Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Kontakt:

95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 16 (I piętro)
e-urzad@umz.zgierz.pl

Naczelnik:

  • Aleksandra Wiaderkiewicz - pokój 112A - tel. 42 714 31 56
    Administrator Biuletynu Informacji Publicznej

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych:
  • - pokój 112 - tel. 42 714 32 24
Pracownicy:
  • pokój 112 - tel. 42 714 32 24, faks 42 714 32 23

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ:

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Informacja publiczna


Do zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należy:
1) w zakresie zarządzania kryzysowego w ramach zadań własnych w szczególności:
a) kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem na zagrożenia powstałe na terenie miasta;
b) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego;
c) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia;
d) wykonywanie zadań wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Miasto Zgierz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz jego uaktualnianie;
e) przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
f) realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej;
g) nadzorowanie i koordynacja spraw związanych z ochroną budynku Urzędu;
h) prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego;
i) współpraca z jednostkami ochotniczej straży pożarnej;
2) w zakresie spraw obronnych i ochrony ludności w ramach zadań zleconych w szczególności:
a) realizacja i koordynowanie zadań z zakresu obrony cywilnej na terenie Miasta;
b) współpraca z właściwymi organami w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;
c) prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej;
d) utrzymywanie łączności zapewniającej sprawną koordynację działań w przypadku zdarzeń losowych;
e) realizacja ciągłości funkcjonowania Urzędu w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;
f) gromadzenie i uaktualnianie baz danych zagrożeń na terenie miasta;
g) współpraca w przygotowaniu analizy zagrożeń na terenie miasta;
h) koordynowanie zadań w ramach przygotowania ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa;
i) koordynowanie działań w ramach przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa;
j) prowadzenie szkoleń z zakresu obrony z osobami, na których spoczywa wykonywanie zadań obronnych;
k) realizacja zadań wynikających z przepisów regulujących powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dotyczących:
- realizacji kwalifikacji wojskowej;
- przygotowania dokumentacji oraz wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem poboru;
- prowadzenia postępowania wyjaśniającego w celu wydania decyzji o uznaniu poborowych i żołnierzy za sprawujących bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny oraz za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny;
- prowadzenia spraw związanych z pokrywaniem należności mieszkaniowych oraz opłat eksploatacyjnych żołnierzom i osobom spełniającym zastępczo obowiązek służby wojskowej, uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzom samotnym;
- prowadzenia spraw związanych z wypłatą świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe;
- realizacji zadań związanych z potrzebą natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych (akcja kurierska);
- nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obrony oraz prowadzenia i aktualizacji rejestrów świadczeń;
- reklamowanie osób funkcyjnych zatrudnionych w Urzędzie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
l) realizacja zadań w zakresie zgromadzeń publicznych.
3) w zakresie dostępu do informacji publicznej realizowanie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności:
a) prowadzenie i aktualizowanie Biuletynu Informacji Publicznej,
b) koordynacja spraw związanych z wnioskami o udzielenie informacji publicznej,
4) w zakresie oświadczeń majątkowych realizowanie obowiązków nałożonych ustawowo na Prezydenta, wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, w szczególności:
a) nadzór nad terminowym składaniem oświadczeń majątkowych przez osoby zobowiązane do ich złożenia Prezydentowi;
b) analiza oświadczeń majątkowych oraz ich publikacja w BIP;
c) przekazywanie oświadczeń właściwemu urzędowi skarbowemu oraz prowadzenie korespondencji w przedmiotowym zakresie.

W skład Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wchodzi Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, do którego zadań należy w szczególności:
1) pełnienie, wspólnie ze Strażą Miejską w Zgierzu, całodobowych dyżurów w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
4) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
5) współdziałanie ze służbami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
6)  realizacja zadań stałego dyżuru Prezydenta na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
7) prowadzenie monitoringu obiektów podłączonych do systemu monitorującego systemy sygnalizacji włamania i napadu.

Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wykonuje zadania Administratora Biuletynu Informacji Publicznej.

W Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tworzy się samodzielne stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych do zadań, którego w szczególności należy:
1) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa na dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową oraz prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
2) zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie;
3) przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji w Urzędzie;
4) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne w Urzędzie;
5) nadzór nad obsługą poczty specjalnej w Urzędzie;
6) nadzór nad pracą Kancelarii Materiałów Niejawnych w Urzędzie.

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych pod względem swoich kompetencji podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta Zgierza.Ilość odsłon: 5393
Dokument wytworzył(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2010-10-11 16:03
Ostatnia zmiana: 2018-04-24 14:18
Zakres ostatniej zmiany: Zmiana organizacyjno-prawna.

Rejestr zmian - (15)
Data: 2018-04-24 14:18Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2018-03-13 10:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2018-03-05 15:53Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2018-03-02 08:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2016-01-07 15:28Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja artykułu w związku z wprowadzeniem nowego Regulaminu organizacyjnego.
Data: 2015-11-04 11:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2015-11-04 11:43Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu.
Data: 2014-05-07 13:43Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie odnośników.
Data: 2014-02-28 18:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu.
Data: 2013-09-25 08:44Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dopisanie sprawowanych funkcji.
Data: 2013-02-08 12:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiany wynikające z zarządzenia Nr 31/VI/2013 PMZ.
Data: 2012-10-22 15:46Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2012-10-03 14:46Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiany wynikające z wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego.
Data: 2012-07-02 09:46Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna na stanowisku naczelnika.
Data: 2012-02-23 09:57Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Zmiana Naczelnika Wydziału.
Data: 2010-10-11 16:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie artykułu.
separator