Wydanie jednorazowego zezwolenia na detaliczną sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Sprawę prowadzi:
Wydział Obsługi Przedsiębiorców, Działalności Gospodarczej i Transportu

Ewa Karlikowska – referent ( tel. 42 714 31 42)

Opis procedury:
Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Do wniosku należy dołączyć:
1) udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,*
2) dowód dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych*
3) udzielone pełnomocnictwo, w przypadku jego ustanowienia.
(* - nie dotyczy przedsiębiorców, którym zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych udzielił Prezydent Miasta Zgierza).

Termin załatwienia sprawy:
Zezwolenia udziela się lub odmawia udzielenia w drodze decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Miejsce składania:
Wydział Obsługi Przedsiębiorców, Działalności Gospodarczej i Transportu
Pokój 117, I piętro
Telefon 42 714 31 42

Urząd Miasta Zgierza
pl. Jana Pawła II 16
Zgierz 95-100

Opłaty:
Za korzystanie z jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się opłatę w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.
Opłatę wnosi się przed wydaniem zezwolenia do kasy Urzędu Miasta Zgierza, pokój 014 lub na konto Urzędu Miasta Zgierza: Bank Spółdzielczy w Zgierzu 04 8783 0004 0017 2303 2000 0107 .

Tryb odwołania:
Od decyzji odmownej stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zgierza.

Uwagi:
Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane jest na okres do 2 dni.
Zezwolenie wydawane jest przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.),
- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z póżn. zm.),
- uchwała Nr XLIII/398/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Zgierza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.


Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Wniosek2018-02-13 13:24 88.31 KB 

Ilość odsłon: 1194
Dokument wytworzył(a): Wydział Obsługi Przedsiębiorców, Działalności Gospodarczej i Transportu
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2013-02-25 13:54
Ostatnia zmiana: 2018-02-13 13:24
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja formularza.

Rejestr zmian - (13)
Data: 2018-02-13 13:24Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja formularza.
Data: 2017-08-21 13:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja procedury i podstawy prawnej.
Data: 2016-10-21 12:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja podstawy prawnej.
Data: 2015-12-17 10:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w podstawie prawnej.
Data: 2015-09-03 15:19Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w podstawie prawnej.
Data: 2015-02-25 13:46Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana nazwy Wydziału.
Data: 2014-05-07 13:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana Wydziału prowadzącego sprawę.
Data: 2014-05-07 13:31Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana Wydziału prowadzącego sprawę.
Data: 2014-05-06 15:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formularza.
Data: 2014-01-15 15:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formularza.
Data: 2013-12-13 13:18Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formularza.
Data: 2013-06-26 12:05Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w podstawie prawnej.
Data: 2013-05-14 11:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana we wniosku.
Data: 2013-02-25 13:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie artykułu z Cyfrowego Urzędu.
separator