Rada Miasta Zgierza

KODEKS ETYKI RADNYCH MIASTA ZGIERZA

I ZASADY OGÓLNE

§1

 1. Kodeks wyznacza zasady postępowania radnych miasta Zgierza w związku z pełnieniem służby publicznej i wykonywaniem zadań publicznych oraz niezwiązanych bezpośrednio z ich wykonywaniem, a mających wpływ na zaufanie obywateli do działania instytucji publicznych.
 2. Ilekroć dalej mowa jest o:
  1) Mieście, należy przez to rozumieć miasto Zgierz.
  2) radnych, należy przez to rozumieć radnych miasta Zgierza,
  3) Kodeksie, należy przez to rozumieć Kodeks etyki radnych miasta Zgierza.
 3. Radni służą państwu, wspólnocie samorządowej, przestrzegają porządku prawnego i wykonują powierzone im zadania.

II ZASADY POSTĘPOWANIA

§2

Radni zobowiązani są dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne z uwzględnieniem interesu państwa, interesu wspólnoty samorządowej oraz interesu mieszkańców Miasta. W szczególności powinni działać zgodnie z zasadami:
1) praworządności,
2) bezstronności i bezinteresowności,
3) obiektywności,
4) uczciwości i rzetelności,
5) odpowiedzialności,
6) jawności,
7) dbałości o interes publiczny,
8) godnego zachowania przy wykonywaniu funkcji radnego,
9) uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami.

III WYKONYWANIE FUNKCJI

§3

 1. Służba publiczna opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od radnych poszanowania Konstytucji RP i innych przepisów prawa oraz stawiania interesu publicznego ponad interes prywatny, tak by spełnić słuszne oczekiwanie od radnych wysokich standardów etycznych zachowań.
 2. Radni pełnią funkcje w ramach prawa i działają zgodnie z prawem, w szczególności respektują ustrojową zasadę podziału władzy i nie ingerują w kompetencje organu wykonawczego Miasta.

§4

Radni:
1) działają bezstronnie i bezinteresownie,
2) nie uczestniczą w podejmowaniu rozstrzygnięć, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których mogą odnieść korzyść materialną lub osobistą,
3) nie podejmują prac ani zajęć kolidujących z mandatem radnego,
4) nie podejmują rozstrzygnięć, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację mieszkańców Miasta oraz powstrzymują się od wszelkich form promowania jakichkolwiek grup interesów,
5) kierują się interesem wspólnoty samorządowej i nie czerpią dodatkowych korzyści materialnych ani osobistych z tytułu sprawowanej funkcji.

§5

Radni:
1) nie działają w celu osiągnięcia korzyści materialnej lub osobistej,
2) nie dopuszczają do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym, a w sytuacji powstania konfliktu interesów dbają, aby został on rozstrzygnięty na korzyść interesu publicznego,
3) korzystają z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały im powierzone mocą przepisów prawa,
4) nie angażują się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu funkcji lub wpływają negatywnie na obiektywność podejmowanych rozstrzygnięć.

§6

Radni:
1) pełnią funkcje rzetelnie, sumiennie, z szacunkiem dla innych i poczuciem godności własnej,
2) nie ulegają żadnym naciskom,
3) nie przyjmują żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości,
4) nie przyjmują żadnych korzyści materialnych ani osobistych.

§7

Radni są odpowiedzialni przed całą wspólnotą samorządową w zakresie sprawowanej funkcji publicznej, w tym w szczególności:
1) ponoszą odpowiedzialność za rozstrzygnięcia i działania, nie unikając podejmowania trudnych decyzji,
2) zobowiązani są do przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej, a w sprawach majątkowych i finansowych winni wykazywać należytą staranność i gospodarność,
3) składają informacje ze swojej działalności w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym ujawniają w sposób imienny, jak głosowali we wszystkich ciałach kolegialnych Miasta, do których zostali wybrani bądź delegowani,
4) respektują zakazy i ograniczenia przewidziane w przepisach prawa w związku z pełnieniem funkcji radnego.

§8

Radni:
1) udzielają obywatelom wyczerpujących informacji o realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta, w szczególności biorąc udział w spotkaniach z mieszkańcami,
2) zobowiązani są do udzielania rzetelnych, uczciwych i dokładnych informacji o pełnionej funkcji przedstawicielom mediów,
3) zobowiązani są do nieujawniania informacji mogących przynieść szkodę Miastu.

§9

Radni podnoszą swoje kwalifikacje związane z wykonywaniem zadań publicznych poprzez udział w szkoleniach, kursach itp. w zakresie działania samorządu terytorialnego.

§10

 1. W kontaktach z obywatelami radni zachowują się uprzejmie, są pomocni i życzliwi.
 2. Radni dbają o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzegają zasad poprawnego zachowania właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§11

 1. Radni zobowiązani są do znajomości przepisów prawa będącego podstawą pełnienia ich funkcji oraz nie podejmują działań, które mogłyby zachęcić innych do łamania przepisów prawa oraz postanowień Kodeksu.
 2. Radni zobowiązani są przestrzegać przepisów Kodeksu i postępować zgodnie z jego zasadami.

Na podst. uchwały Nr XI/96/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 sierpnia 2007 r. - Załącznik do uchwały

separator