Obwieszczenia/Zawiadomienia
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (decyzja) 2018-06-14 14:54 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów przemysłowych, położonych w rejonie ulicy Konstantynowskiej - Zachód 2018-05-18 16:38 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przestrzeni inwestycyjnej "Droga do Wolności" w Zgierzu 2018-04-06 11:14 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonych w rejonie ulicy Aleksandrowskiej - Północ oraz ulicy Grotnickiej 2018-04-06 11:04 Ustalenie lokalizacji celu publicznego - budowa sieci gazowej (decyzja) 2018-03-28 10:37 Ustalenie lokalizacji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitarnej (decyzja) 2018-02-19 11:06 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wschodniego osiedlowego pierścienia magistrali ciepłowniczej - etap III część 2 Zgierz (decyzja) 2018-02-02 10:17 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej wraz ze złączami (zakończenie postępowania) 2018-01-15 13:58 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic 1 Maja, Dubois i Rembowskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-01-09 09:47 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (wydanie decyzji) 2018-01-02 13:34 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie stacji bazowej telefonii komórkowej (zakończenie postępowania) 2017-12-19 16:05 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przestrzeni inwestycyjnej "Droga do Wolności" w Zgierzu 2017-12-01 09:00 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa złącza kablowego SN, linii kablowych SN (wydanie decyzji) 2017-11-07 12:18 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na Os. Dubois (wydanie decyzji) 2017-10-23 10:34 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu ograniczonego ulicą Piątkowską, ulicą Boczną, ulicą Ciosnowską i terenem PKP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-10-06 14:48 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wschodniego osiedlowego pierścienia magistrali ciepłowniczej - etap III część 1 Zgierz (decyzja) 2017-09-20 15:39 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - stacja bazowa telefonii komórkowej (decyzja SKO) 2017-09-01 12:48 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej 15kV (zakończenie postępowania) 2017-07-31 14:55 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wznowienia postępowania - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej (decyzja SKO) 2017-07-28 15:30 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbiórka linii napowietrznej nN 0,4 kV 2017-07-20 13:06 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi (decyzja) 2017-05-31 12:38 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa hali łuczniczo-zapaśniczej dla potrzeb rekreacyjno-sportowych (wszczęcie postępowania) 2017-05-30 14:15 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn wraz ze złączem kablowo-pomiarowym (decyzja) 2017-05-25 14:33 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonych w rejonie ulicy Grotnickiej oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu 2017-05-16 15:55 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonych w rejonie ulicy Aleksandrowskiej-Północ oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu 2017-05-16 15:53 Strona 1 z 3 >>
separator