XXXII sesja RMZ
30 marca 2017 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16

Projekty uchwał

Porządek obrad sesji:


Pkt 1. porządku obrad
Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad
Uwagi do porządku obrad.

Pkt 3. porządku obrad
Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.

Pkt 4. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 5. porządku obrad
Zapytania mieszkańców.

Pkt 6. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pkt 7. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie  wstąpienia w skład Rady Osiedla Stare Miasto w Zgierzu.

Pkt 7. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Pkt 7. ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/446/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Przychodni Rejonowych w Zgierzu.

Pkt 7. ppkt d) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Zgierz porozumienia ze Spółką „Wodociągi
i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. w sprawie wspólnej realizacji inwestycji polegającej na przebudowie chodnika na ul. Bazylijskiej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Zgierzu oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi kanalizacji sanitarnej, przyłączy wodociągowych i przebudowie sieci wodociągowej wraz z przełączeniami.

Pkt 7. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Zgierza”.

Pkt 7. ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Zgierza”,.

Pkt 7. ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz.

Pkt 7. ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach niewymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na terenie Gminy Miasto Zgierz.

Pkt 7. ppkt i) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2017 w zakresie zadań własnych.

Pkt 7. ppkt j) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2029.

Pkt 7. ppkt k) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego o nazwie „Pomaganie przez remontowanie”.

Pkt 7. ppkt l) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego zbycia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. Wiosny Ludów 26A, ul. Cegielnianej 6A, ul. Cegielnianej 8A, ul. Cegielnianej 10A, ul. Cegielnianej 12A, ul. Cegielnianej 14A.

Pkt 7. ppkt m) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Pkt 7. ppkt n) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/363/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy, obejmującego sprawy targowiska miejskiego w Zgierzu.

Pkt 7. ppkt o) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/231/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy, obejmującego sprawy utrzymania gminnego obiektu i urządzeń użyteczności publicznej.

Pkt 7. ppkt p) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do kapitału Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu na pokrycie straty wynikającej z administrowania nieruchomością zabudowaną budynkiem Łaźni Miejskiej, położoną w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24.

Pkt 7. ppkt q) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania przez Prezydenta Miasta Zgierza konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego Gminy Miasto Zgierz.

Pkt 7. ppkt r) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Miast Polskich.

Pkt 7. ppkt s) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do spółki celowej.

Pkt 8. porządku obrad
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu, za rok 2016.

Pkt 9. porządku obrad
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016 i realizacji Programu Wspierania Rodziny za rok 2016.

Pkt 10. porządku obrad
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016.

Pkt 11. porządku obrad
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zgierzu za 2016 r.

Pkt 12. porządku obrad
Termomodernizacja placówek oświatowych – postęp prac.

Pkt 13. porządku obrad
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 14. porządku obrad
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Pkt 15. porządku obrad
Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Pkt 16. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

Ilość odsłon: 804
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący RMZ
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2017-03-23 16:05
Ostatnia zmiana: 2017-03-23 16:05
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2017-03-23 16:05Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator