Regulamin Rady Miasta Zgierza
Załącznik Nr 5 do Statutu Miasta Zgierza (uchwała Nr XLIX/463/2006 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 czerwca 2006 r.)

REGULAMIN RADY

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin niniejszy określa tryb działania Rady i jej komisji, sposób obradowania na sesjach i podejmowania uchwał przez Radę.

§ 2. Rada składa się z 23 radnych wybranych przez mieszkańców Miasta.

§ 3. 1. Rada działa na sesjach.
2. Komisje Rady, Prezydent i podporządkowane mu jednostki organizacyjne Miasta oraz jednostki pomocnicze działają pod kontrolą Rady, której są zobowiązane składać sprawozdania ze swej działalności. 

§ 4. Do wyłącznej właściwości Rady należy:
   1) uchwalanie i zmiana Statutu,
   2) ustalanie wynagrodzenia Prezydenta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
   3) powoływanie i odwoływanie Skarbnika, który jest głównym księgowym budżetu oraz Sekretarza - na wniosek Prezydenta,
   4) uchwalanie budżetu Miasta, rozpatrywanie sprawozdania z wykonywania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
   5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
   6) uchwalanie programów gospodarczych,
   7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
   8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
   9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Miasta, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
      a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
      b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Prezydenta,
      c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
      d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Prezydenta w roku budżetowym,
      e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,
      f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
      g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta,
      h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych miejskich jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek,
      i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta w roku budżetowym,
   10) określanie wysokości sumy, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
   11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy o samorządzie gminnym,
   12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
   12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
   13) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
   14) nadawanie honorowego obywatelstwa,
   14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
   15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady.

II. Sesje Rady

§ 5. Rada rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji.

§ 6. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne w ilości niezbędnej do wykonywania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Sesjami zwyczajnymi są sesje zwoływane przez Przewodniczącego Rady w trybie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

§ 7. Rada może odbywać sesje nadzwyczajne zwoływane w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.

III. Przygotowanie sesji

§ 8. 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący Rady.
2. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady ustalając porządek obrad oraz miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji.
2a. Na wniosek Prezydenta Przewodniczący Rady jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady projekt uchwały, jeżeli wpłynął do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady.
3. O terminie i miejscu obrad Rady powiadamia się jej członków najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad za pomocą listów lub w inny skuteczny sposób. 
4. W zawiadomieniu o sesji należy podać porządek obrad oraz załączyć projekty uchwał z uzasadnieniem i inne niezbędne materiały związane z porządkiem obrad. Projekt budżetu i sprawozdanie z wykonania budżetu dostarcza się radnym najpóźniej na 21 dni przed sesją.
5. W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 3 i 4 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad przed przystąpieniem do uchwalenia porządku obrad.
6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób uznany przez Przewodniczącego Rady.

§ 9. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady ustala listę osób zaproszonych na sesję.

§ 10. Prezydent obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

IV. Obrady

§ 11. Sesje Rady są jawne.

§ 12. Na wniosek radnego lub Prezydenta, Rada może postanowić, iż ze względu na ważny interes społeczności Miasta lub poszczególnych obywateli, cała sesja lub obrady nad określonymi punktami porządku obrad odbędą się przy drzwiach zamkniętych.

§ 13. Rada może obradować i podejmować uchwały przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby radnych (quorum), chyba że ustawa o samorządzie gminnym stanowi inaczej. 

§ 14. 1. Sesja Rady może składać się z jednego lub kilku posiedzeń.
2. Na wniosek przewodniczącego obrad, Prezydenta lub radnego można postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 można postanowić, w szczególności ze względu na niemożność wyczerpania porządku obrad, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub rozstrzygnięcie spraw.

§ 15. 1. Sesje otwiera, prowadzi i zamyka obrady Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności jeden z wiceprzewodniczących wskazany przez Przewodniczącego Rady.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem. 

§ 16. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia przewodniczący obrad może przerwać obrady i jeżeli nie może zwołać quorum wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji, z tym że uchwały podjęte do tego czasu zachowują swą moc.

§ 17. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego obrad formuły "otwieram .... zwyczajną/nadzwyczajną sesję Rady Miasta Zgierza".
2. Po otwarciu sesji przewodniczący obrad stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad. W przypadku braku quorum stosuje się przepisy § 16 Regulaminu Rady.

§ 18. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

§ 19. 1. W porządku obrad każdej sesji przewiduje się punkt dotyczący interpelacji i zapytań radnych oraz wniosków osiedli, zwanych dalej wnioskami. 
2. Interpelacje i wnioski do Rady lub Prezydenta składa się w ogólnych i istotnych sprawach wspólnoty samorządowej, należących do kompetencji Rady lub Prezydenta w zakresie zadań własnych lub realizowanych przez Miasto zadań ustawowo zleconych lub powierzonych.
3. Interpelacje, zapytania i wnioski składa się na piśmie Przewodniczącemu Rady w okresie między sesjami lub przewodniczącemu obrad w czasie sesji.
4. Interpelacje i wnioski adresowane są do Przewodniczącego Rady lub Prezydenta, zależnie od kompetencji Rady lub Prezydenta w danej sprawie.
5. Przewodniczący Rady lub Prezydent, zależnie od ich właściwości w danej sprawie lub upoważniona przez nich osoba udzielają na piśmie odpowiedzi na złożoną interpelację w terminie 14 dni od daty jej złożenia.
6. Zapytania składa radny we wszystkich interesujących go sprawach odpowiednio je adresując.
7. Na wniosek radnego Rada może włączyć sprawę rozpatrzenia odpowiedzi na jego interpelację do porządku obrad.
8. a) Gdy adresatem zapytania jest Prezydent, to on lub upoważniona przez niego osoba udziela odpowiedzi w miarę możliwości na bieżącej sesji lub pisemnie w terminie 14 dni,
    b) Gdy adresatem zapytania jest inna osoba, to Prezydent występuje do niej w imieniu pytającego z prośbą o odpowiedź.
9. a) W porządku obrad sesji może znaleźć się punkt zapytania mieszkańców.
    b) Odpowiedzi na zadane przez mieszkańców pytania udziela Prezydent po zgłoszeniu wszystkich pytań.


§ 20. 1. Porządek obrad zwyczajnej sesji Rady winien obejmować punkt dotyczący pisemnego sprawozdania Prezydenta z prac między sesjami.
2. Sprawozdanie pisemne składa Prezydent lub wyznaczony przez niego Zastępca Prezydenta.

§ 21. Porządek obrad powinien zawierać punkt: Zapytania i wolne wnioski.

§ 22. 1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym ich przebiegiem, zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
2. Jeśli sposób wystąpienia w sposób oczywisty zakłóca porządek obrad bądź uchybia prowadzeniu sesji, przewodniczący obrad przywołuje radnego do porządku, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może mu odebrać głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole. Radny ma prawo odwołać się do Rady od decyzji przewodniczącego obrad.
3. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i publiczności.

§ 23. 1. Na wniosek radnego przewodniczący obrad jest zobowiązany przyjąć do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym niezwłocznie Radę.
2. Przewodniczący obrad może udzielić głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególności:
   - stwierdzenia quorum,
   - zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
   - zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
   - ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów,
   - przeliczenia głosów,
   - stwierdzenia uchybień formalnych.
3. Wnioski formalne przewodniczący poddaje pod głosowanie, po dopuszczeniu w dyskusji dwóch głosów "za" i dwóch głosów "przeciw" wnioskowi, po czym rozstrzyga się sprawę w głosowaniu zwykłą większością głosów.

§ 24. 1. Przewodniczący obrad może udzielić głosu osobie spośród publiczności.
2. Po uprzednim ostrzeżeniu przewodniczący obrad może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród obecnych na sesji, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają obrady lub naruszają powagę sesji. W przypadku gdy dotyczy to radnego ma on prawo odwołać się do Rady od decyzji przewodniczącego obrad.

§ 25. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący obrad kończy sesję wypowiadając formułę: "zamykam ... zwyczajną/nadzwyczajną sesję Rady Miasta Zgierza".
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 26. Obsługę sesji (protokołowanie, wysyłanie zawiadomień itp.) sprawują wyznaczeni przez Prezydenta pracownicy Urzędu, podlegający bezpośrednio Przewodniczącemu Rady.

§ 27. 1. Pracownik Urzędu z każdej sesji Rady sporządza protokół obrad.
2. Przebieg sesji nagrywa się na taśmę magnetofonową, którą przechowuje się do czasu przyjęcia przez Radę protokołu z sesji lub w dłuższym okresie o ile Rada tak postanowi przyjmując protokół z sesji.
3. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, złożone na piśmie usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego obrad.
4. Odpis protokołu doręcza się Prezydentowi niezwłocznie po jego zatwierdzeniu.
5. Protokoły z sesji pozostają do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu, a protokół z ostatniej sesji także na następnej sesji.
6. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga odpowiednio Przewodniczący Rady lub przewodniczący obrad po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
7. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 6 nie będzie uwzględniony, wnioskodawca może odwołać się do Rady.

§ 28. 1. Protokół z sesji Rady powinien odzwierciedlać jej rzeczywisty przebieg, a w szczególności zawierać:
   a) numer, datę i miejsce sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazać numery uchwał, nazwisko i imię przewodniczącego obrad i protokolanta,
   b) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
   c) nazwiska i imiona nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,
   d) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
   e) uchwalony porządek obrad,
   f) przebieg obrad, a w szczególności omówienie wystąpień, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień, 
   g) pisemne wystąpienia radnych jako załączniki do protokołu,
   h) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się",
   i) podpis przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.
2. Protokoły numeruje się kolejno cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.

IVa. Projekty uchwał

§ 28a. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają radni, komisje, kluby radnych, Prezydent oraz Przewodniczący Rady.

§ 28b. 1. Projekty uchwał wpływają do Przewodniczącego Rady, który kieruje je do radcy prawnego Urzędu, a następnie do odpowiednich komisji celem zaopiniowania.
2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczą uchwał o charakterze proceduralnym i personalnym.
3. Projekty uchwał posiadające opinie określone w ust. 1 Przewodniczący Rady umieszcza w projekcie porządku obrad najbliższej sesji Rady.

§ 28c. Projekty uchwał powinny być zredagowane w sposób czytelny i zawierać przede wszystkim:
   a) inicjatora projektu oraz datę opracowania projektu,
   b) tytuł,
   c) podstawę prawną,
   d) dokładną merytoryczną treść uchwały,
   e) określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały,
   f) termin wejścia w życie uchwały i ewentualnie czas jej obowiązywania oraz wykaz uchwał, które tracą moc,
   g) uzasadnienie,
   h) opinię radcy prawnego Urzędu z uwzględnieniem § 28b ust. 2.

V. Uchwały

§ 29. Sprawy rozpatrywane na sesjach Rada rozstrzyga podejmując uchwały, które są odrębnymi dokumentami z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym odnotowanych w protokole sesji.

§ 30. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, chyba że inny tryb przewidują przepisy ustawy o samorządzie gminnym.

§ 31. (skreślony)
§ 32. (skreślony)

§ 33. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący obrad.

§ 34. Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi) i rok podjęcia uchwały.

§ 35. 1. Oryginały uchwał ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji.
2. Odpisy uchwał Prezydent przekazuje właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

§ 36. Prezydent przedkłada Wojewodzie uchwały Rady w ciągu 7 dni od ich podjęcia.

§ 37. Prezydent przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej na zasadach określonych w § 36 uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały objęte zakresem nadzoru Izby.

§ 38. 1. Podjęte przez Radę uchwały podlegają niezwłocznie opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Rady oraz w "Monitorze Samorządowym Miasta Zgierza", a akty prawa miejscowego w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
2. Uchwały Rady ogłoszone na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza powinny być opatrzone nadrukiem: "Ogłoszona na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza od dnia ...... do dnia .............".

VI. Przewodniczący Rady i Konwent Przewodniczącego Rady

§ 39. 1. Zadaniem Przewodniczącego Rady jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady.
2. Do obowiązków Przewodniczącego Rady należy:
   1) zasięgnięcie opinii Konwentu Przewodniczącego Rady przy ustalaniu porządku obrad sesji,
   2) przekazywanie spraw, w tym projektów uchwał Rady, komisjom lub innym zespołom w zakresie ich kompetencji celem opracowania lub wydania opinii,
   3) przekazywanie Prezydentowi spraw do opracowania lub załatwienia,
   4) sprawowanie nadzoru nad komisjami,
   5) realizowanie innych zadań wskazanych przepisami,
   6) (skreślony),
   7) badanie zgodności z przepisami uchwał rad osiedli.

§ 40. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

§ 41. Wybór Przewodniczącego nie stanowi podstawy do nawiązania z nim stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.

§ 42. Odwołanie Przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego może nastąpić w szczególności z przyczyn:
   1) braku możliwości pełnienia swojej funkcji w Radzie, spowodowanego przypadkiem losowym,
   2) naruszenia postanowień Statutu,
   3) naruszenia art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym,
   4) negatywnej oceny sposobu prowadzenia obrad, wyrażonej przez Radę w głosowaniu o votum nieufności dla Przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

§ 43. 1. Odwołanie Przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego następuje w głosowaniu tajnym na najbliższej sesji, po sesji na której złożono wniosek o odwołanie lub uchwalono votum nieufności.
2. Odwołanie Przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

§ 44. Rada może odsunąć Przewodniczącego od prowadzenia obrad na okres trzech kolejnych sesji Rady.

§ 45. Odsunięcie Przewodniczącego może nastąpić niezwłocznie w przypadkach wymienionych w § 42 niniejszego Regulaminu.

§ 46. 1. Organem doradczym Przewodniczącego Rady jest Konwent Przewodniczącego Rady składający się z wiceprzewodniczących Rady i przewodniczących klubów radnych.
2. Zebranie Konwentu zwołuje Przewodniczący Rady.
3. Konwent winien odbyć się przed każdą sesją Rady, posiedzenia jego są protokołowane.

VII. Komisje Rady

§ 47. 1. Rada ze swojego grona powołuje komisje stałe lub doraźne.
2. Składy osobowe komisji ustala Rada.
3. Regulaminy i plany pracy komisji zatwierdza Rada.
4. Posiedzenia komisji, nie ujęte w planie pracy komisji zatwierdzonym przez Radę odbywają się po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Rady.

§ 48. Do zadań komisji stałych należy:
   1) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę, spraw przedkładanych przez członków komisji oraz opiniowanie projektów przedkładanych uchwał,
   2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
   3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady,
   4) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców Miasta w sprawach działalności Rady, Urzędu, przedsiębiorstw i innych instytucji miejskich w zakresie kompetencji komisji.

§ 49. Zakres działania komisji doraźnych określa uchwała Rady o ich powołaniu.

§ 50. Rada nie może przekazywać komisjom prawa decydowania i wydawania rozstrzygnięć w imieniu Rady.

§ 51. 1. W skład komisji wchodzą radni w liczbie określonej przez Radę.
2. Przewodniczącego komisji wybiera Rada spośród radnych. Zastępcę przewodniczącego komisji oraz sekretarza wybierają członkowie komisji spośród radnych wchodzących w skład komisji.
3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni z wyjątkiem Przewodniczącego Rady, wiceprzewodniczących Rady.

§ 51a. 1. (skreślony).
2. Członkowie komisji za udział w sesjach Rady i w posiedzeniach komisji pobierają diety oraz są uprawnieni do zwrotu kosztów podróży służbowych na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady.

§ 52. 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami rad innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z organizacjami społecznymi i zawodowymi, działającymi na obszarze Miasta.
3. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków przedkładanych Radzie lub Prezydentowi.
4. Przewodniczący Rady, nadzorujący pracę komisji w każdym czasie może polecić zwołanie posiedzenia komisji i złożenie Radzie sprawozdania z działalności.
5. Komisje mogą korzystać z pomocy doradców (ekspertów) nie będących członkami komisji. Zlecenie ekspertyzy płatnej wymaga zgody Rady.
6. Komisje mogą powoływać ze swego grona podkomisje lub zespoły.

§ 53. 1. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub jego zastępca.
2. Komisje pracują na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności winna uczestniczyć co najmniej połowa składu komisji.
3. Szczegółowe zasady działania, w tym odbywania posiedzeń, opracowywania planu pracy, powoływania podkomisji i zespołów komisje ustalają we własnym zakresie. W przypadku nieustalenia tych zasad stosuje się odpowiednie przepisy regulaminowe.

§ 54. Przewodniczący stałych komisji co najmniej raz w roku przedstawiają na sesji sprawozdanie z działalności komisji, a komisje doraźne po zakończeniu pracy.

§ 55. Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 56. 1. Komisja odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.
2. W posiedzeniu komisji ma prawo wziąć udział każdy radny, a także Prezydent bez prawa głosowania. Nie tworzy to jednak obowiązku powiadamiania tych osób o posiedzeniu, chyba że wystąpią z pisemnym wnioskiem w tej sprawie. 
3. O terminie posiedzenia powiadamia się Przewodniczącego Rady .
4. Komisja z posiedzenia sporządza protokół zawierający zgłoszone propozycje co do wniosków i opinii, przyjęte wnioski i opinie. Każdy członek komisji w trakcie jej posiedzenia ma prawo zgłosić na piśmie swoje stanowisko, które jest załącznikiem do protokołu.

§ 57. Rada powołuje następujące komisje stałe:
   1) Komisję Budżetu i Finansów,
   2) Komisję Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
   3) Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji,
   4) Komisję Spraw Obywatelskich,
   5) Komisję Inicjatyw Gospodarczych,
   6) Komisję Zdrowia i Opieki Społecznej,
   7) Komisję Rewizyjną, 
   8) Komisję Statutowo-Prawną.

VIII. Radni

§ 58. 1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej Miasta. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców Miasta postulaty i przedstawia je organom Miasta do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.
2. Radny wykonuje swe zadania w oparciu o pełną znajomość faktów, rozważeniu wszystkich argumentów i opinii z przekonaniem, że działa w interesie Miasta i z poszanowaniem prawa.
3. Dla realizowania tych obowiązków radny ma prawo żądać przedstawienia danych faktycznych i prawnych.
4. Radny ma dostęp do protokołów z posiedzeń Rady i jej komisji.
5. Radny ma prawo do członkostwa w każdej wybranej przez niego stałej komisji, nie więcej jednak niż trzech.
6. Rada na wniosek Konwentu Przewodniczącego Rady może pozbawić radnego prawa do członkostwa w określonej stałej komisji Rady.
7. Radni mają prawo tworzyć kluby radnych. Klub tworzy co najmniej 3 radnych. W ramach klubów mogą być tworzone koła radnych.

§ 59. 1. Radni są obowiązani uczestniczyć czynnie w sesjach Rady, pracach organów i komisji, do których zostali wybrani.
2. Radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z wyborcami przez:
   - informowanie wyborców o stanie Miasta,
   - konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady,
   - informowanie mieszkańców o działalności Rady, 
   - przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkańców.

§ 60. 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
2. Radny najpóźniej w ciągu 7 dni od daty sesji Rady lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwić swoją nieobecność składając stosowne pisemne wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.

§ 61. Nie rzadziej niż raz w kwartale radni winni przyjmować w Urzędzie, w terminie podanym uprzednio do wiadomości wyborców, osoby, które chciałyby złożyć skargi i wnioski.

§ 62. Radny uprawniony jest do pobierania diet, ryczałtów i zwrotu kosztów podróży służbowych na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady.

§ 63. 1. W przypadku wniosku zakładu pracy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję lub zespół dla szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy. 
2. Komisja lub zespół powołany w trybie ust. 1 przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.
3. Przed podjęciem decyzji w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada winna wysłuchać radnego.

§ 64. Podstawą do udzielenia przez pracodawcę czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym jest zawiadomienie lub upoważnienie do wykonywania danych prac, zawierające określenie terminu i charakteru zajęć.

§ 65. 1. Urząd wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodniczącego Rady, w którym stwierdza się pełnienie funkcji radnego.
2. Prezydent udziela pomocy radnym w realizowaniu ich uprawnień i pomaga w wykonywaniu ich obowiązków.
3. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

§ 66. Przewodniczący Rady ustali i wyda zainteresowanym stosowne dokumenty stwierdzające ich udział w pracach Rady.

§ 67. 1. Radni nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami handlowymi spółek prawa handlowego z udziałem gminnych osób prawnych lub podmiotów gospodarczych, w których uczestniczą takie osoby.
2. Radni nie mogą posiadać pakietu większego niż 10 % udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem gminnych osób prawnych lub podmiotów gospodarczych, w których uczestniczą takie osoby.
3. (skreślony).
4. Z radnym nie może być nawiązywany stosunek pracy w Urzędzie jeżeli radny uzyskał mandat Rady.
5. Przepis ust. 4 dotyczy również kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.
6. (skreślony).
7. Nawiązywanie przez radnego stosunku pracy, o którym mowa w ust. 4 i 5, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu.
8. Osoba wybrana na radnego nie może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w Urzędzie oraz wykonywać funkcji kierownika w jednostce organizacyjnej Miasta. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu osoba ta obowiązana jest złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy.
9. Radny, o którym mowa w ust. 8, otrzymuje urlop bezpłatny na okres sprawowania mandatu oraz 3 miesięcy po jego wygaśnięciu.
10. Radny otrzymuje urlop bezpłatny bez względu na rodzaj i okres trwania stosunku pracy. Stosunek pracy zawarty na czas określony, który ustałby przed terminem zakończenia urlopu bezpłatnego, przedłuża się do 3 miesięcy po zakończeniu tego urlopu.
11. W przypadku radnego wykonującego funkcję kierownika w jednostce organizacyjnej, przejętej lub utworzonej przez Miasto w czasie kadencji, termin, o którym mowa w ust. 8, wynosi 6 miesięcy od dnia przejęcia lub utworzenia tej jednostki.
12. Niezłożenie przez radnego wniosku, o którym mowa w ust. 8, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu.
13. Przepisy ust. 8 - 12 stosuje się odpowiednio w przypadku obsadzenia mandatu Rady w drodze uchwały Rady podjętej na podstawie przepisów ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

IX. (rozdział skreślony)

§ 68. (skreślony)
§ 69. (skreślony)

X. Tryb głosowania na sesjach Rady

§ 70. W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie radni.

§ 71. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący obrad przeliczając głosy oddane "za", "przeciw" i "wstrzymujące się".
3. Do przeliczenia głosów przewodniczący może wyznaczyć radnych.
4. Wynik głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad.

§ 72. 1. Głosowanie tajne stosuje się w przypadku wyboru i odwoływania:, Przewodniczącego Rady, wiceprzewodniczących Rady.
2. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart opatrzonych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna z wybranym spośród siebie przewodniczącym komisji.
3. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je wyczytując kolejno radnych z listy obecności. 
4. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół podając wynik głosowania.
5. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
6. Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania stanowią załącznik do protokołu obrad sesji.

§ 73. Na wniosek radnego Rada może przeprowadzić głosowanie imienne za pomocą kart do głosowania oznaczonych imieniem i nazwiskiem.

§ 74. 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza proponowaną treść w taki sposób, aby jej redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy. 
2. W pierwszej kolejności przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, którym jest wniosek zmierzający do odrzucenia wniosku pierwotnego.
3. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory.

§ 75. 1. Zwykła większość głosów oznacza, że wniosek lub kandydatura otrzymała więcej głosów "za" niż "przeciw".
2. Bezwzględna większość głosów ma miejsce wówczas, gdy za kandydatem lub wnioskiem oddana została liczba głosów co najmniej o jeden większa od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów (przeciw i wstrzymujących się).

XI. Zasady dostępu obywateli do dokumentów i korzystania z nich

§ 76. 1. Działalność organów Miasta jest jawna. Ograniczenie jawności może wynikać jedynie z ustaw.
2. Jawność działania organów Miasta obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskania informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia jej komisji. Ponadto jawność polega na udostępnieniu między innymi w Internecie dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym w szczególności protokołów posiedzeń Rady i komisji Rady, układu wykonawczego budżetu i sprawozdań finansowych.
3. Dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych przez Radę i komisje Rady udostępnia komórka organizacyjna Urzędu, która obsługuje organizacyjnie prace Rady i jej komisji.
4. Udostępnianie dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3 następuje w siedzibie i godzinach pracy Urzędu i polega na umożliwieniu ich przeglądania, zapoznawania się z nimi, sporządzania z nich notatek i odpisów.
5. Informacje o terminach sesji Rady i posiedzeń jej komisji oraz głównych punktach porządku obrad są publikowane na kolumnie samorządowej wydawanego przez Prezydenta Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego.
6. Uchwały Rady są publikowane na stronie internetowej Urzędu.
7. Zarządzenia Prezydenta zawierające postanowienia dotyczące mieszkańców Miasta podawane są do publicznej wiadomości w formie określonej tymi ustaleniami w sposób umożliwiający zapoznanie się zainteresowanych z ich treścią.


Ilość odsłon: 9149
Dokument wytworzył(a): Rada Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2007-06-21 14:07
Ostatnia zmiana: 2008-07-23 10:59
Zakres ostatniej zmiany: Przekierowanie artykułu do poddziału Rada Miasta Zgierza.

Rejestr zmian - (2)
Data: 2008-07-23 10:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przekierowanie artykułu do poddziału Rada Miasta Zgierza.
Data: 2007-11-26 13:22Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie działu.
Data: 2007-06-21 14:07Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator