XXXIX sesja RMZ
31 sierpnia 2017 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16

Projekty uchwał

Porządek obrad:

Pkt 1. porządku obrad
Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad
Uwagi do porządku obrad.

Pkt 3. porządku obrad
Przyjęcie protokołów z XXXVI, XXXVII i XXXVIII sesji.

Pkt 4. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 5. porządku obrad
Zapytania mieszkańców.

Pkt 6. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pkt 7. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Piaskowice–Aniołów w Zgierzu.

Pkt 7. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.

Pkt 7. ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji „Droga do Wolności” w Zgierzu.

Pkt 7. ppkt d) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2017-2021 z perspektywą na lata 2022-2024.

Pkt 7. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy.

Pkt 7. ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku przy ul. Chemików 9-11 w Zgierzu, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Zgierz.

Pkt 7. ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2017 w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu oraz zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego.

Pkt 7. ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2033.

Pkt 7. ppkt i) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów.

Pkt 7. ppkt j) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi.

Pkt 7. ppkt k) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do realizacji projektu pod nazwą „Twój wybór – lepsze jutro” w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

Pkt 7. ppkt l) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/454/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 października 2013 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Pkt 7. ppkt m) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/460/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Zgierza za 2016 r.

Pkt 7. ppkt n) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Zgierza.

Pkt 7. ppkt o) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/464/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta Zgierza: Hali Sportowej MOSiR – II etap oraz boiska przy Szkole Podstawowej nr 5” w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej – edycja 2017 obsługiwanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Pkt 7. ppkt p) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do Programu Europa dla Obywateli – Komponent 2 Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, DZIAŁANIE 2.2 Sieci miast w celu realizacji projektu pn. „Sisters' cities partnership – a chance for regions' development”.

Pkt 7. ppkt q) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/357/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy, obejmującego sprawy administrowania cmentarzem komunalnym w Zgierzu.

Pkt 7. ppkt r) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Zgierza uprawnienia do określenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej Miasta Zgierza w zakresie dotyczącym cmentarza komunalnego położonego na terenie Gminy Miasto Zgierz.

Pkt 7. ppkt s) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/361/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu Cmentarza Komunalnego położonego na terenie Gminy Miasto Zgierz.

Pkt 7. ppkt t) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/476/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego „Malinka” w Zgierzu.

Pkt 8. porządku obrad
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 9. porządku obrad
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Pkt 10. porządku obrad
Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Pkt 11. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.


Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Porządek obrad2017-08-24 16:16 413.79 KB 

Ilość odsłon: 730
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący RMZ
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2017-08-24 16:16
Ostatnia zmiana: 2017-08-24 16:32
Zakres ostatniej zmiany: Poprawienie odnośnika do projektów uchwał.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2017-08-24 16:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Poprawienie odnośnika do projektów uchwał.
Data: 2017-08-24 16:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator