Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
Sprawę prowadzi:
Wydział Edukacji i Młodzieży
Katarzyna Filipiak- Inspektor w Wydziale Edukacji i Młodzieży

Miejsce składania:
Wydział Edukacji i Młodzieży

Opis procedury:
1. Złożenie wniosku zawierającego:
• oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby oraz numer telefonu kontaktowego;
• określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania;
• wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:
– możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
– realizację innych zadań statutowych,
– bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami;
• dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce.
2. Złożenie załączników do wniosku:
• umowa najmu pomieszczeń przeznaczonych na siedzibę szkoły lub placówki,
• aktualna opinia właściwego miejscowo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka niepubliczna i najbliższym jego otoczeniu,
• statut szkoły lub placówki, a w przypadku prowadzenia innych form wychowania przedszkolnego (zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne) projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie.
3. W przypadku, gdy osoba prawna lub fizyczna rozpocznie starania o nadanie uprawnień szkoły publicznej, winna przedłożyć dodatkowo:
• wniosek o nadanie uprawnień szkoły publicznej,
• pozytywną opinię kuratora oświaty,
• zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (w przypadku szkoły podstawowej).
4. Dokonanie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
5. Doręczenie zgłaszającemu zaświadczenia o wpisie do ewidencji.

Termin załatwienia sprawy:
Wpisu do ewidencji dokonuje się w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia w formie zaświadczenia o wpisie do ewidencji.

Miejsce składania:

Wydział Edukacji i Młodzieży
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 3a
95–100 Zgierz
pok. 4, I piętro
tel. 42 714 31 73
fax 42 710 24 81

Opłaty:
Bez opłat

Tryb odwołania:
Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zgierza.

Uwagi:
Organ odmawia wpisu do ewidencji, jeżeli:
– zgłoszenie nie zawiera wszystkich wymaganych danych i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie,
– statut szkoły jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

Wymogi zawarte w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe dotyczą szkoły, która:
• realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe dla szkoły publicznej;
• realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu;
• stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów dla szkół publicznych;
• prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych;
• zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

Podstawa prawna:
Art. 14 ust. 3 i art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).


Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Wniosek2013-02-27 12:23 57.04 KB 

Ilość odsłon: 1796
Dokument wytworzył(a): Wydział Oświaty
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2013-02-27 12:23
Ostatnia zmiana: 2017-09-13 14:28
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja.

Rejestr zmian - (3)
Data: 2017-09-13 14:28Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja.
Data: 2015-03-24 15:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu.
Data: 2013-02-27 12:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja miejsca składania.
Data: 2013-02-27 12:23Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie artykułu z Cyfrowego Urzędu.
separator