Zarządzenia PMZ - rok 2007

Zarządzenie Nr

z dnia

w sprawie

V kadencja
  213/V/2007  31.12.2007 r.  określenia podziału miasta Zgierza na okręgi wyborcze i określenia wzoru listy podpisów do zgłaszania kandydatów w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza ogłoszonych na dzień 29 stycznia 2008 r.
  212/V/2007  31.12.2007 r.  wyznaczenia w 2008 roku dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Zgierza w zamian za dni wolne od pracy, na które przypadają święta: Święto Narodowe Trzeciego Maja i Wszystkich Świętych
  211/V/2007  28.12.2007 r.  wydatków budżetu miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007
  210/V/2007  28.12.2007 r.  zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2007 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych
  209/V/2007  27.12.2007 r.  zaopiniowania projektu uchwały Zarządu Powiatu Zgierskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Zgierskiego na rok 2008, w części dotyczącej aptek funkcjonujących na terenie miasta Zgierza
  208/V/2007  24.12.2007 r.  zmiany uchwały Nr 143/97 Zarządu Miasta Zgierza z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie określenia sposobu ustalenia opłat za korzystanie z miejskich obiektów użyteczności publicznej oraz za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
  207/V/2007  21.12.2007 r.  nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza
  206/V/2007  20.12.2007 r.  ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 89/15 położonej w Zgierzu przy ulicy Długiej 69A przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej
  205/V/2007  19.12.2007 r.  zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2007 w zakresie zadań własnych i zleconych
  204/V/2007  18.12.2007 r.  nabycia prawa własności nieruchomości położonych w 121 obrębie miasta Zgierza, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 152/6, 152/7, 152/9, 152/10, 152/13, 152/14, 152/15
  203/V/2007  14.12.2007 r.  powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza
  202/V/2007  13.12.2007 r.  ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Zgierza
  201/V/2007  12.12.2007 r.  sprzedaży prawa własności nieruchomości, oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w Zgierzu przy ul. Ozorkowskiej 62/64 na rzecz jej użytkownika wieczystego
  200/V/2007  12.12.2007 r.  oddania na okres 5 lat w najem obiektu handlowego oraz dzierżawę części gruntu z działki położonej w Zgierzu przy Pl. Kilińskiego
  199/V/2007  04.12.2007 r.  powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza
  198/V/2007  04.12.2007 r.  powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza
  197/V/2007  03.12.2007 r.  powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza
  196/V/2007  03.12.2007 r.  powierzenia obowiązków Kierownika "Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego" oraz powierzenia obowiązków Redaktora Naczelnego "Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego" w Zgierzu
  195a/V/2007  30.11.2007 r.  zmiany zarządzenia Nr 82/V/2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta Zgierza
  195/V/2007  30.11.2007 r.  zmian w budżecie i zmiany budżetu miasta Zgierza na rok 2007 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych
  194/V/2007  30.11.2007 r.  powierzenia obowiązków dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu
  193/V/2007  28.11.2007 r.  przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Kurak w Zgierzu
  192/V/2007  26.11.2007 r.  Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Zgierza
  191/V/2007  23.11.2007 r.  wprowadzenia procedury kontroli finansowej w Urzędzie Miasta Zgierza
  190/V/2007  22.11.2007 r.  oddania w dzierżawę na okres 3 lat części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 71 położonej w Zgierzu przy ul. Długiej 51A oraz wynajęcia na okres 3 lat, znajdujących się na tej nieruchomości budynków gospodarczych
  189/V/2007  22.11.2007 r.  powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Miasto Zgierz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury"
  188/V/2007  21.11.2007 r.  zmian w budżecie i zmiany budżetu miasta Zgierza
  187/V/2007  19.11.2007 r.  Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej 14.000 euro
  186/V/2007  19.11.2007 r.  zatwierdzenia programu akcji zimowej na rok 2007/2008
 185/V/2007  19.11.2007 r.   zmiany zarządzenia Nr 36/V/2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza
 184/V/2007   12.11.2007 r.   wprowadzenia regulaminu audytu wewnętrznego
 183/V/2007   07.11.2007 r.  zmiany zarządzenia Nr 177/V/2007 Prezydenta Miasta zgierza z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz
 182/V/2007 
zmienione
zarządzeniem:
Nr 239/VI/2013
02.11.2007 r.   zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Ciosnowskiej Nr 74f
 181/V/2007   02.11.2007 r.   zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2008
 180/V/2007  31.10.2007 r.  zmian w budżecie i zmiany budżetu miasta Zgierza na rok 2007 w zakresie zadań własnych i zleconych
 179/V/2007  31.10.2007 r.  oddania w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 89/15 położonej w Zgierzu przy ulicy Długiej 69A
178/V/2007  30.10.2007 r.  ustalenia zasad postępowania dotyczących sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym Miasta Zgierza nie posiadającym osobowości prawnej
177/V/2007  30.10.2007 r.  przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz
176/V/2007  26.10.2007 r.  ustalenia wzoru porozumienia oraz trybu postępowania w sprawach umarzania odsetek od zaległości czynszowych
175/V/2007  24.10.2007 r.  powierzenia obowiązków dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu
174/V/2007  18.10.2007 r.  zmiany zarządzenia Nr 164/V/2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 27 września 2007 r. dotyczącego powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
173/V/2007  16.10.2007 r.  ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
172/V/2007  12.10.2007 r.  ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 232/20, położonej w Zgierzu przy ulicy 3-go Maja 81B, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej
171/V/2007   12.10.2007 r.  zmiany zarządzenia Nr 36/V/2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 14 marca 2007 roku w sparwie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Zgierza
 170/V/2007   11.10.2007 r.  zmiany Zarządzenia Nr 111/V/2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 18 lipca 2007 roku w sprawie opracowania projektu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Zgierza na lata 2008-2010 oraz Wieloletniego Planu Finansowego Miasta Zgierza na lata 2008-2010.
169/V/2007   10.10.2007 r.   wyboru brokera ubezpieczeniowego dla Miasta Zgierza
 168/V/2007  05.10.2007 r.   Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14.000 euro
 167/V/2007  28.09.2007 r.   zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2007 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych
 166/V/2007 27.09.2007 r. 

powołania Komisji Nagród Prezydenta Miasta Zgierza dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

165/V/2007 27.09.2007 r.

zakładowego planu kont dla budżetu Miasta Zgierza

164/V/2007 27.09.2007 r.

powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

163/V/2007 26.09.2007 r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej

162/V/2007 26.09.2007 r.

oddania w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. 3-go Maja 81

161/V/2007 24.09.2007 r.

ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do zbycia w drodze przetargu, położone w Zgierzu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

160/V/2007 21.09.2007 r.

ustanowienia operatora obsługi informatycznej pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej

159/V/2007 20.09.2007 r.

ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Zgierzu

158/V/2007 19.09.2007 r.

zmiany zarządzenia Nr 149/V/2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10 września 2007 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 2 lat w drodze bezprzetargowej

157/V/2007 19.09.2007 r.

określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Zgierz

156/V/2007 12.09.2007 r.

powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza

155/V/2007 11.09.2007 r.

wyrażenia zgody na zamianę działek gruntu położonych w Zgierzu przy ul. Pomorskiej 36 i Chełmskiej 89

154/V/2007 11.09.2007 r.

wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Zgierza

153/V/2007 11.09.2007 r.

zmiany zarządzenia Nr 36/V/2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza

152/V/2007 11.09.2007 r.

powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza

151/V/2007 31.08.2007 r.

powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza

150/V/2007 10.09.2007 r.

powołania Zespołu ds. przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

149/V/2007 10.09.2007 r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 2 lat w drodze bezprzetargowej

148/V/2007 10.09.2007 r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej

147/V/2007 07.09.2007 r.

powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza

146/V/2007 07.09.2007 r.

powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza

145/V/2007 04.09.2007 r.

określenia stanowisk oraz rodzajów prac zleconych  w Urzędzie Miasta Zgierza, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych

144/V/2007 04.09.2007 r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Wschodniej 21A przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego

143/V/2007 03.09.2007 r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w czasie od 27 października do 2 listopada 2007 r.

