Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Kontakt:

95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 16 (parter i II piętro)
e-urzad@umz.zgierz.pl lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Naczelnik:

  • Anna Sobierajska - pok. 218, tel. 42 7143 218

Zastępca Naczelnika:
  • Emilia Pokrzeptowicz - pok. 012, tel. 42 7143 233

Pracownicy:

  • pok. 222 - tel. 42 7143 151 - środowisko i rolnictwo

  • pok. 216 - tel. 42 7143 168 - zezwolenia na usuwanie drzew, zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
  • pok. 010 - tel. 42 7143 161 - księgowość

  • pok. 011 - tel. 42 7143 167 - przyjmowanie deklaracji i reklamacji

  • pok. 012 - tel. 42 7143 233 - gospodarka odpadami komunalnymi

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ


Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi jako zadań własnych, należy w szczególności:
1) nadzór i kontrola użytkowników urządzeń w zakresie zwykłego korzystania ze środowiska;
2) opiniowanie projektów geologicznych;
3) wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów, w tym w pasach drogowych;
4) wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów;
5) udostępnianie w publicznie dostępnym wykazie (ekoportal) informacji związanych z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów;
6) prowadzenie postępowań o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
7) prowadzenie dokumentacji związanej z dostępem do informacji o środowisku i jego ochronie;
8) opracowywanie sprawozdań oraz naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska;
9) opiniowanie sposobu postępowania w przypadku odpadów niebezpiecznych oraz ustalanie sposobu postępowania z odpadami innymi niż niebezpieczne;
10) opracowywanie i realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Miasta;
11) realizowanie zadań wynikających z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych;
12) przedkładanie corocznie Marszałkowi Województwa Łódzkiego informacji o realizacji KPOŚK za rok ubiegły;
13) prowadzenie spraw z zakresu ochrony i produkcji rolnej i zwierzęcej;
14) prowadzenie spraw związanych z gospodarką leśną i rolną;
15) współpraca przy opracowywaniu dokumentów związanych z pozyskiwaniem środków ze źródeł zewnętrznych na ochronę środowiska np. z WFOŚiGW;
16) opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta;
17) nadzór nad lasami komunalnymi;
18) prowadzenie spraw dotyczących gospodarki wodnej, w tym postępowania dotyczące zmian przepływu wód gruntowych ze skutkiem dla gruntów sąsiednich;
19) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków;
20) spisywanie zeznań świadków dotyczących pracy w gospodarstwie rolnym;
21) prowadzenie rejestru umów dzierżawy zawieranych przez rolników i przekazywanie ich do Starostwa Powiatowego w Zgierzu, celem wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków;
22) organizowanie i koordynowanie działań związanych z powstaniem klęsk żywiołowych w gospodarstwach rolnych;
23) prowadzenie spraw z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym;
24) współpraca ze Strażą Miejską w zakresie przeprowadzania kontroli nieruchomości z punktu widzenia ochrony środowiska;
25) współpraca z organami sprawiedliwości oraz policją w zakresie utrzymywania porządku publicznego;
26) określenie klasyfikacji akustycznej terenu;
27) wydawanie i prowadzenie ewidencji zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie:
a) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
b) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
c) prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
d) opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych.
28) prowadzenie postępowań o czasowym odebraniu zwierząt;
29) wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną;
30) opracowanie oraz realizacja założeń dokumentów strategicznych z zakresu ochrony środowiska;
31) przeprowadzenie spraw z zakresu prawa łowieckiego;
32) występowanie o zezwolenia na wycięcie drzew z terenów należących do miasta;
34) prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo o ruchu drogowym według właściwości Wydziału.

W Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami wyodrębnia się Dział gospodarowania odpadami komunalnymi, który będzie realizował zadania w zakresie wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy o odpadach w tym:
1) nadzór nad świadczeniem usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
2) nadzór nad świadczeniem usług zagospodarowania odpadów komunalnych;
3) nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości związanych z utrzymaniem czystości i porządku;
4) przygotowanie i nadzorowanie kampanii informacyjnej skierowanej do mieszkańców miasta, w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
5) prowadzenie rejestru działalności regulowanej;
6) generowanie deklaracji dla właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne;
7) weryfikacja złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji, o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
8) wprowadzanie złożonych deklaracji do systemu elektronicznego;
9) wydawanie decyzji administracyjnych dla właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji;
10) sporządzanie sprawozdań i informacji z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
11) organizowanie i nadzorowanie działania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
12) sporządzanie decyzji ustalających obowiązek uiszczenia opłat za odbieranie odpadów;
13) opracowywanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawami;
14) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu aktualizacji i weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;
15) opracowywanie planów, programów i informacji o działalności składowiska odpadów komunalnych;
16) zbieranie i weryfikacja informacji otrzymanych od firmy wywozowej na temat ilości zebranych odpadów komunalnych;
17) wydawanie zezwoleń na prowadzenie usług w zakresie odpadów komunalnych oraz kontrolowanie podmiotów świadczących te usługi;
18) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem i opiniowaniem projektów planów gospodarki odpadami oraz monitorowanie ich realizacji;
19) przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego i projektów aktów wykonawczych prawa miejscowego;
20) współpraca z Wydziałem Finansowo - Budżetowym w zakresie postępowań dotyczących opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
21) księgowanie dokumentów finansowych dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
22) prowadzenie poboru oraz księgowości opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi;
23) wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zgierza


Ilość odsłon: 6797
Dokument wytworzył(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2010-10-11 15:53
Ostatnia zmiana: 2017-10-04 09:45
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja numerów.

Rejestr zmian - (22)
Data: 2017-10-04 09:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja numerów.
Data: 2017-08-23 09:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja danych.
Data: 2017-02-21 08:31Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana na stanowisku Zastępcy Naczelnika.
Data: 2016-01-07 12:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja artykułu w związku z wprowadzeniem nowego Regulaminu organizacyjnego.
Data: 2015-09-10 10:29Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja opisu przy numerach telefonów.
Data: 2015-03-04 09:29Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu.
Data: 2015-02-03 13:52Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu po zmianie Regulaminu organizacyjnego.
Data: 2015-02-02 11:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2014-03-04 12:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2014-02-28 18:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2014-02-05 10:13Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana na stanowisku Naczelnika.
Data: 2013-11-04 10:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna na stanowisku Naczelnika.
Data: 2013-10-17 11:06Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu po wprowadzeniu zmian do Regulaminu organizacyjnego.
Data: 2013-07-24 15:32Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Zmiana organizacyjna
Data: 2013-03-22 13:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w numerze kierunkowym.
Data: 2013-03-02 11:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana odnośnika.
Data: 2013-02-08 12:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiany wynikające z zarządzenia Nr 31/VI/2013 PMZ.
Data: 2013-01-31 14:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjna.
Data: 2012-10-22 15:26Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2012-10-03 14:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiany wynikające z wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego.
Data: 2012-05-17 11:51Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dane dot. Naczelnika Wydziału.
Data: 2011-08-05 11:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna na stanowisku.
Data: 2010-10-11 15:53Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie artykułu.
separator