Otwarty nabór mieszkańców Gminy Miasto Zgierz do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego


Zadaniem Zespołu będzie opracowanie zasad wdrożenia budżetu obywatelskiego w Gminie Miasto Zgierz.

Aby zgłosić się do Zespołu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 oraz przesłać go drogą elektroniczną na adres mailowy rmalinowska@umz.zgierz.pl lub złożyć go osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Zgierza do dnia 20.03.2019 r. Formularz dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub w Kancelarii Urzędu Miasta Zgierza.

Wyłonienie trzech mieszkańców do udziału w pracach Zespołu nastąpi w drodze publicznego losowania, jego termin zostanie podany w osobnym ogłoszeniu. Jeśli zgłosi się 3 mieszkańców albo mniej niż 3, wszystkie osoby wejdą w skład Zespołu.

Członkami Zespołu mogą być mieszkańcy Gminy Miasto Zgierz, którzy ukończyli 18 lat najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zgłoszeń.

Osoby, które chcą reprezentować mieszkańców nie mogą być równocześnie pracownikami Urzędu Miasta Zgierza i jednostek organizacyjnych, radnymi Rady Miasta Zgierza, członkami jednostek pomocniczych Miasta lub członkami zarządów zgierskich organizacji pozarządowych.

W pracach Zespołu będą mogły uczestniczyć także inne osoby z głosem doradczym w ramach otwartego przebiegu spotkań. Członkowie Zespołu swoją pracę wykonują nieodpłatnie.


Komunikat UMZ


Data publikacji: 2019-03-08 10:30