzenia rokowań w tym zakresie;
17) opracowywanie ofert inwestycyjnych miasta;
18) ustanawianie służebności gruntowych i służebności przesyłu;
19) kontrola i weryfikacja aktów notarialnych dotyczących zbywania nieruchomości;
20) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałego w wyniku ich podziału;

W Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Mieszkalnictwa wyodrębnia się Dział Mieszkalnictwa, który będzie realizował zadania w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta, a w szczególności:
1) przygotowywanie projektów wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta;
2) określanie projektów zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta;
3) opracowywanie założeń polityki czynszowej oraz założeń prywatyzacji zasobu lokalowego;
4) przygotowywanie projektów stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta;
5) naliczanie kaucji zabezpieczającej pokrycie należności wynajmującego z tytułu najmu;
6) wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych i lokali zamiennych;
7) wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego i przedłużania umowy najmu lokalu socjalnego;
8) prowadzenie zamian lokali mieszkalnych;
9) prowadzenie spraw związanych z lokalami użytkowymi;
10) prowadzenie spraw związanych z odpracowywaniem zaległości czynszowych;
11) rozkładanie na raty, odraczanie terminu lub umarzanie zapłaty z tytułu zaległych opłat czynszowych;
12) nadzór w zakresie administrowania mieszkaniowym zasobem Miasta, a w szczególności:
a) bieżąca ewidencja i analiza kosztów eksploatacyjnych mieszkaniowego zasobu miasta,
b) analiza porównawcza planu remontowego dostarczanego przez zarządcę ze sprawozdaniami z wykonania planu,
c) opiniowanie rocznego planu gospodarczego (finansowo-rzeczowego) przekładanego Prezydentowi,
d) rozstrzyganie sporów pomiędzy administratorem i najemcami na tle realizacji obowiązków wynajmującego i najemcy.
13) udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych;
14) obsługa administracyjna Społecznej Komisji Mieszkaniowej działającej przy Prezydencie.


Ilość odsłon: 6184
Dokument wytworzył(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2010-10-11 15:44
Ostatnia zmiana: 2016-09-30 15:06
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja wpisu.

Rejestr zmian - (16)
Data: 2016-09-30 15:06Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu.
Data: 2016-03-01 12:49Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2016-01-07 12:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja artykułu w związku z wprowadzeniem nowego Regulaminu organizacyjnego.
Data: 2015-03-23 15:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2015-02-03 14:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu po zmianie Regulaminu organizacyjnego.
Data: 2015-02-02 10:55Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2014-12-29 15:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2014-03-04 15:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2014-03-04 13:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2014-03-03 09:27Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu.
Data: 2014-02-28 18:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2013-12-06 15:51Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2013-09-30 11:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana numeru telefonu.
Data: 2013-09-06 09:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Powierzenie obowiązków Naczelnika.
Data: 2013-03-02 11:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana odnośnika.
Data: 2012-10-22 15:10Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2010-10-11 15:44Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie artykułu.
separator