XLV sesja RMZ
27 lutego 2018 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16

Projekty uchwał

Porządek obrad:

Pkt 1. porządku obrad

Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad
Uwagi do porządku obrad.

Pkt 3. porządku obrad
Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.

Pkt 4. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 5. porządku obrad
Zapytania mieszkańców.

Pkt 6. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 
Pkt 7. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Zgierz organizacji Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady w 2018 roku jako zadania publicznego o charakterze powiatowym w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Pkt 7. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025” spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.

Pkt 7. ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwał w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi na uchwałę Nr XLIII/569/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy wynikające z umowy o pracę dla radnego wraz z odpowiedzią na skargę.

Pkt 7. ppkt d) porządku obrad
Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/470/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Przychodni Rejonowych w Zgierzu.

Pkt 7. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwał w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasto Zgierz przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Pkt 7. ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwał w sprawie podziału Gminy Miasto Zgierz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Pkt 7. ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania przez Prezydenta Miasta Zgierza konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego Gminy Miasto Zgierz.

Pkt 7. ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz.

Pkt 7. ppkt i) porządku obrad
Podjęcie uchwał w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2018 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu.

Pkt 7. ppkt j) porządku obrad
Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033.
 
Pkt 8. porządku obrad
Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zgierzu w 2017 roku.
 
Pkt 9. porządku obrad
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 10. porządku obrad
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Pkt 11. porządku obrad
Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Pkt 12. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Porządek obrad2018-02-20 18:49 323.75 KB 

Ilość odsłon: 575
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący RMZ
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2018-02-20 18:49
Ostatnia zmiana: 2018-02-20 18:49
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2018-02-20 18:49Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator