Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonych w rejonie ulicy Aleksandrowskiej - Północ oraz ulicy Grotnickiej

Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów niżej wymienionych planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

1. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonego w rejonie ulicy Aleksandrowskiej - Północ;
2. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonego w rejonie ulicy Grotnickiej


Projekty wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dostępne będą do publicznego wglądu w dniach od 17 kwietnia 2018 roku do 18 maja 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, ul. Jana Pawła II, 95-100 Zgierz w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami:
- w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonego w rejonie ulicy Aleksandrowskiej - Północ odbędzie się w dniu 9 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, ul. Jana Pawła II 16, 95 100 Zgierz, sala Nr 114 o godz. 13:00.
- w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonego w rejonie ulicy Grotnickiej odbędzie się w dniu 9 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, ul. Jana Pawła II 16, 95 100 Zgierz, sala Nr 114 o godz. 14:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Zgierza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2018 r.

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Ogłoszenie2018-04-06 11:04 334.67 KB 

Ilość odsłon: 477
Dokument wytworzył(a):
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2018-04-06 11:04
Ostatnia zmiana: 2018-04-06 11:04
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2018-04-06 11:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator