Informacje dla wyborców - spisy wyborców, wydawanie zaświadczeń, sporządzenie aktu pełnomocnictwa
  1. Wyborcy przebywający czasowo na terenie Zgierza oraz wyborcy nigdzie niezamieszkali a przebywający na terenie Zgierza w okresie obejmującym dzień głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej mogą dopisać się do spisu wyborców na własny wniosek złożony najpóźniej do dnia 4 października 2011 r..

  2. Wyborcy niepełnosprawni stale zamieszkujący na terenie Zgierza na własny wniosek mogą być dopisani do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania oraz zgłosić zamiar głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a. Wnioski w tej sprawie należy składać najpóźniej do dnia 26 września 2011 r.

  3. Wyborcy zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymują na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenia odbiera się osobiście za pokwitowaniem lub przez upoważnioną pisemnie osobę. Zaświadczenia o prawie do głosowania są wydawane do dnia 7 października 2011 r.

  4. Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania można składać najpóźniej do dnia 29 września 2011 r.

  5. Spis wyborców zostanie udostępniony do wglądu od dnia 26 do dnia 30 września 2011 r. w Wydziale Spraw Obywatelskich, pokój 004 (parter) w godzinach 8.00-16.00 we wtorek 8.00-18.00. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.
Przyjmowanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców i sporządzenie aktu pełnomocnictwa oraz wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w Wydziale Spraw Obywatelskich, pokój 004 (parter) w godzinach 8.00-16.00 we wtorki 8.00-18.00.
Bliższych informacji w sprawach rejestru i spisu wyborców, zaświadczeń o prawie do głosowania oraz pełnomocnictwa do głosowania można uzyskać pod numerami telefonów 42 714 31 30 lub 42 714 31 31.Ilość odsłon: 1285
Dokument wytworzył(a): Danuta Kurowska
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2011-09-22 16:13
Ostatnia zmiana: 2011-09-22 16:13
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2011-09-22 16:13Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator