Jednostki Pomocnicze - wprowadzenie
 Fragment Statutu Miasta Zgierza:

IV. Jednostki pomocnicze Miasta

§ 28. 1. W Mieście mogą być tworzone jednostki pomocnicze będące wspólnotą samorządową części mieszkańców Zgierza.
         2. Osiedla tworzone są uchwałą Rady z inicjatywy ich mieszkańców. Wykaz jednostek pomocniczych Miasta zawiera załącznik Nr 12.
         3. Osiedla obejmują obszar spójny pod względem terytorialnym i funkcjonalnym.
         4. Ordynację wyborczą organów samorządów osiedli uchwala Rada.
         5. Zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia osiedli określa załącznik Nr 7.

§ 29. 1. Kompetencje, organizację i zakres działania każdego osiedla określa statut osiedla uchwalany przez Radę po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
         2. Statut, o którym mowa w ust. 1 określa w szczególności:
            1) nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
            2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
            3) organizację i zadania organów jednostki pomocniczej,
            4) zakres zadań przekazywanych jednostce przez Miasto oraz sposób ich realizacji,
            5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru Rady nad działalnością organów jednostki pomocniczej.
         3. Przewodniczący Rady winien włączyć wniosek organu uchwałodawczego jednostki pomocniczej w sprawie zmiany statutu osiedla do porządku obrad możliwie najbliższej sesji Rady zwołanej po złożeniu wniosku.

§ 30. Do kompetencji jednostki pomocniczej Miasta należy:
         1) reprezentowanie wobec organów Miasta interesów społeczności osiedli, przedstawianie potrzeb, dążeń i opinii ich mieszkańców,
         2) współorganizowanie społecznej aktywności mieszkańców z terenu osiedla,
         3) współpraca z organami Miasta przy tworzeniu budżetu Miasta w części, dotyczącej danego osiedla,
         4) realizacja zakresu zadań, powierzonych do wykonywania osiedlu przez Radę,
         5) gospodarowanie środkami finansowymi, wydzielonymi w budżecie Miasta na potrzeby osiedla,
         6) inne sprawy, wynikające ze statutu osiedla.

§ 31. 1. Funkcje w organach samorządu osiedla pełnione są honorowo.
         2. Przewodniczący zarządu jednostki pomocniczej uprawniony jest do pobierania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady.
         3. Rada może ustanowić zasady na jakich członkom rad osiedli będzie przysługiwała dieta lub zwrot kosztów podróży służbowej.

§ 31a. Przewodniczący zarządów jednostek pomocniczych uczestniczą w sesjach Rady, na których mogą prezentować uchwały, opinie i wnioski jednostek pomocniczych oraz własne wystąpienia w omawianych sprawach.

§ 32. 1. Osiedla nie tworzą własnych budżetów.
         2. Osiedla prowadzą samodzielną gospodarkę finansową w oparciu o środki ustalone corocznie w budżecie Miasta na zasadach, określonych w statutach osiedla.
         3. Wysokość środków finansowych dla poszczególnych jednostek pomocniczych uzależniona jest od zakresu zadań zaplanowanych na dany rok oraz od możliwości budżetu Miasta. Gospodarka finansowa prowadzona jest w oparciu o zasady określone w ustawie o finansach publicznych.
         4. Szczegółowe zasady finansowania działalności osiedli określa Rada.

§ 33. 1. Nadzór nad działalnością organów osiedli i sołectw sprawuje:
             1) Rada za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej i Komisji Statutowo- Prawnej,
             2) (skreślony),
             3) Prezydent, w zakresie dotyczącym prawidłowości gospodarowania powierzonym mieniem komunalnym oraz prawidłowości gospodarki finansowej.
         2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa w ust. 1 pkt 3, Prezydent może wystąpić do Rady z wnioskiem o uchylenie decyzji o powierzeniu mienia komunalnego lub o wstrzymanie finansowania działalności osiedla.
         3. Spory między osiedlami rozstrzyga Rada.
         4. Zarząd osiedla przedkłada Przewodniczącemu Rady uchwały rady osiedla w ciągu 7 dni od ich podjęcia.

§ 34. 1. Osiedla mogą w celu realizacji powierzonych im przez Radę zadań podejmować inicjatywy tworzenia połączonych reprezentacji swoich przedstawicieli.
         2. Reprezentacje, o których mowa w ust. 1, powołuje Rada w trybie uchwały, na jednomyślny wniosek organów wszystkich zainteresowanych tą sprawą osiedli.
         3. Uchwała Rady, o której mowa w ust. 2 musi określać również regulamin funkcjonowania wspólnej reprezentacji.


Ilość odsłon: 10165
Dokument wytworzył(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2007-06-20 11:33
Ostatnia zmiana: 2007-06-20 11:33
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2007-06-20 11:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator