Interpelacje i zapytania - rok 2009

Z dnia

Osoba
składająca

Sprawa

Treść

Treść

29-12 Agata Grzelak-Makowczyńska
Radna RMZ
dot. analizy wozokilometrów pojazdów MPK Łódź na linii 51 oraz częstotliwości kursowania autobusów linii 51 interpelacja odpowiedź
29-12 Agata Grzelak-Makowczyńska
Radna RMZ
dot. trwającej budowy ul. Bazylijskiej i Zawiszy interpelacja odpowiedź
29-12 Agata Grzelak-Makowczyńska
Radna RMZ
dot. stworzenia przejścia dla pieszych przez tory kolejowe, jako przdłużenie ul. Walecznych na osiedlu Okrzei interpelacja odpowiedź
29-12 Agata Grzelak-Makowczyńska
Radna RMZ
dot. uporządkowania terenów miejskich znajdujących się w granicach osiedla Okrzei interpelacja odpowiedź
29-12 Bożena Palmowska
Radna RMZ
dot. umożliwienia parkowania samochodów wzdłuż ul. Spacerowej interpelacja odpowiedź
29-12 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. remontu wiaty przystanku tramwajowego linii 46 - Proboszczewice II interpelacja odpowiedź
29-12 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot.
- zmiany linii przerywanej oznakowania poziomego jezdni na ciągłą we fragmentach ul. Łęczycka- Ozorkowska
- zabezpieczenia betonowych rowów przy ul. Ozorkowskiej
- uzupełnienia brakujących fragmentów chodnika przy ul. Ozorkowskiej
- stworzenia przejść dla pieszych przy ul. Podmiejskiej i Turystycznej
interpelacja odpowiedź
29-12 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. zamknięcia ruchu samochodów ciężarowych w obrębie Placu Jana Pawła II interpelacja odpowiedź
26-11 Zarząd Osiedla Chełmy-Adelmówek dot.
- założenia sygnalizacji świetlnej na przejeździe kolejowym (ul. Sosnowa);
- zainteresowania się ruinami domu (ul. Iglasta 18);
- założenia lampy oświetleniowej na skraju ul. Prostej i Osiedlowej;
- wycięcia suchych drzew przy ul. Sosnowej;
- utwardzenia asfaltem odcinka drogi ul. Chopina;
- naprawy chodnika na ul. Osiedlowej;
- przekierowania lamp oświetleniowych w ul. Zagajnikowej;
- wykonania rowu odwadniającego wzdłuż ul. Prostej
interpelacja
26-11 Mariusz Forfecki
Michał Pilarski
Radni RMZ
dot. dostarczania podręczników szkolnych do placówek oświatowych przez wydawnictwa edukacyjne interpelacja odpowiedź
26-11 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. zorganizowania artystycznej zamkniętej ekspozycji pod gołym niebem, prezentującej życie społeczności miejskiej interpelacja odpowiedź
26-11 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. wpisania do budżetu miasta Zgierza na rok 2010 zadania "Tor crossowy" interpelacja odpowiedź
26-11 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. filii Oddziału Poczty Polskiej S.A. przy ul. Parzęczewskiej interpelacja odpowiedź
30-10 Radosław Gajda
Radny RMZ
dot.
- projektu budowy zgierskiego odcinka tramwaju regionalnego
- współpracy z Zarządem Powiatu Zgierskiego
interpelacja odpowiedź
30-10 Rada Osiedla Stare Miasto dot. budowy chodników i utwardzenia jezdni ul. Reja zapytanie odpowiedź
30-10 Rada Osiedla Stare Miasto dot. przepisów prawa w zakresie budowy dróg zapytanie odpowiedź
30-10 Zarząd Osiedla Chełmy-Adelmówek dot.
- odtworzenia asfaltu na ul. Osiedlowej;
- ułożenia asfaltu na ul. Prostej;
- rowu melioracyjnego wzdłuż ulicy Prostej
zapytanie odpowiedź
13-11 Beata Świątczak
Radna RMZ
dot. zakupu samochodu dla Straży Miejskiej interpelacja odpowiedź
15-10 Stanisława Stefanowicz
Radna RMZ
dot. wycięcia topoli przy ulicy Łódzkiej interpelacja odpowiedź
15-10 Stanisława Stefanowicz
Radna RMZ
dot. naprawy nawierzchni jezdni na terenie osiedla Kurak interpelacja odpowiedź
15-10 Radosław Gajda
Radna RMZ
dot. przetargu na zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta interpelacja odpowiedź
06-10 Stanisława Stefanowicz
Radna RMZ
dot. wykonania dwóch tablic informacyjnych interpelacja -
06-10 Stanisława Stefanowicz
Radna RMZ
dot. zapewnienia porządku na terenie znajdującym sie w centrum miasta interpelacja odpowiedź
06-10 Zarząd Osiedla 650-lecia dot.
- uporządkowania terenu znajdującego się za szpitalem wojewódzkim
- remontu nawierzchni ulic: Tuwima, Staffa, Witkacego
- budowy obiektu sportowego przy ul. Leśmiana
- oznakowania ulic na terenie miasta
interpelacja odpowiedź
24-09 Bożena Palmowska
Radna RMZ
dot. modernizacji ul. Witosa interpelacja odpowiedź
24-09 Przemysław Pelikan
Radny RMZ
dot. rozmieszczenia masztów telefonii na terenie miasta interpelacja odpowiedź
24-09 Przemysław Pelikan
Radny RMZ
dot. informacji na temat zagrożeń w związku z pożarem hali na terenie zgierskiej firmy interpelacja odpowiedź
24-09 Grzegorz Maciński
Radny RMZ
dot. oświetlenia ulicy Czarnej interpelacja odpowiedź
14-09 Jarosław Komorowski
Radny RMZ
dot. wypowiedzenia umowy najmu lokalu przy ul. Wspólnej 12 interpelacja -
03-09 Mariusz Forfecki
Klub Radnych PiS
dot. uszkodzonego budynku przy ul. Piłsudskiego 24 interpelacja -
28-08 Zarząd Osiedla Chełmy - Adelmówek dot. zerwanego kabla telefonicznego, leżącego wzdłuż ulicy Chełmskiej interpelacja -
28-08 Zarząd Osiedla Chełmy - Adelmówek dot. problemów zgłaszanych przez mieszkańców Osiedla interpelacja odpowiedź
28-08 Radosław Gajda
Radny RMZ
dot. wykonania inwestycji utwardzenia ulic Iglastej i Zagajnikowej interpelacja odpowiedź
28-08 Jerzy Nastalczyk
Radny RMZ
dot. nazw przystanków autobusowych nr 60 i 70 interpelacja odpowiedź
28-08 Stanisława Stefanowicz
Radna RMZ
dot. ujednolicenia nawierzchni ul. Łagiewnickiej interpelacja odpowiedź
17-08 Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. konserwacji rzeźb drewnianych na terenie miasta interpelacja odpowiedź
14-07 Bożena Palmowska
Radna RMZ
dot. zmiany organizacji ruchu na ul. Spacerowej interpelacja odpowiedź
30-06 Stanisława Stefanowicz
Radna RMZ
dot. montażu progu zwalniającego w ul. Łagiewnickiej interpelacja -
26-06 Zarząd Osiedla 650-lecia dot. budowy drogi S-14 zapytanie -
26-06 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. naboru do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 10 zapytanie odpowiedź
26-06 Zbigniew Zapart
Radny RMZ
dot. organizacji ruchu drogowego oraz układu linii komunikacji autobusowej w centrum miasta interpelacja odpowiedź
26-06 Zarząd Osiedla 650-lecia dot. zmian w organizacji ruchu komunikacji miejskiej wniosek odpowiedź
26-06 Zarząd Osiedla 650-lecia dot. ustawienia ławek przy ul. Parzęczewskiej wniosek -
26-06 Zarząd Osiedla 650-lecia dot. usunięcia znaku parkowania przy ulicy Kamiennej wniosek -
29-05 Osiedle Proboszczewice dot. pozyskania terenu (boiska) przy ul. Podleśnej 1 interpelacja -
28-05 Przemysław Pelikan
Radny RMZ
dot. zagospodarowania asfaltowego boiska przy Gimnazjum nr 3 interpelacja odpowiedź
28-05 Przemysław Pelikan
Radny RMZ
dot. pracy fotoradaru uruchomionego przez Straż Miejską w Zgierzu interpelacja odpowiedź
28-05 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. naboru dzieci do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 10 interpelacja odpowiedź
28-05 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. nadania imienia Szkole Podstawowej nr 10 interpelacja odpowiedź
28-05 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. masztu dla fotoradaru ustawionego przy północnym wlocie do miasta interpelacja odpowiedź
28-05 Zarząd Osiedla Chełmy-Adelmówek dot. ułożenia asfaltu na ul. Zagajnikowej wniosek odpowiedź
28-05 Zarząd Osiedla Chełmy-Adelmówek dot. ułożenia asfaltu na ul. Prostej wniosek odpowiedź
17-06 Zarząd Osiedla Chełmy-Adelmówek dot. usunięcia drzew przy ul. Lipowej wniosek odpowiedź
29-05 Zarząd Osiedla Chełmy-Adelmówek dot. przejścia dla pieszych na ul. Łódzkiej przy ul. Osiedlowej podziękowania
29-05 Radosław Gajda
Radny RMZ
dot. opracowania w sprawie wyrównania terenu w pasie drogowym fragmentu ulicy Suchowolca interpelacja odpowiedź
28-05 Radosław Gajda
Radny RMZ
dot. obecności władz miasta na posiedzeniach komisji RMZ zapytanie odpowiedź
30-04 Zarząd Rady Osiedla Nowe Miasto dot. możliwości przedłużenia trasy przejazdu autobusu linii nr 4 wniosek odpowiedź
30-04 Zarząd Rady Osiedla Nowe Miasto dot. prośby mieszkanki Osiedla związaną  z przyspieszeniem eksmisji sąsiada wniosek odpowiedź
05-05 Zarząd Rady Osiedla Nowe Miasto dot. ustawienia znaku ograniczającego prędkość w okolicach Miejskiego Przedszkola nr 3 wniosek odpowiedź
05-05 Zbigniew Zapart
Radny RMZ
dot. wydania i dystrybucji aktualnych widokówek przedstawiających miasto Zgierz  interpelacja odpowiedź
30-04 Radosław Gajda
Radny RMZ
dot. stanowisk gastronomiczno-handlowych na Placu Jana Pawła II zapytanie odpowiedź
30-04 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. kontroli dokumentów związanych z właściwym zabezpieczeniem dymów pospalinowych wydobywających się z kominów na terenie miasta Zgierza interpelacja odpowiedź
30-04 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. przyjmowania nieczystości płynnych na terenie miasta Zgierza zapytanie odpowiedź
30-04 Stanisława Stefanowicz
Radna RMZ
dot. udostępnienia raportu o stanie budynków będących własnością miasta interpelacja odpowiedź
30-04 Stanisława Stefanowicz
Radna RMZ
dot. planu usprawnienia infrastruktury drogowej interpelacja odpowiedź
30-04 Stanisława Stefanowicz
Radna RMZ
dot. wygospodarowania środków na szczepienia profilaktyczne przeciw rakowi szyjki macicy u dziewczynek w wieku 11-12 lat. interpelacja odpowiedź
31-03 Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. naniesienia na mapę Zgierza miejsc, w których występują wykroczenia i przestępstwa interpelacja odpowiedź
31-03 Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. przydzielenia służb do danej jednostki pomocniczej interpelacja odpowiedź
31-03 Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. naniesienia na mapę Zgierza miejsc, w których występują wykroczenia i przestępstwa interpelacja odpowiedź
31-03 Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. przydzielenia służb do danej jednostki pomocniczej interpelacja odpowiedź
26-03 Radosław Gajda
Radny RMZ
dot. stanu dróg na terenie miasta interpelacja odpowiedź
26-03 Rada Osiedla 650-lecia dot.
- oznakowania postoju taksówek przy ul. Witkacego
- zamontowania ławek na ul. Parzęczewskiej
- wykonania przejścia dla pieszych  na ul. Parzęczewskiej
wniosek odpowiedź
26-03 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. drewnianego budynku ustawionego na Placu Jana Pawła II interpelacja odpowiedź
26-03 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. masztu dla fotoradaru ustawionego przy północnym wlocie do miasta interpelacja odpowiedź
26-03 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. aktualnej sytuacji z budową trasy S-14 interpelacja odpowiedź
26-03 Bożena Palmowska
Radna RMZ
dot. remontu dróg po zimie zapytanie odpowiedź
26-03 Bożena Palmowska
Radna RMZ
dot. lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Proboszczewic zapytanie odpowiedź
26-03 Zbigniew Wałęsiński
Radna RMZ
dot. funkcjonowania w pasie drogowym kiosków zlokalizowanych m.in. przy ul. Gałczyńskiego zapytanie odpowiedź
26-02 Radosław Gajda
Radny RMZ
dot. skargi na funkcjonowanie jednostki organizacyjnej "Ilustrowany Tygodnik Zgierski" interpelacja odpowiedź
26-02 Zarząd Osiedla Chełmy Adelmówek dot. interwencji w sprawie uprzątnięcia śniegu na terenie Osiedla interpelacja  
26-02 Mariusz Forfecki
Radny RMZ
dot. programu akcji zimowej 2008/2009 interpelacja odpowiedź
26-02 Zbigniew Antczak
Radny RMZ
dot. ustawienia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 1 Maja - Piłsudskiego - Czerwieńskiego interpelacja odpowiedź
26-02 Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. działalności zakładu EKO-BORUTA interpelacja odpowiedź
26-02 Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. aktualizacji składu Zespołu ds. przygotowania koncepcji działalnoości MZPR w Zgierzu interpelacja odpowiedź
26-02 Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. analizy realizacji budżetu na rok 2009 interpelacja odpowiedź
26-02 Przemysław Pelikan
Radny RMZ
dot. promocji miasta Zgierza na targach regionalnych interpelacja odpowiedź
26-02 Przemysław Pelikan
Radny RMZ
dot. skryzowania ulic Szczawińskiej, Przemysłowej i Jana Świercza interpelacja odpowiedź
26-02 Radosław Gajda
Radny RMZ
dot. struktury udziałów w TBS Spółka z o.o. interpelacja odpowiedź
05-02 Mariusz Forfecki
Klub Radnych PiS
dot. zabezpieczenia poboczy ul. Dygasińskiego interpelacja odpowiedź
05-02 Mariusz Forfecki
Klub Radnych PiS
dot. publikowania na stronie internetowej UMZ uzasadnień do projektów uchwał interpelacja odpowiedź
30-01 Bożena Palmowska
Radna RMZ
dot. zwolnień grupowych w zgierskich zakładach oraz stanu bezrobocia w mieście  interpelacja odpowiedź
30-01 Radosław Gajda
Michał Pilarski
Radni RMZ
dot. przeniesienia punktu obrad "Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli" zapytanie odpowiedź
30-01 Elżbieta Krzewina
Zarząd Rady Osiedla Proboszczewice - Lućmierz
dot. wspólnego terminu wyborów do rad osiedli w połączeniu z wyborami samorządowymi zapytanie  
30-01 Zbigniew Zapart
Radny RMZ
dot. skarg na funkcjonowanie linii tramwajowej nr 46 interpelacja odpowiedź
30-01 Przemysław Pelikan
Radny RMZ
dot. ścieżek rowerowych oraz wypożyczalni rowerów zapytanie odpowiedź
30-01 Przemysław Pelikan
Radny RMZ
dot. remontu fragmentu nawierzchni ul. Piłsudskiego interpelacja odpowiedź
30-01 Przemysław Pelikan
Radny RMZ
dot. remontu nawierzchni ulic Szczawińskiej i Rembielińskiego interpelacja odpowiedź
30-01 Radosław Gajda
Radny RMZ
dot. struktury udziałów w TBS Spółka z o.o. oraz Wod-Kan Sp z o.o. w Zgierzu interpelacja odpowiedź
30-01 Radosław Gajda
Michał Pilarski
Radni RMZ
dot. skargi na funkcjonowanie jednostki organizacyjnej "Ilustrowany Tygodnik Zgierski" interpelacja odpowiedź
30-01 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. wniosków do Ministerstwa Infrastruktury o dofinansowanie inwestycji drogowych interpelacja odpowiedź
30-01 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. statusu prawnego obiektu, stojącego na Placu Jana Pawła II interpelacja odpowiedź
30-01 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. przejścia dla pieszych na wysokości budynku Poczty przy ul. Długiej interpelacja odpowiedź
15-01 Mirosław Kolenda
Rada Osiedla Stare Miasto
dot. dodatkowych robót budowlanych  do zamówienia: rewitalizacja strefy śródmiejskiej zapytanie odpowiedź
15-01 Andrzej Łaszczewski
Zarząd Rady Osiedla Nowe Miasto
dot.
- stanowiska w sprawie "Złoża Rogóźno"
- stanu dróg, chodników oraz przystanków
zapytanie odpowiedź
15-01 Przemysław Pelikan
Radny RMZ
dot. utwardzenia ulic Zegrzanki i Nadrzecznej interpelacja odpowiedź
15-01 Radosław Gajda
Radny RMZ
dot. nadzoru nad "Ilustrowanym Tygodnikiem Zgierskim" interpelacja odpowiedź

Ilość odsłon: 4426
Dokument wytworzył(a): Radni Rady Miasta Zgierza, Radni Rad Osiedli, Prezydent Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2009-02-17 14:23
Ostatnia zmiana: 2019-09-12 08:58
Zakres ostatniej zmiany: Przeniesienie do poddziału.

Rejestr zmian - (19)
Data: 2019-09-12 08:58Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie do poddziału.
Data: 2010-01-20 09:56Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu interpelacji i zapytań.
Data: 2009-12-29 14:30Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu interpelacji i zapytań.
Data: 2009-12-29 14:04Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu interpelacji i zapytań.
Data: 2009-12-29 13:48Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu interpelacji i zapytań.
Data: 2009-11-24 15:17Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu interpelacji i zapytań.
Data: 2009-10-26 14:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu interpelacji.
Data: 2009-09-16 14:46Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu interpelacji i zapytań.
Data: 2009-07-30 10:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu interpelacji i zapytań.
Data: 2009-07-28 13:22Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu interpelacji i zapytań.
Data: 2009-07-27 15:46Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu interpelacji, zapytań i wniosków.
Data: 2009-06-10 16:52Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu interpelacji.
Data: 2009-05-15 13:19Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu interpelacji i zapytań.
Data: 2009-05-15 11:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu interpelacji.
Data: 2009-04-22 12:29Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu interpelacji i zapytań.
Data: 2009-04-21 13:14Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu interpelacji i zapytań.
Data: 2009-04-09 14:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu interpelacji i zapytań.
Data: 2009-03-17 15:12Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu interpelacji i zapytań.
Data: 2009-02-17 15:06Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu interpelacji i zapytań.
Data: 2009-02-17 14:23Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator