stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zgierzu

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu

ogłasza nabór na stanowisko pracy:

główny księgowy

Wymiar czasu pracy: 1,0 etat

Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu, ul. Łódzka 2, 95-100 Zgierz

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, przestępstwa przeciw mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karno- skarbowe,
 • posiadanie wykształcenia wyższego o odpowiedniej specjalności, umożliwiające wykonywanie zadań na w/w stanowisku zgodnie z wymogami prawa,
 • znajomość przepisów dotyczących organizacji placówek oświatowo-wychowawczych, gospodarki majątkowej oraz budżetowo- finansowej,
 • biegła znajomość obsługi komputera 
 • sprawna obsługa urządzeń biurowych,
 • komunikatywność i umiejętności współpracy, terminowość, odpowiedzialność,
 • aktualna książeczka pracownicza do celów sanitarno – epidemiologicznych,

Wymagania dodatkowe

 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętności interpretacji przepisów prawnych,
 • wiedza z zakresu zamówień publicznych,
 • wiedza z zakresu zatrudnienia i płac.
 • staż pracy na w/w lub podobnym stanowisku
 • znajomość programów: Vulkan, Sigma

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Znajomość wszystkich przepisów dotyczących gospodarki materiałowo – finansowej, materiałowej i księgowości i prawidłowym obiegiem dokumentów;
 2. Opracowywanie i sporządzanie /merytorycznych/ planów dochodów i wydatków wg poszczególnych paragrafów rozdziałów budżetowych;
 3. Czuwanie, kontrola i odpowiedzialność za realizację zatwierdzonych planów finansowych;
 4. Prowadzenie budżetowej analizy z zakresu wykonania planu finansowego przedstawienie jej dyrektorowi placówki oraz organowi prowadzącemu zachowaniem terminów;
 5. Referowanie dyrektorowi placówki spraw związanych z realizacją planu finansowego oraz składanie wniosków w tym zakresie;
 6. Prowadzenie rachunkowości budżetowej placówki wraz z wszystkimi urządzeniami na bieżąco. Dekretowanie dowodów. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych;
 7. Czuwanie i odpowiedzialność przestrzeganie dyscypliny budżetowej funduszu płac, nad terminowym regulowaniem zobowiązań i ściąganiem należności, formalną stroną dokumentów rachunkowo – kasowych oraz prawidłowością ich likwidacji i właściwym przechowywaniem;
 8. Zatwierdzanie dokumentów do wypłaty i podpisywanie wszystkich zaleceń pociągających za sobą zobowiązania finansowe;

9.       Przeprowadzenie inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie, papierów i znaczków wartościowych, druków ścisłego zarachowania;

 1. Prowadzenie archiwum dowodów księgowych sprawozdań finansowych;
 2. Przeprowadzanie kontroli kasy, magazynu, i księgi druków ścisłego zarachowania;

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV ze zdjęciem,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe ( świadectwa pracy i/lub zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy),
 • oświadczenie o niekaralności oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z procesem rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Wymagane dokumenty należy składać do sekretariatu szkoły:

w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 2 w nieprzekraczalny terminie od 30 kwietnia 2018 r.
do 14 maja 2018 r.(od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00)


Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem
i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Zgierzu”

Dokumenty dostarczone przed i po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Otwarcie kopert odbędzie się w dniu 15 maja 2018 r. Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne niniejszego ogłoszenia zostaną dopuszczeni do dalszego etapu naboru i powiadomieni indywidualnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej nie później niż do dnia  17  maja 2018 r.                                                   

Dokumenty kandydata wybranego w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w gabinecie dyrektora szkoły przez okres jednego miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o naborze.
W tym okresie kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty osobiście za pokwitowaniem, a po jego zakończeniu nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 4 w Zgierzu


Ilość odsłon: 533
Dokument wytworzył(a): Sebastian Zaborowski
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2018-04-27 14:20
Ostatnia zmiana: 2018-04-27 14:20
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2018-04-27 14:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator