LIV sesja RMZ
27 września 2018 r., godz. 10.00, sal konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16

Projekty uchwał

Porządek obrad sesji:


Pkt 1. porządku obrad
Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad
2. Uwagi do porządku obrad.

Pkt 3. porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji.

Pkt 4. porządku obrad
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 5. porządku obrad
5. Zapytania mieszkańców.

Pkt 6. porządku obrad
6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pkt 7. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/651/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2014 r. w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych Rady Miasta Zgierza.

Pkt 7. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Kurak w Zgierzu.

Pkt 7. ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyborów Rady Osiedla Stare Miasto w Zgierzu.

Pkt 7. ppkt d) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XIII/176/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 października 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR" w Zgierzu przy ul. Cezaka 12.

Pkt 7. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek nr ewid. 198/4, 200/4, 200/10, 200/11, 200/12i 201/6 w obr. Z-113 stanowiących ul. Wandy Chotomskiej w Zgierzu.

Pkt 7. ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz położonych w 126 i 125 obrębie miasta Zgierza przy ul. Witkacego 8-10 ozn. nr ewid. działek 526/1, 532/9, przy ul. Leśmiana ozn. nr ewid. działek 526/2, 530/1, 530/2, 530/4, 530/5, 524/19, przy ul. Leśmiana 3 ozn. nr ewid. działek 530/3, 524/68 i przy ul. Staffa 40-50 ozn. nr ewid. działki 572/2.

Pkt 7. ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/376/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Miasto Zgierz, na rzecz Skarbu Państwa, darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w 127 obrębie miasta Zgierza, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 358/1.

Pkt 7. ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/204/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Zgierz.

Pkt 7. ppkt i) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/301/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zasad i trybu powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy, obejmującego sprawy związane z zarządzaniem zasobem nieruchomości stanowiącym własność Gminy
Miasto Zgierz.

Pkt 7. ppkt j) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2018 w zakresie zadań własnych.

Pkt 7. ppkt k) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2034.

Pkt 8. porządku obrad
Informacja o wykonaniu budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2018 r.

Pkt 9. porządku obrad
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 10. porządku obrad
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Pkt 11. porządku obrad
Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Pkt 12. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

Ilość odsłon: 538
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący RMZ
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2018-09-20 16:40
Ostatnia zmiana: 2018-09-20 16:40
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2018-09-20 16:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator