Jak Załatwić Sprawę

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
plac Jana Pawła II 16 (parter)
95-100 Zgierz

Spis telefonów UMZ

godziny pracy:

  • 8.00 - 16.00 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek)
  • 8.00 - 18.00 (wtorek)

Centrala 42 716 28 54

BOK 42 7143 149, 42 7143 157

faks 42 7143 115

e-mail e-urzad@umz.zgierz.pl

NIP, REGON, Konta bankowe

Załatwianie spraw (przyjmowanie, obieg i kolejność) w Urzędzie Miasta Zgierza odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj.:

  • Kodeksem postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267)

  • Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67)

  • Regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta Zgierza.

Pracownicy Urzędu zobowiązani są do przyjmowania interesantów z zachowaniem wszelkich zasad kultury, służenia interesantowi fachową informacją i pomocą oraz sprawnym i zgodnym z prawem załatwieniem przedłożonej sprawy.


Elektroniczna Skrzynka Podawcza
/4ebn4d0m4f/skrytka

Informacja o sposobie doręczania dokumentów elektronicznych, w tym wymagania dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych, niezbędne do ich odebrania przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Zgierza oraz otrzymania przez nadawcę urzędowego poświadczenia odbioru.

Urząd Miasta Zgierza przyjmuje dokumenty elektroniczne:
1) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na stronie internetowej: www.epuap.gov.pl (/4ebn4d0m4f/skrytka) lub na konto e-urzad@umz.zgierz.pl  
2) na informatycznych nośnikach danych, które umożliwiają zapisanie urzędowego poświadczenia odbioru, tj. dysku CD-RW lub urządzeniu pamięci masowej (np. Pen Drive).

Urząd Miasta Zgierza akceptuje następujące struktury fizyczne dokumentów elektronicznych:
1) do wymiany danych pomiędzy klientem i serwerem poczty elektronicznej - protokoły: SMTP, POP3,
2) do kodowania informacji - formaty danych: Unicode UTF-8 wersja 3.0;
3) do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne - formaty danych, umożliwiające ich przeglądanie i drukowanie przy użyciu popularnych przeglądarek i edytorów: .txt, .rtf, .pdf, .doc, Open Document (.odt);
4) do danych zawierających informację graficzną - formaty danych: .jpg (.jpeg), .gif, .tif (.tiff), .png, .svg;
5) do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów o dużych rozmiarach - formaty danych: .zip, .tar, .gz (.gzip), .rar.

Zakresy użytkowe dokumentów elektronicznych powinny odpowiadać zakresom danych zawartych we wzorach podań udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej - Jak załatwić sprawę. W szczególności dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Miasta Zgierza muszą być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi, w tym adresem pocztowym osoby składającej dokument.

Inne wymagania:
1) dokumenty elektroniczne zawierające wirusy lub inne potencjalnie niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego Urzędu Miasta Zgierza;
2) maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego akceptowany przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą wynosi 20 MB;
3) do dokumentów opatrzonych podpisem weryfikowanym certyfikatem wydanym za granicą winna być dołączona aplikacja umożliwiająca weryfikację podpisu.

Doręczanie dokumentów na elektronicznych nośnikach danych odbywa się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Zgierza (plac Jana Pawła II 16, parter) w godzinach pracy Urzędu.

separator