XXXVI sesja RMZ
29 czerwca 2017 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16

Projekty uchwał

Porządek obrad sesji:

Pkt 1. porządku obrad
Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad
Uwagi do porządku obrad.

Pkt 3. porządku obrad
Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.

Pkt 4. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 5. porządku obrad
Zapytania mieszkańców.

Pkt 6. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pkt 7. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Zgierz za 2016 r.

Pkt 7. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2016 r.

Pkt 7. ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza.

Pkt 7. ppkt d) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2017 r.

Pkt 7. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Przybyłów w Zgierzu.

Pkt 7. ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/4/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Zgierza.

Pkt 7. ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2017 w zakresie zadań własnych.

Pkt 7. ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2029.

Pkt 7. ppkt i) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zgierz.

Pkt 7. ppkt j) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/406/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz.

Pkt 7. ppkt k) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Przychodni Rejonowych w Zgierzu.

Pkt 7. ppkt l) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej na terenie miasta Zgierza.

Pkt 7. ppkt m) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic Szczawińskiej i Przedwiośnie.

Pkt 7. ppkt n) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta Zgierza: Hali Sportowej MOSiR – II etap oraz boiska przy Szkole Podstawowej nr  5” w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej – edycja 2017 obsługiwanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Pkt 7. ppkt o) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do realizacji projektu pn.: „Modernizacja energetyczna budynków zasobu komunalnego oraz użyteczności publicznej na terenie Miasta Zgierza”, w ramach Poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Pkt 7. ppkt p) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu.

Pkt 7. ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego "Malinka" w Zgierzu.
 
Pkt 8. porządku obrad
Raport monitoringowy z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Zgierza za rok 2016.

Pkt 9. porządku obrad
Inwestycje  2017 – stan realizacji.

Pkt 10. porządku obrad
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 11. porządku obrad
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Pkt 12. porządku obrad
Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Pkt 13. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Porządek obrad2017-06-22 15:11 288.98 KB 

Ilość odsłon: 698
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący RMZ
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2017-06-22 15:11
Ostatnia zmiana: 2017-06-28 16:19
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja Raportu w pkt 8.

Rejestr zmian - (2)
Data: 2017-06-28 16:19Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja Raportu w pkt 8.
Data: 2017-06-27 17:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja materiału do pkt 9.
Data: 2017-06-22 15:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator