Projekty uchwał przekazane pod obrady VI sesji RMZ
26 marca 2015 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16)

Porządek obrad sesji:

Pkt 1. porządku obrad
Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad
Uwagi do porządku obrad.

Pkt 3. porządku obrad
Przyjęcie protokołów z IV i V sesji.

Pkt 4. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 5. porządku obrad
Zapytania mieszkańców.

Pkt  6. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pkt 7. porządku obrad
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu, za rok 2014.

Pkt 8. porządku obrad
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 i realizacji Programu Wspierania Rodziny za rok 2014.

Pkt 9. porządku obrad
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014.

Pkt 10. porządku obrad
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zgierzu za 2014 rok.

Pkt  11. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie  utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i w zakładzie pomocy społecznej dla potrzeb przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Pkt  11. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Zgierza".

Pkt  11. ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Zgierza”.

Pkt  11. ppkt d) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz
.

Pkt  11. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych.
Autopoprawka z dnia 23.03.2015 r.

Pkt  11. ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2029.
Autopoprawka z dnia 23.03.2015 r.

Pkt  11. ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz.

Pkt  11. ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/18/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień na rok 2015 dla miasta Zgierza.

Pkt  11. ppkt i) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Zgierzu.
 
Pkt  11. ppkt j) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Zgierzu ograniczonego ulicami: ul. Księdza Szczepana Rembowskiego, ul. Gabriela Narutowicza, ul. 1 Maja i ul. Długą.

Pkt  11. ppkt k) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do Programu wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w celu realizacji inwestycji polegającej na przebudowie budynku szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Chemików 9 i 11 w Zgierzu.

Pkt  11. ppkt l) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do Konkursu pn. "Podwórko NIVEA".

Pkt  12. porządku obrad
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt  13. porządku obrad
Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Pkt  14. porządku obrad
Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Pkt  15. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

Dodatkowe projekty uchwał zgłoszone poza porządkiem obrad:
- w sprawie zmiany uchwały nr V/46/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia Szkoły Podstawowej nr 3 w Zgierzu do Programu Erasmus+, w ramach akcji KA2 - Mobilność kadr edukacji szkolnej - Partnerstwa Strategiczne, w celu realizacji projektu pn. "Mathematics is whole and in any"
- w sprawie przekazania pisma według właściwości (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Aleksandra Wiaderkiewicz - Administrator BIP]
- w sprawie zmiany uchwały Nr 1/2/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 1 grudnia 2014 r. sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Zgierza;
- w sprawie wyrażenia negatywnego stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego podpalenia lokalu gastronomicznego radnego Andrzeja Mięsoka;
- w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego niezgodnego z prawem odwołania radnego Grzegorza Leśniewicza z funkcji Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi

Ilość odsłon: 1270
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta Zgierza; Biuro Rady Miasta
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2015-03-19 15:39
Ostatnia zmiana: 2015-03-26 14:22
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja dodatkowego projektu.

Rejestr zmian - (6)
Data: 2015-03-26 14:22Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja dodatkowego projektu.
Data: 2015-03-26 13:42Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja dodatkowego projektu.
Data: 2015-03-26 11:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja prezentacji dot. działalności MOPS.
Data: 2015-03-26 11:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja dodatkowego projektu uchwały.
Data: 2015-03-24 10:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja autopoprawek i dodatkowego projektu.
Data: 2015-03-23 13:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja dodatkowego projektu uchwały zgłoszonego poza porządkiem obrad.
Data: 2015-03-19 15:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator