XLII sesja RMZ
30 listopada 2017 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16

Projekty uchwał

Porządek obrad:

Pkt 1. porządku obrad

Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad
Uwagi do porządku obrad.

Pkt 3. porządku obrad
Przyjęcie protokołu z XLI sesji.

Pkt 4. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 5. porządku obrad
Zapytania mieszkańców.

Pkt 6. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pkt 7. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia w skład Rady Osiedla Przybyłów w Zgierzu.

Pkt 7. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2018 r.,

Pkt 7. ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi w Zgierzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu.

Pkt 7. ppkt d) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 w Zgierzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 w Zgierzu.

Pkt 7. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana
Niepokoją w Zgierzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Jana Niepokoją w Zgierzu.

Pkt 7. ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgierzu
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 w Zgierzu.

Pkt 7. ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 w Zgierzu
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 w Zgierzu.

Pkt 7. ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 w Zgierzu
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 w Zgierzu.

Pkt 7. ppkt i) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 w Zgierzu
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 w Zgierzu.

Pkt 7. ppkt j) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Armii
Krajowej w Zgierzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu.

Pkt 7. ppkt k) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.

Pkt 7. ppkt l) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2017 w zakresie zadań własnych.

Pkt 7. ppkt m) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2033.

Pkt 7. ppkt n) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Zgierza.

Pkt 7. ppkt o) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

Pkt 7. ppkt p) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Zgierz w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów.

Pkt 7. ppkt q) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz.

Pkt 7. ppkt r) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Miasta Zgierza i Gminy Zgierz oraz dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Zgierza dla Spółki "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. na okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Pkt 7. ppkt s) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Szkoły Podstawowej nr 3 w Zgierzu, ul. Szczawińska 2 do Programu Erasmus+, w ramach akcji KA1 - "Mobilność kadry edukacji szkolnej" w celu realizacji projektu pt. "W kierunku nowoczesnego nauczania".

Pkt 7. ppkt t) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do realizacji projektu: "Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno-komunikacyjnych w Gminie Miasto Zgierz", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Pkt 7. ppkt u) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/74/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu ograniczonego: ul. Piątkowską, ul. Boczną, ul. Ciosnowską i granicą lasu.

Pkt 7. ppkt v) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Pkt 8. porządku obrad
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Zgierz w roku szkolnym 2016/2017.

Pkt 9. porządku obrad
Informacja o projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych realizowanych przez Wydział
Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miasta Zgierza.

Pkt 10. porządku obrad
Zasady restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego
Gminy Miasto Zgierz w latach 2017-2020.

Pkt 11.  porządku obrad
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 12.  porządku obrad
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Pkt 13. porządku obrad
Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Pkt 14. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Porządek obrad2017-11-23 14:42 537.54 KB 

Ilość odsłon: 629
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Michał Koralewski
Data publikacji: 2017-11-23 14:42
Ostatnia zmiana: 2017-11-23 14:42
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2017-11-23 14:42Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator