LI sesja RMZ
28 czerwca 2018 r., godz. 10.00, sal konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16

Projekty uchwał

Porządek obrad sesji:


Pkt 1. porządku obrad
Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad
Uwagi do porządku obrad.

Pkt 3. porządku obrad
Przyjęcie protokołów z L sesji.

Pkt 4. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 5. porządku obrad
Zapytania mieszkańców.

Pkt 6. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pkt 7. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zgierza do końca kadencji.

Pkt 7. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Zgierz za 2017 r.

Pkt 7. ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2017 r.

Pkt 7. ppkt d) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza.

Pkt 7. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Zgierza.

Pkt 7. ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie nadania skwerowi nazwy Istvána Almásiego.

Pkt 7. ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”.

Pkt 7. ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Zgierz Aneksu nr 1 do Porozumienia Międzygminnego z Miastem Łódź, w sprawie powierzenia zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Pkt 7. ppkt i) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Zgierz Porozumienia Międzygminnego z Miastem Łódź w sprawie powierzenia Miastu Łódź zadania publicznego polegającego na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Zgierz, poprzez infrastrukturę wodociągową Gminy Łódź.

Pkt 7. ppkt j) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zgierz.

Pkt 7. ppkt k) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie współpracy miasta Zgierza z miastem Jihlava – Republika Czeska.

Pkt 7. ppkt l) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Zgierz.

Pkt 7. ppkt m) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie  zasad usytuowania na terenie Gminy Miasto Zgierz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Pkt 7. ppkt n) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/407/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach niewymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na terenie Gminy Miasto Zgierz.

Pkt 7. ppkt o) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2018 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu.

Pkt 7. ppkt p) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033.

Pkt 7. ppkt q) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/534/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej im. bł. o Rafała Chylińskiego w Zgierzu.

Pkt 7. ppkt r) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonych w rejonie ulicy Grotnickiej.

Pkt 7. ppkt s) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonych w rejonie ulicy Aleksandrowskiej – Północ.

Pkt 7. ppkt t) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek nr ewid. 596/2 i 605/6 w obr. Z-139 stanowiących część ul. Jasnej w Zgierzu.

Pkt 7. ppkt u) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek nr ewid. 786/21 i 786/60 w obr. Z-140 stanowiących część ul. Konwaliowej w Zgierzu oraz zmiany uchwały nr IV/35/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Zgierza.
 
Pkt 8. porządku obrad
Raport monitoringowy z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Zgierza za rok 2017.

Pkt 9. porządku obrad
Stan realizacji inwestycji miejskich prowadzonych przez Wydział Inwestycji i Rozwoju.

Pkt 10. porządku obrad
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 11. porządku obrad
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Pkt 12. porządku obrad
Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Pkt 13. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Zaproszenie i porządek obrad2018-06-21 16:23 548.66 KB 

Ilość odsłon: 506
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący RMZ
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2018-06-21 16:23
Ostatnia zmiana: 2018-06-21 16:23
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2018-06-21 16:23Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator