Budżet Miasta Zgierza - rok 2017
SPRAWOZDANIA I WYKONANIE BUDŻETU:

Opinia RIO

Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego Gminy Miasto Zgierz za rok 2017.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza oraz wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2017 rok

Opinia RIO w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Zgierza za I półrocze 2017 r. 

Informacja z wykonania budżetu miasta Zgierza oraz wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.

ZMIANY DO BUDŻETU:

Zmiany do budżetu - zarządzenia Prezydenta Miasta Zgierza

Zmiany do budżetu - uchwały Rady Miasta Zgierza

UCHWALENIE BUDŻETU:

Uchwała nr XXX/366/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2017.
zmiana:
Uchwała nr XXXI/393/17

Uchwała nr XXX/365/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Zgierza

PLANY FINANSOWE:

Zarządzenie nr 32/VII/2017 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków zadań własnych na rok 2017. 

Zarządzenie nr 33/VII/2017 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz i zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017.

PROJEKT BUDŻETU:

Projekt budżetu miasta Zgierza na rok 2017 z dnia 14.11.2016 r. zgłoszony przez Prezydenta Miasta Zgierza
Autopoprawka z dnia 23 stycznia 2017 r.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029 z dnia 14.11.2016 r. zgłoszony przez Prezydenta Miasta Zgierza
Autopoprawka z dnia 23 stycznia 2017 r.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

WSKAZÓWKI DO BUDŻETU:

Zarządzenie nr 221/VII/2016 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Miasto Zgierz na rok 2017.

Zarządzenie nr 222/VII/2016 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Miasto Zgierz na 2017 rok.

Załączniki do zarządzenie Nr 222/VII/2016 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31.08.2016 r. (załączniki w formacie .xls)


Ilość odsłon: 1753
Dokument wytworzył(a): Wydział Finansowo-Budżetowy (Dział Budżetu)
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2017-08-31 15:32
Ostatnia zmiana: 2018-05-28 15:57
Zakres ostatniej zmiany: Opinia RIO

Rejestr zmian - (12)
Data: 2018-05-28 15:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Opinia RIO
Data: 2018-05-22 11:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego Gminy Miasto Zgierz za rok 2017.
Data: 2018-04-03 15:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza oraz wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2017 rok.
Data: 2017-10-06 14:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja opinii RIO.
Data: 2017-08-31 15:33Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Publikacja sprawozdania za I półrocze 2017 r.
Data: 2017-05-25 15:23Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja zmiany do uchwalenia budżetu.
Data: 2017-03-13 15:24Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja opinii RIO.
Data: 2017-02-28 16:10Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja planów finansowych.
Data: 2017-02-09 13:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja uchwał budżetowych.
Data: 2017-01-24 15:53Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja autopoprawek.
Data: 2016-12-28 09:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.
Data: 2016-11-15 14:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektu budżetu na rok 2017.
Data: 2016-09-02 15:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator