XLIV sesja RMZ
23 stycznia 2018 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16

Projekty uchwał

Porządek obrad:

Pkt 1. porządku obrad

Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad
Uwagi do porządku obrad.

Pkt 3. porządku obrad
Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.

Pkt 4. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 5. porządku obrad
Zapytania mieszkańców.

Pkt 6. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pkt 7. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: "Wsparcie dla miejsca pamięci – Pomnika Stu Straconych w Zgierzu – etap II”, w odpowiedzi na Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju.

Pkt 7. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o przyznanie środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadanie pod nazwą Budowa/modernizacja drogi Jedlicka/Miodowa jako dojazdowej do gruntów rolnych.

Pkt 7. ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu "Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz" w ramach Strategii Zintegrowane Inwestycje Terytorialne współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Pkt 7. ppkt d) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/363/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy, obejmującego sprawy targowiska miejskiego w Zgierzu, zmienionej uchwałą Nr XXXII/413/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2017 r.

Pkt 7. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz przedszkolach publicznych.

Pkt 7. ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasto Zgierz przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Pkt 7. ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.

Pkt 7. ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do opracowania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Szlakiem architektury włókienniczej – Rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM”, w odpowiedzi na nabór prowadzony w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Pkt 7. ppkt i) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do opracowania i złożenia wniosku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Miejsca integracji społecznej – Otwarte Strefy Aktywności na terenie Zgierza” w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2018, obsługiwanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Pkt 7. ppkt j) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

Pkt 7. ppkt k) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2018 w zakresie zadań własnych.

Pkt 7. ppkt l) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033.

Pkt 7. ppkt m) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/498/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku przy ul. Chemików 9-11 w Zgierzu, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Zgierz.

Pkt 7. ppkt n) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/559/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miasto Zgierz na rok 2018.

Pkt 8. porządku obrad
Przyjęcie sprawozdań z prac komisji Rady Miasta Zgierza za II półrocze 2017 r.

Pkt 9. porządku obrad
Sprawozdanie z realizacji Programu „Zgierz dla Rodziny” za rok 2017.

Pkt 10. porządku obrad
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 11. porządku obrad
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Pkt 12. porządku obrad
Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Pkt 13. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Porządek obrad2018-01-16 16:40 869.12 KB 

Ilość odsłon: 629
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący RMZ
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2018-01-16 16:40
Ostatnia zmiana: 2018-01-16 16:40
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2018-01-16 16:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator