Zarządzenia PMZ - rok 2010

Zarządzenie Nr

z dnia

w sprawie

VI kadencja
239/VI/2010 31.12.2010 r. ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
238/VI/2010 31.12.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do dalszego wydzierżawiania nieruchomość położoną w Zgierzu przy ulicy Łódzkiej 61A
237/VI/2010 31.12.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do dalszego wydzierżawiania nieruchomości położone w Zgierzu przy ulicy J. Świercza 18
236/VI/2010 31.12.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy J. Kochanowskiego 3
235/VI/2010 31.12.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do dalszego wydzierżawiania nieruchomość położoną w Zgierzu przy ulicy Kolejowej
234/VI/2010 31.12.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do dalszego wydzierżawiania część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy  Długiej 51 oraz przeznaczone do dalszego najmu znajdujące się na niej budynki gospodarcze
233/VI/2010 31.12.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do dalszego wydzierżawiania nieruchomość położoną w Zgierzu przy ulicy  Łódzkiej 28
232/VI/2010 31.12.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do dalszego wydzierżawiania nieruchomość położoną w Zgierzu przy ulicy Kamiennej 132A
231/VI/2010 30.12.2010 r. zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2011
230/VI/2010 30.12.2010 r. zatwierdzenia planu kontroli na rok 2011 w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Zgierz
229/VI/2010 30.12.2010 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy  działki położonej w Zgierzu przy ul. Kamiennej 132A
228/VI/2010 30.12.2010 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy  działki położonej w Zgierzu przy ul. Kolejowej
227/VI/2010 30.12.2010 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy  działki położonej w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 28
226/VI/2010 30.12.2010 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy części działki położonej w Zgierzu przy ul. Długiej 51 oraz umowy najmu znajdujących się na tej działce budynków gospodarczych 
225/VI/2010 30.12.2010 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy działki położonej w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 61A
224/VI/2010 30.12.2010 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy działek położonych w Zgierzu przy ul. J. Świercza 18
223/VI/2010 28.12.2010 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień w 2011 r.
222/VI/2010 28.12.2010 r. zmieniające zarządzenie Nr 14/V/2009 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Zgierza
221/VI/2010 29.12.2010 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych
220/VI/2010 29.12.2010 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych
219/VI/2010 23.12.2010 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych
218/VI/2010 27.12.2010 r. zmieniające zarządzenie Nr 206/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 r. zadania publicznego w zakresie inicjatyw na rzecz środowiska osób trzeciego wieku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
217/VI/2010 27.12.2010 r. określenia wzoru i zasad stosowania znaku identyfikacyjnego psa
216/VI/2010 23.12.2010 r. zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Zgierskiego w sprawie zmiany uchwały nr LI/461/10 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Zgierskiego na rok 2011, w części dotyczącej aptek funkcjonujących na terenie miasta Zgierza
215/VI/2010 22.12.2010 r. powierzenia obowiązków dyrektora Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu
214/VI/2010 21.12.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do dalszego wydzierżawiania część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Wiosny Ludów 58
213/VI/2010 16.12.2010 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych i zleconych
212/VI/2010 16.12.2010 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych
211/VI/2010 09.12.2010 r. odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza
210/VI/2010 09.12.2010 r. powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza
V kadencja
209/V/2010 08.12.2010 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych i powierzonych
208/V/2010 08.12.2010 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 r. zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży przez organizację prowadzące działalność pożytku publicznego

Wynik konkursu ofert
207/V/2010 08.12.2010 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zaspokajania potrzeb osób z upośledzeniem umysłowym i ich integracji ze środowiskiem lokalnym w 2011

Wynik konkursu ofert
206/V/2010 08.12.2010 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 r. zadania publicznego w zakresie inicjatyw na rzecz środowiska osób trzeciego wieku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Wynik konkursu ofert
205/V/2010 06.12.2010 r. nadania Regulaminu korzystania z sieci komputerowej z dostępem do Internetu Gminy Miasto Zgierz
204/V/2010 06.12.2010 r. utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Zgierzu
203/V/2010 03.12.2010 r. rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Zgierzu
202/V/2010 03.12.2010 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych i zleconych
201/V/2010 02.12.2010 r. ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
200/V/2010 02.12.2010 r. określenia zasad korzystania z usług przewozu autobusową komunikacją miejską w dniach 3 grudnia - 5 grudnia 2010 roku
199/V/2010 30.11.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wynajęcia powierzchnię użytkową w budynku położonym w Zgierzu przy Placu Jana Pawła II 16
198/V/2010 30.11.2010 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych i zleconych
197/V/2010 29.11.2010 r. odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza
196/V/2010 25.11.2010 r. zmiany zarządzenia Nr 174/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 22 października 2010 r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Miasta Zgierza, Rady Powiatu Zgierskiego i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz wyboru Prezydenta Miasta Zgierza, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
195/V/2010 22.11.2010 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych i zleconych
194/V/2010 18.11.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Popiełuszki 11
193/V/2010 18.11.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do dalszego wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Długiej 61-65
192/V/2010 18.11.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Parzęczewskiej 12
191/V/2010 16.11.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Długiej 69b
190/V/2010 16.11.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Czarnej 3-9
189/V/2010 16.11.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do dalszego wydzierżawienia części nieruchomości położone w Zgierzu przy ulicy Chełmskiej i przy Placu J. Kilińskiego
188/V/2010 15.11.2010 r. przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Ludowej 71
187/V/2010 10.11.2010 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych i zleconych
186/V/2010 05.11.2010 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych i zleconych
185/V/2010 05.11.2010 r. rozwiązania umów użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących właśność Gminy Miasto Zgierz
184/V/2010 05.11.2010 r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości, na rzecz użytkownika wieczystego - Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgierzu
183/V/2010 04.11.2010 r. rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przezstrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonego w rejonie ulicy Aleksandrowska -Północ
182/V/2010 04.11.2010 r. rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przezstrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonego w rejonie ulicy Grotnickiej
181/V/2010 04.11.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy W. Łukasińskiego 15/17
180/V/2010 29.10.2010 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowych dzierżawców umów dzierżawy działki położonej w Zgierzu przy ul. W. Łukasińskiego 15/17
179/V/2010 29.10.2010 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych
178/V/2010
zmienione zarządzeniem
Nr 12/VI/2011
26.10.2010 r. zatwierdzenia programu akcji zimowej na rok 2010/2011
177/V/2010 26.10.2010 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych i zleconych
176/V/2010 25.10.2010 r. ogłoszenia wykazu, obejmującego lokal użytkowy położony w Zgierzu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 3a i ul. Długiej 18, przeznaczony do wynajęcia na okres 3 lat
175/V/2010 22.10.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia działki gruntu położone w Zgierzu przy ul. Kolejowej i ul. Łódzkiej
174/V/2010 22.10.2010 r. powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Miasta Zgierza, Rady Powiatu Zgierskiego i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz wyboru Prezydenta Miasta Zgierza, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
173/V/2010 19.10.2010 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych
172/V/2010 15.10.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia części nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. Hożej, ul. 3-go Maja i ul. Przygranicznej
171/V/2010 15.10.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Zgierzu przy ulicy Kamiennej 43a
170/V/2010 14.10.2010 r. przedłużenia powierzenia Pani Iwonie Drzeń zadań doradcy metodycznego w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie
169/V/2010 14.10.2010 r. powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi systemu informatyczngo obwodowych komisji wyborczych w Zgierzu w wyborach do Rady Miasta Zgierza, Rady Powiatu Zgierskiego i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz wyboru Prezydenta Miasta Zgierza, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
168/V/2010 14.10.2010 r. określenia zasad, sposobu oraz trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu
167/V/2010 13.10.2010 r. zaopiniowania projektu uchwały Zarządu Powiatu Zgierskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Zgierskiego na rok 2011, w części dotyczącej aptek funkcjonujących na terenie miasta Zgierza
166/V/2010 13.10.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Zawadzkiej
165/V/2010 13.10.2010 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych i zleconych
164/V/2010 12.10.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Zgierzu, przy ulicy Wiosny Ludów Nr 72f przeznaczoną do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz z 1/5 udziału w działce drogi
163/V/2010 12.10.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Zgierzu, przy ulicy Wiosny Ludów Nr 72 przeznaczoną do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz z 1/5 udziału w działce drogi
162/V/2010 12.10.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Zgierzu, przy ulicy Łódzkiej Nr 19 przeznaczoną do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
161/V/2010 11.10.2010 r. zmiany zarządzenia Nr 106/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 08 lipca 2010 r. w sprawie pamiątkowego "Zgierskiego Medalu Wolności"
160/V/2010 07.10.2010 r. ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
159/V/2010 07.10.2010 r. przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Zgierzu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 3a i ul. Długiej 18 na rzecz dotychczasowego najemcy
158/V/2010 07.10.2010 r. przedłużenia umowy użyczenia lokalu użytkowego położonego w Zgierzu przy ul. Konstantego I. Gałczyńskiego 26 na rzecz dotychczasowego biorącego
157/V/2010 30.09.2010 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 rok w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych
156/V/2010 29.09.2010 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 rok w zakresie zadań własnych i zleconych
155/V/2010
zmienione zarządzeniami:
Nr 4/VI/2011

Nr 25/VI/2011
Nr 63/VI/2011
Nr 93/VI/2011
Nr 107/VI/2011
Nr 141/VI/2011
Nr 212/VI/2011
Nr 12/VI/2012
29.09.2010 r. nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza
154/V/2010 29.09.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczona do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Szczawińskiej
153/V/2010 28.09.2010 r. powołania zastępcy dyrektora Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu
152/V/2010 28.09.2010 r. powołania Komisji Nagród Prezydenta Miasta Zgierza dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
151/V/2010 28.09.2010 r. określenia podziału miasta na okręgi wyborcze i określenia wzoru listy podpisów do zgłaszania kandydatów, w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza ogłoszonych na dzień 26 października 2010 r.
150/V/2010 23.09.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Zgierzu, przy ulicy Sieradzkiej Nr 2 przeznaczoną do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
149/V/2010 23.09.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy J. Piłsudskiego
148/V/2010 22.09.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w Zgierzu przy ulicy Szczawińskiej 52
147/V/2010 21.09.2010 r. wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wyboru prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
146/V/2010 21.09.2010 r. powołania Zespołu ds. przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wyboru prezydenta miasta, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
145/V/2010 09.09.2010 r. ogłoszenia wykazu, obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości, położonych w Zgierzu przy ul. Narutowicza 10 i ul. Długiej 27
144/V/2010 09.09.2010 r. ogłoszenia wykazu dotyczącego wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości, położonych w Zgierzu przyul. Dubois 29A-35 i 29-39
143/V/2010 07.09.2010 r. oddania w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości, położonych w Zgierzu przy ul. Dubois 29A-35 i 29-39
142/V/2010 07.09.2010 r. sprzedaży prawa własności nieruchomości, oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w Zgierzu przy ul. Długiej 34 na rzecz jej użytkownika wieczystego
141/V/2010 06.09.2010 r. zbycia w drodze przetargu nieograniczonego prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ulicy Wiosny Ludów nr 72
140/V/2010 06.09.2010 r. zbycia w drodze przetargu nieograniczonego prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ulicy Wiosny Ludów nr 72f
139/V/2010 06.09.2010 r. zbycia w drodze przetargu nieograniczonego prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ulicy Łódzkiej nr 19
138/V/2010 06.09.2010 r. obciążenia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Narutowicza 2 służebnością przesyłu
137/V/2010 06.09.2010 r. zmiany zarządzenia Nr 104/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Dubois 10 i 10A służebnością przesyłu
136/V/2010 03.09.2010 r. ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
135/V/2010 01.09.2010 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w czasie od 27 października do 2 listopada 2010 r.
134/V/2010 31.08.2010 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych
133/V/2010 31.08.2010 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych i zleconych
132/V/2010 27.08.2010 r. ogłoszenia wykazu dotyczącego bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 9 nas rzecz jej użytkownika wieczystego
131/V/2010 25.08.2010 r. zmiany Zarządzenia Nr 119/V/201 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych i zleconych
130/V/2010 20.08.2010 r. przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej nr ewid. 135/2 wraz z ½ udziału w prawie własności nieruchomości oznaczonej nr ewid. 135/1 położonych w Zgierzu przy ul. Szczawińskiej 52
129/V/2010 19.08.2010 r. zmiany zarządzenia Nr 220/V/2008 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 05 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorom jednostek oświaty prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz
128/V/2010 19.08.2010 r. zmiany zarządzenia Nr 180/V/2008 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 12 września 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorom przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz, do udzielania zwolnień rodziców albo ucznia z całości lub części opłat za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej
127/V/2010 19.08.2010 r. powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 10 w Zgierzu, ul. Michała Ossowskiego 26
126/V/2010 19.08.2010 r. powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 3 im. Adama Mickiewicza z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu, ul. Bolesława Leśmiana 1
125/V/2010 19.08.2010 r. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu, ul. Leopolda Staffa 26
124/V/2010 19.08.2010 r. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Dąbrowszczaków w Zgierzu, ul. Szczawińska 2
123/V/2010
zmienione zarządzeniem
Nr 9/VI/2011
18.08.2010 r. powołania zespołu ds. ochrony przeciwpowodziowej Gminy Miasto Zgierz
122/V/2010 18.08.2010 r. określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu miasta Zgierza oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2011
121/V/2010 18.08.2010 r. założeń do projektu budżetu miasta Zgierza oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2011
120/V/2010 18.08.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Lipowej 2c
119/V/2010
zmienione zarządzeniem
Nr 131/V/2010
17.08.2010 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych i zleconych
118/V/2010 13.08.2010 r. powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
117/V/2010 12.08.2010 r. zmiany zarządzenia Nr 105/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 83/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Zgierzu
116/V/2010 10.08.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia części nieruchomości położone w Zgierzu przy ulicy Szczawińskiej 127A i Malinka 2
115/V/2010 10.08.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Bocznej 11A
114/V/2010 02.08.2010 r. ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu profilaktyki i korekcji wzroku „Ratujmy Wzrok Dzieciom” skierowanego do uczniów I klas szkół podstawowych, gimnazjów i samorządowego liceum w Zgierzu oraz powołania komisji konkursowej

Szczegółowe informacje - dot. załącznika Nr 1
113/V/2010 29.07.2010 r. ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
112/V/2010 23.07.2010 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych i zleconych
111/V/2010 23.07.2010 r. zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych i zleconych
110/V/2010 16.07.2010 r. skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Zgierza w okresie od dnia 16 lipca 2010 r. do dnia 23 lipca 2010 r.
109/V/2010 14.07.2010 r. ogłoszenia wykazu przeznaczonych do zbycia lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej
108/V/2010 14.07.2010 r. ogłoszenia wykazu przeznaczonych do zbycia lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej
107/V/2010 08.07.2010 r. uchylenia zarządzenia Nr 13/2002 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 13 listopada 2002 r. w sprawie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miasta Zgierza oraz zarządzenia Nr 138a/V/2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego
106/V/2010
zmienione zarządzeniem
Nr 161/V/2010
Nr 126/VI/2011
08.07.2010 r. pamiątkowego "Zgierskiego Medalu Wolności"
105/V/2010
zmienione zarządzeniem
Nr 117/V/2010
07.07.2010 r. zmiany zarządzenia Nr 83/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10 czerwca 2010 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Zgierzu
104/V/2010
zmienione zarządzeniem
Nr 137/V/2010
07.07.2010 r. obciążenia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Dubois 10 i 10A służebnością przesyłu
103/V/2010 07.07.2010 r. obciążenia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Wiejskiej 2, 6-8, 24 służebnością przesyłu
102/V/2010 07.07.2010 r. obciążenia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Dubois 10 i 10A służebnością przesyłu
101/V/2010 07.07.2010 r. obciążenia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Śniechowskiego 22-24D służebnością przesyłu
100/V/2010 06.07.2010 r. sprzedaży prawa własności nieruchomości, oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w Zgierzu przy ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 9 na rzecz jej użytkownika wieczystego
99/V/2010 06.07.2010 r. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Gminy Miasto Zgierz służebnością gruntową
98/V/2010 05.07.2010 r. przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Stare Miasto w Zgierzu
97/V/2010 05.07.2010 r. przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu
96/V/2010 05.07.2010 r. zbycia w drodze przetargu nieograniczonego prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ulicy Sieradzkiej nr 2
95/V/2010 30.06.2010 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych i zleconych
94/V/2010 29.06.2010 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych
93/V/2010 29.06.2010 r. zmiany uchwały Nr 65/2000/III Zarządu Miasta Zgierza z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty miejskie
92/V/2010 29.06.2010 r. zmiany zarządzenia 71/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia na obszarze miasta Zgierza wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
91/V/2010 29.06.2010 r. ogłoszenia wykazu dotyczącego bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Gałczyńskiego 35D na rzecz jej użytkownika wieczystego
90/V/2010 18.06.2010 r. zmiany zarządzenia 76/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
89/V/2010 17.06.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia na okres 10 lat część nieruchomości, położonej w Zgierzu, przy ulicy Ludowej 71, 73-75, 77-79
88/V/2010 16.06.2010 r. zatwierdzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu, ul. Leopolda Staffa 26 i Gimnazjum Nr 3 im. Adama Mickiewicza z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu, ul. Bolesława Leśmiana 1
87/V/2010 15.06.2010 r. zmiany zarządzenia Nr 71/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia na obszarze miasta Zgierza wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
86/V/2010 14.06.2010 r. ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
85/V/2010 11.06.2010 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych
84/V/2010 11.06.2010 r. zmiany zarządzenia Nr 71/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31 maja 2010 r. powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia na obszarze miasta Zgierza wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
83/V/2010
zmienione zarządzeniem
Nr 105/V/2010
10.06.2010 r. utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Zgierzu
82/V/2010 08.06.2010 r. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu za 2009 rok
81/V/2010 07.06.2010 r. ogłoszenia wykazu, obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości, położonej w Zgierzu przy ul. Dubois 29-33
80/V/2010 04.06.2010 r. sprzedaży prawa własności nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w Zgierzu przy ul. Gałczyńskiego 35D na rzecz jej użytkownika wieczystego
79/V/2010 04.06.2010 r. ustalenia stawki bazowej czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miasto Zgierz
78/V/2010 02.06.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia części działek gruntu położonych w Zgierzu przy ulicy: Ossowskiego 30, Ossowskiego 32-36, Ossowskiego 30, Ossowskiego 32-34, Rembielińskiego 37a, Rembielińskiego, Ossowskiego
77/V/2010 02.06.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Zgierzu przy ulicy Czarnieckiego
76/V/2010
zmienione zarządzeniem
Nr 90/V/2010
01.06.2010 r. ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
75/V/2010
zmienione zarządzeniami
Nr 83/VI/2012
01.06.2010 r. zbycia lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców
74/V/2010 01.06.2010 r. zmiany zarządzenia Nr 138/V/2008 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 8 lipca stycznia 2008 r. w sprawie zbycia lokali mieszkalnych znajdujących się w domach wielolokalowych
73/V/2010 01.06.2010 r. zmiany zarządzenia Nr 21/V/2008 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie zbycia lokali mieszkalnych znajdujących się w domu wielomieszkaniowym położonym w Zgierzu przy ul. 3-go Maja 54
72/V/2010 31.05.2010 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych
71/V/2010
zmienione zarządzeniami:
Nr 84/V/2010 
i
Nr 87/V/2010
31.05.2010 r. powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia na obszarze miasta Zgierza wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
70/V/2010 26.05.2010 r. zmiany zarządzenia Nr 60/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych
69/V/2010 24.05.2010 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu, ul. Leopolda Staffa 26, Gimnazjum nr 3 im. Adama Mickiewicza z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu, ul. Bolesława Leśmiana 1 i Miejskiego Przedszkola nr 10 w Zgierzu, ul. Michała Ossowskiego 26
68/V/2010 21.05.2010 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych
67/V/2010 21.05.2010 r. ustalenia wzorów biletów na przejazd środkami komunikacji miejskiej określonymi w uchwałach Rady Miasta Zgierza: Nr XLII/405/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku oraz Nr XLII/404/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku
66/V/2010 19.05.2010 r. zmiany zarządzenia Nr 59/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 kwietnia 2010 r.
65/V/2010 19.05.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Łęczyckiej 107
64/V/2010 17.05.2010 r. ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Zgierzu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
63/V/2010 17.05.2010 r. ustanowienia operatorów obsługi informatycznej pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
62/V/2010 17.05.2010 r. zmiany zarządzenia Nr 100/V/2008 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie ustalania liczby pracowników w przedszkolach na terenie miasta Zgierza
61/V/2010 10.05.2010 r. ogłoszenia konkursów na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu, ul. Leopolda Staffa 26, Gimnazjum nr 3 im. Adama Mickiewicza z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu, ul. Bolesława Leśmiana 1 i Miejskiego Przedszkola nr 10 w Zgierzu, ul. Michała Ossowskiego 26
60/V/2010
zmienione zarządzeniem
Nr 70/V/2010
30.04.2010 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych
59/V/2010
zmienione zarządzeniem
Nr 66/V/2010
30.04.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 466, położonej w 118 obrębie miasta Zgierza, przy ul. Konstantynowskiej 65-69
58/V/2010 28.04.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Zgierzu, przy ulicy Długiej 69a, przeznaczoną do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
57a/V/2010 23.04.2010 r. powołania Zespołu ds. przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
57/V/2010 23.04.2010 r. wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
56/V/2010 20.04.2010 r. zmiany zarządzenia nr 142/V/2008 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 11 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia trybu przygotowywania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Miasta Zgierza
55/V/2010 16.04.2010 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych
54/V/2010 06.04.2010 r. zmiany zarządzenia Nr 30/V/2009 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 6 lutego 2009 roku w sprawie określenia stanowisk oraz rodzajów prac zleconych w Urzędzie Miasta Zgierza, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych
53/V/2010 02.04.2010 r. zmiany zarządzenia Nr 4/V/2009 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 9 stycznia 2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Wspólnej 7
52/V/2010 01.04.2010 r. zmiany zarządzenia Nr 49/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Zgierza
51/V/2010 01.04.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Zgierzu przy ul. Orzechowej
50A/V/2010 31.03.2010 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych i zleconych
50/V/2010 31.03.2010 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych
49/V/2010
zmienione zarządzeniem
Nr 215/VI/2011
Nr 340/VI/2011
Nr 351/VI/2011
26.03.2010 r. regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Zgierza
48/V/2010 18.03.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Zgierzu, przy ulicy Radosnej Nr 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 i 28 oraz przy ul. Romantycznej Nr 51, 53 i 55 przeznaczone do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego
47/V/2010 17.03.2010 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych
46/V/2010 17.03.2010 r. ogłoszenia wykazu dotyczącego bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. Barlickiego 3B na rzecz jej użytkownika wieczystego
45/V/2010 12.03.2010 r. ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na kształcenie nauczycieli przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
44/V/2010 08.03.2010 r. ogłoszenia wykazu dotyczącego wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości, położonych w Zgierzu przy ul. Witkacego 8-10
43/V/2010 08.03.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczony do wynajęcia budynek użytkowy posadzony na działce gruntu położonej w Zgierzu przy ul. Długiej 9A
42/V/2010 08.03.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy 3-go Maja 69E
41/V/2010 05.03.2010 r. oddania w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości, położonych w Zgierzu przy ulicy Witkacego 8-10
40/V/2010 05.03.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Zgierzu przy ulicy Długiej 114
39/V/2010 05.03.2010 r. przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Długiej 9A
38/V/2010 05.03.2010 r. przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. 3-go Maja 69E
37/V/2010 05.03.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia części nieruchomości położonych w Zgierzu przy ulicach: Baczyńskiego, Przygranicznej, Czerwieńskiego, Dubois, 1-go Maja, Rudnickiej, Sokołowskiej, A. Krajowej, Rembowskiego, Śniechowskiego, Łąkowej, Wiewiórskiej, Łagiewnickiej, Ozorkowskiej oraz Pl. Targowym
36/V/2010 03.03.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położone w Zgierzu przy ulicy Limanowskiego 3-5 i ul. Limanowskiego 7
35/V/2010 01.03.2010 r. zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Zgierskiego w sprawie zmiany uchwały nr XL/372/09 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Zgierskiego na rok 2010 w części dotyczącej aptek funkcjonujących na terenie miasta Zgierza
34/V/2010 01.03.2010 r. wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2010 r. w Urzędzie Miasta Zgierza
33B/V/2010 26.02.2010 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych
33A/V/2010 26.02.2010 r. zmiany zarządzenia Nr 16/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010
33/V/2010 26.02.2010 r. powołanie Komisji konkursowej ds. oceny zgłoszonych prac rzeźbiarskich wykonanych na "I Zgierski Przegląd Rzeźby Plenerowej"
32/V/2010 26.02.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Gałczyńskiego 29A
31/V/2010 12.02.2010 r. przyjęcia planu finansowego budżetu miasta Zgierza w zakresie wydatków zadań własnych na rok 2010
30/V/2010 12.02.2010 r. ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów zadań zleconych i powierzonych na rok 2010
29/V/2010 12.02.2010 r. ustalenia planu finansowego w zakresie wydatków zadań zleconych i powierzonych na rok 2010
28/V/2010 12.02.2010 r. przyjęcia planu finansowego budżetu miasta Zgierza w zakresie dochodów zadań własnych na rok 2010
27/V/2010 12.02.2010 r. wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta Zgierza do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
26/V/2010 10.02.2010 r. zbycia w drodze przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. Radosnej i przy ulicy Romantycznej
25/V/2010 10.02.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy J. Kasprowicza 2
24/V/2010 10.02.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Zgierzu przy ulicy Piątkowskiej 38
23/V/2010 04.02.2010 r. ponownego ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowyh oraz innych uzależnień w 2010 r.
22/V/2010 03.02.2010 r. przeprowadzenia spisu środków trwałych - sprzętu komputerowego znajdującego się na wyposażeniu Urzędu Miasta Zgierza, a będącego własnością Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
21/V/2010 03.02.2010 r. sprzedaży prawa własności nieruchomości, oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w Zgierzu przy ulicy Barlickiego 3B na rzecz jej użytkownika wieczystego
20/V/2010 03.02.2010 r. zamiany działki gruntu położonej w Zgierzu przy ul. Długiej 102
19/V/2010 03.02.2010 r. określenia wzoru i zasad stosowania znaku identyfikacyjnego psa
18/V/2010 02.02.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia części nieruchomości położone w Zgierzu przy ulicy 3 Maja 5 i Łódzkiej 3
17/V/2010 01.02.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia części gruntu z nieruchomości położonych w Zgierzu przy ulicy Dubois 21A, 23, 25, 27
16/V/2010 29.01.2010 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010
15/V/2010 29.01.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Zgierzu przy ulicy Mielczarskiego 2A
14/V/2010 29.01.2010 r. ogłoszenia wykazu stanowisk handlowych przeznaczonych do wydzierżawienia w czasie od 15 maja 2010 r. do 31 lipca 2010 r.
13/V/2010 27.01.2010 r. ustalenia ceny arkusza kopii lub wydruku aktów normatywnych lub innych aktów prawnych
12/V/2010 27.01.2010 r. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 r. zadania publicznego w zakresie inicjatyw na rzecz środowiska osób trzeciego wieku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
11/V/2010 22.01.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położoną w Zgierzu przy ulicy Mielczarskiego 15-17
10/V/2010 22.01.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Łódzkiej 26
9/V/2010 19.01.2010 r. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
8/V/2010 18.01.2010 r. zatwierdzenia planu kontroli na rok 2010 w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Zgierz
7/V/2010 12.01.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położoną w Zgierzu przy ulicy Dąbrowskiego 31A
6/V/2010 12.01.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położoną w Zgierzu przy ulicy Orzechowej
5/V/2010 12.01.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Zgierzu przy ulicy Jabłoniowej
4/V/2010 12.01.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Piątkowskiej 83a
3/V/2010 11.01.2010 r. przyjęcia darowizny prawa własności nieruchomości, położonej w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 72
2/V/2010 11.01.2010 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość, położoną w Zgierzu przy ulicy Gospodarczej 6
1/V/2010 06.01.2010 r. wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. S. Dubois 16

Ilość odsłon: 13155
Dokument wytworzył(a): Prezydent Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2010-01-07 11:47
Ostatnia zmiana: 2013-06-10 11:01
Zakres ostatniej zmiany: Zarządzenie Nr 75/V/2010 PMZ zmienione zarządzeniem Nr 126/VI/2013 PMZ.

Rejestr zmian - (90)
Data: 2013-06-10 11:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zarządzenie Nr 75/V/2010 PMZ zmienione zarządzeniem Nr 126/VI/2013 PMZ.
Data: 2012-06-11 15:52Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zarządzenie Nr 75/V/2010 zmienione zarządzeniem Nr 137/VI/2012 PMZ.
Data: 2012-04-20 12:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zarządzenie Nr 75/V/2010 zmienione zarządzeniem Nr 83/VI/2012 PMZ.
Data: 2012-01-27 14:27Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zarządzenie Nr 155/V/2010 zmienione zarządzeniem Nr 12/VI/2012 PMZ.
Data: 2012-01-05 13:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zarządzenie Nr 49/V/2010 zmienione zarządzeniem Nr 351/VI/2011 PMZ.
Data: 2011-12-23 15:18Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zarządzenie 49/V/2010 zmienione zarządzeniem Nr 340/VI/2011.
Data: 2011-09-16 10:58Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zarządzenie Nr 49/V/2010 PMZ zmienione zarządzeniem Nr 215/VI/2011 PMZ.
Data: 2011-09-16 09:24Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana zarządzenia Nr 155/V/2010.
Data: 2011-07-01 11:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana zarządzenia Nr 155/V/2010 PMZ.
Data: 2011-06-08 15:09Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zarządzenie 106/V/2010 zmienione zarządzeniem Nr Nr 126/VI/2011 PMZ.
Data: 2011-02-08 15:24Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja wyniku konkursu.
Data: 2011-01-28 10:24Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie wyniku konkursu ofert.
Data: 2011-01-25 16:23Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zarządzenie Nr 123/V/2010 zmienione zarządzeniem Nr 9/VI/2011 oraz zarządzenie Nr 178/V/2010 zmienione zarządzeniem Nr 12/VI/2011.
Data: 2011-01-20 09:28Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja wyniku konkursu ofert przy zarządzeniu Nr 207/V/2010.
Data: 2011-01-18 11:28Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-12-28 09:15Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-12-22 13:24Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-12-10 12:38Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-12-08 16:00Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-12-07 14:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-12-06 15:50Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Poprawienie linku.
Data: 2010-12-03 08:36Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-12-02 11:42Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-11-19 15:09Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-11-10 15:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-11-05 09:24Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-11-04 14:52Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-10-29 13:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana nazwy zarządzenia Nr 172/V/2010.
Data: 2010-10-26 12:00Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-10-22 15:15Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-10-19 14:31Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-10-18 10:14Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-10-13 09:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-10-12 10:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-10-07 15:50Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-10-06 15:20Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-09-30 15:49Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-09-28 15:52Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-09-24 11:48Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-09-23 14:42Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-09-22 11:47Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-09-10 12:30Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-09-07 08:58Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-09-06 17:23Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-08-31 09:26Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-08-27 09:40Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-08-20 15:13Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-08-20 11:10Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-08-12 09:36Wprowadził(a): Paweł StankowskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-08-04 14:10Wprowadził(a): Paweł StankowskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-07-29 14:29Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-07-27 12:28Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-07-16 14:41Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-07-09 13:11Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-07-09 11:45Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-07-09 11:29Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-07-01 14:53Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-06-30 12:44Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-06-18 12:13Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-06-16 13:48Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-06-11 12:20Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-06-10 12:09Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-06-08 11:20Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-06-07 10:12Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-06-02 14:53Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-05-31 13:14Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-05-25 14:44Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-05-24 14:04Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-05-19 15:31Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-05-18 09:52Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-05-11 15:29Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-05-10 16:03Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-04-27 10:53Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-04-13 12:02Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-03-29 14:32Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-03-23 09:23Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-03-18 11:23Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-03-16 09:35Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-03-10 13:30Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-03-05 10:26Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-03-03 09:28Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-02-16 12:45Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-02-12 09:35Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-02-05 14:57Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-02-04 14:17Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-02-03 11:15Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-02-01 13:35Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-01-26 11:31Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-01-18 12:38Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-01-12 15:30Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-01-07 11:55Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator