Stanowiska Rady Miasta Zgierza
Stanowisko Rady Miasta Zgierza dotyczące zamiaru wprowadzenia przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi zmiany organizacji ruchu w zakresie obciążenia miasta Zgierza wzmożonym ruchem tranzytowym Stanowisko Rady Miasta Zgierza wyrażające protest przeciwko zbyt niskiej subwencji oświatowej Stanowisko Rady Miasta Zgierza dotyczące zamiaru wypowiedzenia umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia przez Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu Stanowisko Rady Miasta Zgierza dotyczące planu zniesienia Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Zgierzu Stanowisko Rady Miasta Zgierza dotyczące zwiększenia kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na działanie Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych w Zgierzu Stanowisko Rady Miasta Zgierza dotyczące zmiany ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Stanowisko Rady Miasta Zgierza dotyczącego obniżenia wysokości środków finansowych wydzielonych w budżecie Powiatu Zgierskiego na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Zgierzu Stanowisko Rady Miasta Zgierza dotyczące zwiększenia kontraktów zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu Stanowisko Rady Miasta Zgierza dotyczące dokonania regulacji ustawowych zmieniających zasady realizacji zadania własnego gminy z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania Wyrażenie poparcia przez Radę Miasta Zgierza dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Stanowisko Rady Miasta Zgierza dotyczące dalszego funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu Stanowisko Rady Miasta Zgierza dotyczące wyników kontraktacji świadczeń opieki zdrowotnej w placówkach Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu na rok 2012 Stanowisko Rady Miasta Zgierza wyrażającego sprzeciw wobec planów przekształceń w ratownictwie medycznym na terenie miasta Zgierza Stanowisko Rady Miasta Zgierza dotyczące aktów wandalizmu na terenie miasta Zgierza Stanowisko Rady Miasta Zgierza dotyczące planów budowy budynku Prokuratury Rejonowej w Zgierzu na terenie boiska Zespołu Szkół nr 1 im. J. S. Cezaka w Zgierzu Stanowisko Rady Miasta Zgierza dotyczące sporu pomiędzy Zgierską Spółdzielnią Mieszkaniową a kupcami zgierskimi Stanowisko Rady Miasta Zgierza w sprawie nakładania na jednostki samorządu terytorialnego nowych zadań i sposobu ich finansowania Stanowisko Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zajęcia negatywnego stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego dokonania planowanej aktualizacji "Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Łódzkiego na lata 2009 - 2011". Stanowisko Rady Miasta Zgierza w sprawie sytuacji finansowo-organizacyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu oraz dostępu mieszkańców Zgierza i powiatu zgierskiego do lecznictwa specjalistycznego Stanowisko Rady Miasta Zgierza wyrażające sprzeciw wobec wydania koncesji na rozpoznanie złoża węgla brunatnego "Rogóźno" na terenie Gminy Miasto Zgierz Stanowisko Rady Miasta Zgierza w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej - agresji niemiecko-sowieckiej na Polskę Stanowisko Rady Miasta Zgierza w XX. rocznicę wolnych wyborów 1989 roku Stanowisko Rady Miasta Zgierza wyrażające protest przeciwko zbyt niskiej subwencji oświatowej Stanowisko Rady Miasta Zgierza dot. likwidacji 5. Zgierskiego Batalionu Wojsk Radiotechnicznych Stanowisko Rady Miasta Zgierza dot. planowanej likwidacji biura wezwań Pogotowia Ratunkowego w Zgierzu i nie przedłużenia kontraktu dyżurowego z doktorem Markiem Sencerkiem Strona 1 z 2 >>
separator