Wydział Inwestycji i Rozwoju

Kontakt:

95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 16 (II piętro)
95-100 Zgierz, ul. ks. Sz. Rembowskiego 1 - Park Kulturowy "Miasto Tkaczy" (I piętro)
e-urzad@umz.zgierz.pl lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Naczelnik:

 • Bogusława Forfecka - pokój 205 - tel. 42 7143 227

I Zastępca Naczelnika:
Dział Infrastruktury Technicznej

 • Adam Kwiatkowski - pokój 209 - tel. 42 7143 270

II Zastępca Naczelnika:
Dział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych

 • Ewa Lefik-Babiasz - pokój 207 - tel. 42 7143 112
Pracownicy:
 • bieżące utrzymanie dróg
  - Mokrzyński Wojciech – 427143 150 (p. 209)
  - Grodzki Kamil – 427143 138 (p.209)
  - Mariusz Bibel – 427143 139 (p.209)
 • realizacja inwestycji miejskich drogowych, gospodarka wodnościekowa miasta
  - Górniak Ludwik –  427143 230 (p. 206)
 • realizacja inwestycji, gospodarka wodnościekowa miasta
  - Zawadzka Alina – 427143 271 (p. 206)
 • realizacja inwestycji, bieżące utrzymanie infrastruktury
  - Bugała Grażyna – 427143 153 (p. 206)
 • realizacja inwestycji miejskich
  - Jadczak Przemysław - 42 7143 230 (p.206)
  - Wasiak Marcin - 427143 228 (p. 206)
  - Bieniek Kinga - 427143 228 (p. 206)
 • utrzymanie zieleni i oczyszczanie miasta
  - Sobolewska Mirosława – 427143 150 (p. 209)
 • regulowanie stanów prawnych dróg miejskich
  - Rakowski Bartosz – 427143 139 (p. 209)
 • zajęcie pasa drogowego, odszkodowania
  - Widawska Anna –  427143 139 (p. 209)
 • pozyskiwanie środków pomocowych
  - Dzierbicka-Płotka Izabela – 427143 271 (p. 206)
  - Łobodziński Krzysztof - 427143 229 (p. 207)
 • pozyskiwanie i rozliczanie środków pomocowych
  - Łuszczyńska  Małgorzata –  427143 112 (p. 207)
 • rozliczanie inwestycji i zadań Wydziału
  - Olczyk Michał - 427143 152 (p. 208)
  - Edyta Guderska - 427143 229 (p. 207)
 • koordynacja pracy Wydziału
  - Wilczak Martyna – 427143 152 (p. 208)
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
Do zadań Wydziału Inwestycji i Rozwoju należy:
1) realizacja zadań związanych z analizą potrzeb inwestycyjnych miasta w zakresie infrastruktury drogowej, oświetlenia ulic, rozbudowy placów zabaw, obiektów małej architektury;
2) przygotowywanie przedmiotu zamówienia dla zadań inwestycyjnych;
3) nadzór nad prawidłowym realizowaniem zadań inwestycyjnych na terenie miasta;
4) monitoring możliwości uzyskiwania dofinansowań ze źródeł zewnętrznych;
5) przygotowywanie wniosków o dofinansowania oraz rozliczanie otrzymanych środków po zrealizowaniu zadań;
6) bieżące utrzymanie infrastruktury miejskiej drogowej, wraz z elementami wchodzącymi w skład pasa drogowego;
7) utrzymanie elementów małej architektury;
8) współpraca ze Strażą Miejską w zakresie przeprowadzania kontroli wspólnie z pracownikami Wydziału;
9) współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości, policji oraz Strażą Miejską w Zgierzu, w zakresie utrzymywania porządku publicznego.

W ramach Wydziału Inwestycji i Rozwoju wyodrębnia się Dział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych do zadań, którego w szczególności należy:
1) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych i remontowych;
2) określanie danych wyjściowych do projektowania i kosztorysowania;
3) przygotowywanie umów dla planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych;
4) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uzyskania pozwoleń na budowę;
5) przekazywanie placu budowy dla wykonawców robót inwestycyjnych lub remontowych;
6) koordynacja wykonawstwa robót budowlanych w zakresie ich zgodności z harmonogramem finansowo-rzeczowym;
7) zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia zadań inwestycyjnych i remontowych właściwym organom;
8) koordynacja prac inspektorów nadzoru w zakresie prowadzonych robót podczas realizacji zadań inwestycyjno-remontowych;
9) wnioskowanie o odszkodowanie bądź naprawę szkód powstałych w związku z prowadzonymi robotami;
10) opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych oraz prac remontowych;
11) uczestniczenie w odbiorach oddawanych do użytku obiektów zrealizowanych w procesie inwestycyjnym prowadzonym przez inne Wydziały;
12) przeglądy gwarancyjne zrealizowanych zadań inwestycyjnych i prac remontowych;
13) rozliczanie zadań inwestycyjnych;
14) współpraca z mieszkańcami w zakresie uzbrojenia technicznego dróg;
15) współpraca z zarządcą dróg powiatowych, wojewódzkich krajowych celem realizacji i podejmowania działań inwestycyjnych na drogach w granicach Miasta;
16) uczestnictwo w pracach komisji przetargowej w Wydziale Zamówień Publicznych w zakresie zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Wydział;
17) sprawozdawczość i rozliczanie środków pomocowych;
18) pomoc w zakresie wniosków składanych przez inne Wydziały;
19) zarządzanie realizacją zadań realizowanych ze źródeł zewnętrznych, których beneficjentem jest Miasto;
20) współpraca z jednostkami podległymi w zakresie realizacji projektów;
21) koordynacja spraw z zakresu promocji realizowanych projektów;
22) prowadzenie spraw związanych z monitoringiem postępu realizacji projektów;
23) koordynowanie działań związanych z zapewnieniem trwałości realizacji projektów zrealizowanych w Mieście;
24) współpraca z wydziałami merytorycznymi odpowiedzialnymi i zaangażowanymi w realizację projektów – głównie Wydział Oświaty;
25) współpraca z jednostkami zarządzającymi środkami pomocowymi w zakresie zrealizowanych projektów;
26) współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie remontów i modernizacji obiektów zabytkowych;
27) przygotowanie wniosków o dofinansowanie zadań Miasta na wniosek i przy współpracy wydziałów i samodzielnych stanowisk;
28) współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi w zakresie pozyskiwania środków na ochronę środowiska;
29) prowadzenie działań w celu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych;
30) koordynacja współpracy z przedsiębiorcami;
31) budowanie i monitorowanie systemu informacji wizualnej.

W ramach Wydziału Inwestycji i Rozwoju wyodrębnia się Dział Infrastruktury Technicznej do zadań, którego w szczególności należy
1) koordynacja spraw związanych z funkcjonowaniem systemów inżynierskich Miasta, w tym:
a) sieci kanalizacji sanitarnej;
b) sieci kanalizacji deszczowej, w szczególności inwentaryzacja kanalizacji;
c) sieci wodociągowej,
d) sieci ciepłowniczej.
2) realizacja zadań związanych z oczyszczaniem Miasta;
3) realizacja zadań związanych z oświetleniem ulic;
4) zarządzanie drogami i obiektami mostowymi miasta, a w szczególności:
a) prowadzenie ewidencji dróg;
b) utrzymywanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, ciągów pieszych, obiektów inżynieryjskich, urządzeń zabezpieczających w odpowiednim stanie;
c) prowadzenie okresowej kontroli i przeglądów stanu dróg i obiektów mostowych.
5) kontrolowanie pasów drogowych, chodników, miejsc postojowych w zakresie prawidłowego utrzymania zimowego, oczyszczania i bieżących napraw;
6) kontrolowanie i podejmowanie odpowiednich czynności w celu uzupełniania powstałych ubytków;
7) kontrolowanie chodników i miejsc postojowych i podejmowanie czynności celem naprawy powstałych nierówności;
8) sprawdzanie i podejmowanie odpowiednich czynności w celu udrażniania istniejących kanalizacji deszczowych i urządzeń im towarzyszących;
9) odtwarzanie rowów przydrożnych oraz odmulanie istniejących rowów w celu prawidłowego odprowadzania wód opadowych z pasów drogowych;
10) dbanie o prawidłowe oznakowanie pionowe i poziome dróg na terenie miasta;
11) bieżący monitoring nieutwardzonych dróg gruntowych na terenie miasta i podejmowania działań celem doprowadzania ich do odpowiedniej przejezdności;
12) prowadzenie spraw związanych z organizacją ruchu na drogach lokalnych miejskich;
13) opiniowanie spraw związanych z organizacją ruchu na drogach krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych w obrębie Miasta;
14) wydawanie zezwoleń na lokalizację obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową i wykonywanie prac w pasach drogowych;
15) naliczanie kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia przy robotach oraz umieszczaniem obiektów w pasach drogowych m.in. reklam;
16) umieszczanie i utrzymywanie tablic z nazwami ulic i placów;
17) przeprowadzanie odbiorów przywracania pasa drogowego do stanu pierwotnego;
18) uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji technicznych w zakresie gospodarki wodno- ściekowej;
19) prowadzenie spraw z zakresu utrzymania i konserwacji zieleni miejskiej;
20) utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej w pasach drogowych miejskich w tym:
a) pielęgnacja drzew w pasach dróg miejskich,
b) bieżące sprawdzanie i przygotowywanie wykazu drzew do usunięcia z pasów drogowych i przekazywanie wniosków do Wydziału OŚ,
c) nasadzenia zastępcze drzewostanu w pasach drogowych.
21) utrzymanie obiektów małej architektury na terenie miasta m.in. ławki, kosze, tablice informacyjne, słupy ogłoszeniowe, fontanny, place zabaw;
22) przeprowadzanie przeglądów i kontrolowanie stanu placu zabaw, w tym prowadzenie książek obiektów;
23) doposażenie placów zabaw i obiektów małej architektury na terenie Miasta;
24) kontrolowanie stanu dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowej w graniach miasta i współpraca z zarządcą tych dróg w celu prawidłowego ich utrzymywania;
25) nadzór nad powierzonymi zadaniami związanymi z oczyszczaniem ulic, placów, skwerów, parków i terenów zieleni miejskiej;
26) realizowanie zadań zleconych z zakresu utrzymania cmentarzy i grobów wojennych oraz wojskowych.


Ilość odsłon: 8585
Dokument wytworzył(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2010-10-11 15:47
Ostatnia zmiana: 2017-02-07 15:29
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja wykazu pracowników.

Rejestr zmian - (27)
Data: 2017-02-07 15:29Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu pracowników.
Data: 2017-02-07 15:28Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana nazwiska Naczelnika i aktualizacja.
Data: 2016-09-08 10:18Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu.
Data: 2016-09-06 10:06Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu.
Data: 2016-07-06 08:58Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana nazwiska Naczelnika Wydziału oraz aktualizacja wykazu pracowników.
Data: 2016-01-07 14:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja artykułu w związku z wprowadzeniem nowego Regulaminu organizacyjnego.
Data: 2015-12-09 12:31Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu.
Data: 2015-11-04 11:38Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu.
Data: 2015-08-06 14:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja numerów telefonów.
Data: 2015-08-06 11:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja numerów telefonów Wydziału.
Data: 2015-03-13 14:49Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w numerach telefonów.
Data: 2015-03-03 15:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu.
Data: 2015-02-13 13:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2015-02-13 12:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja informacji dot. kontaktu z pracownikami Wydziału.
Data: 2015-02-10 09:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2015-02-02 11:34Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2015-02-02 10:29Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2014-09-16 11:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu.
Data: 2014-02-28 18:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2013-10-17 10:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu po wprowadzeniu zmian do Regulaminu organizacyjnego.
Data: 2013-03-02 11:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana odnośnika.
Data: 2013-01-31 09:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjna.
Data: 2012-10-22 15:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2012-01-03 15:12Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana Naczelnika Wydziału.
Data: 2011-09-23 11:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2011-03-23 15:10Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana osobowa na stanowisku II Z-cy Naczelnika.
Data: 2011-02-18 15:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana numerów pokoi.
Data: 2010-10-11 15:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie artykułu.
separator