142/V/2007 31.08.2007 r.

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzieleniu gorącego posiłku osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, w formie prowadzenia bezpłatnej jadłodajni w okresie jesienno-zimowym 2007/2008 na terenie miasta Zgierza

141/V/2007 31.08.2007 r.

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2007 w zakresie zadań własnych i zleconych

140/V/2007 31.08.2007 r.

nabycia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Kazimierza Pułaskiego nr 54 i 54A

139/V/2007 24.08.2007 r.

ogłoszenia wykazu obejmującego zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Zgierzu, przy ulicy Jaśminowej Nr 12, przeznaczoną do zbycia w drodze przetargu

138a/V/2007
uchylone zarządzeniem
Nr 107/V/2010
17.08.2007 r.

zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego

138/V/2007 17.08.2007 r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej

137/V/2007 17.08.2007 r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej

136/V/2007 03.08.2007 r.

powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza

135/V/2007 03.08.2007 r.

dokumentacji wdrożenia projektu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego miasta Zgierza na lata 2008-2010

134/V/2007 03.08.2007 r.

powołania Komisji Koordynacyjnej projektu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego miasta Zgierza na lata 2008-2010

133/V/2007
traci moc
zarządzeniem
Nr
13/VI/2011 
03.08.2007 r.

upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniach Wspólników Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu Sp . z o.o.

132/V/2007 31.07.2007 r.

zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2007 w zakresie zadań własnych i zleconych

131/V/2007 27.07.2007 r.

powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza

130/V/2007 27.07.2007 r.

powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza

129/V/2007 27.07.2007 r.

powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza

128/V/2007 19.07.2007 r.

zmiany zarządzenia Nr 36/V/2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza

127/V/2007 19.07.2007 r.

powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 15 w Zgierzu

126/V/2007 19.07.2007 r.

powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Zgierzu

125/V/2007 19.07.2007 r.

powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Zgierzu

124/V/2007 19.07.2007 r.

powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 12 w Zgierzu

123/V/2007 19.07.2007 r.

powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Zgierzu

122/V/2007 19.07.2007 r.

powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Zgierzu

121/V/2007 19.07.2007 r.

powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Zgierzu

120/V/2007 19.07.2007 r.

powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Zgierzu

119/V/2007 19.07.2007 r.

powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Zgierzu

118/V/2007 19.07.2007 r.

powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Zgierzu

117/V/2007 19.07.2007 r.

powierzenia stanowiska dyrektora Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu

116/V/2007 19.07.2007 r.

powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu

115/V/2007 19.07.2007 r.

powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Zgierzu

114/V/2007 19.07.2007 r.

powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Zgierzu

113/V/2007 19.07.2007 r.

powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgierzu

112/V/2007 19.07.2007 r.

powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Zgierzu

111/V/2007 18.07.2007 r.

opracowania projektu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Zgierza na lata 2008-2010 oraz Wieloletniego Planu Finansowego Miasta Zgierza na lata 2008-2010

110/V/2007 18.07.2007 r.

podjęcia prac nad projektem Wieloletnim Planem Finansowym miasta Zgierza na lata 2008-2010

109/V/2007 18.07.2007 r.

podjęcia prac nad projektem Wieloletnim Programem Inwestycyjnym miasta Zgierza na lata 2008-2010

108/V/2007 12.07.2007 r.

powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza

107/V/2007 09.07.2007 r.

ogłoszenia wykazu przeznaczonych do zbycia lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej

106/V/2007 09.07.2007 r.

przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych - kanalizacji deszczowej od wylotu do rzeki Bzury, wzdłuż ulicy Boruty i ulicy Energetyków w Zgierzu na terenie Parku Przemysłowego "BORUTA" - stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz

105/V/2007 04.07.2007 r.

powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

104/V/2007 04.07.2007 r.

zmiany zarządzenia Nr 8/V/2006 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej do rozpatrywania wniosków o udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zgierz

103/V/2007 29.06.2007 r.

Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej

102/V/2007 29.06.2007 r.

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2007 w zakresie zadań własnych

101/V/2007 27.06.2007 r.

zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Zgierza Nr 96/V/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru legitymacji upoważniających osoby przebywające na zasiłkach i świadczeniach przedemerytalnych do ulgowych przejazdów w miejskiej komunikacji autobusowej oraz trybu ich wydawania

100/V/2007 27.06.2007 r.

zaopiniowania projektu uchwały Zarządu Powiatu Zgierskiego w sprawie zmiany uchwały nr 3/9/06 Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Zgierskiego na rok 2007 dotyczącej aptek funkcjonujących na terenie Zgierza

99/V/2007
traci moc
uchwałą
Nr
XXXI/316/12 RMZ
z dn. 28.12.2012 r.
27.06.2007 r.

określenia zasad udzielania zezwoleń na prowadzenie na terenie miasta Zgierza handlu okrężnego poza targowiskami

98/V/2007 25.06.2007 r.

przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych (sprzęt komputerowy, telefony) oraz wartości niematerialnych i prawnych (programy i licencje) stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz

97/V/2007 14.06.2007 r.

powołania dyrektora Muzeum Miasta Zgierza

96/V/2007
zmienione zarządzeniem
Nr
101/V/2007 PMZ
z dn. 27.06.2007 r.
13.06.2007 r.

wzoru legitymacji upoważniających osoby przebywające na zasiłkach i świadczeniach przedemerytalnych do ulgowych przejazdów w miejskiej komunikacji autobusowej oraz trybu ich wydawania

95/V/2007 13.06.2007 r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Solnej 17 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu

94/V/2007 13.06.2007 r.

ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ul. H. Sienkiewicza 10

93/V/2007 08.06.2007 r.

powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz

92/V/2007 08.06.2007 r.

ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. J. Kasprowicza 60, J. Kasprowicza 62-64, W. i  K. Kossaków 64

91/V/2007 01.06.2007 r.

zmiany uchwały Nr 42/2000/III Zarządu Miasta Zgierza z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie regulaminu pracy komisji przyznającej stypendia Rady Miasta Zgierza i powołania składu osobowego komisji stypendialnej

90/V/2007 01.06.2007 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu za 2006 rok

89/V/2007 31.05.2007 r.

zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2007 w zakresie zadań własnych

88/V/2007 31.05.2007 r.

dowozu i dofinansowania dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Miasto Zgierz do szkół (ośirodków)

87/V/2007 25.05.2007 r.

zmiany zarządzenia Nr 36/V/2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza

86/V/2007 25.05.2007 r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej

85/V/2007 21.05.2007 r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Zgierzu przy ul. Park Miejski

84/V/2007 17.05.2007 r.

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2007 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych

83/V/2007 17.05.2007 r.

ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli i szkół

82/V/2007 16.05.2007 r.

wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta Zgierza

81/V/2007 16.05.2007 r.

zmiany uchwały Nr 29/93 Zarządu Miasta Zgierza z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie utworzenia "Fundacji na Rzecz Ochrony Obywateli"

80/V/2007
 Rozstrzygnięcie nadzorcze 
16.05.2007 r.

dostępu do informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej

79/V/2007 16.05.2007 r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Zgierzu przy ul. Parkowej 1

78/V/2007 16.05.2007 r.

ogłoszenia wykazu obejmującego zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Zgierzu, przy ulicy Henryka Dąbrowskiego Nr 12, przeznaczoną do zbycia w drodze przetargu

77/V/2007 10.05.2007 r.

powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza

76/V/2007 10.05.2007 r.

powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza

75/V/2007
traci moc
zarządzeniem
Nr
13/VI/2011 
08.05.2007 r.

upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniach Wspólników Spółki Międzygminna Komunikacja Tramwajowa Sp. z o.o.

74/V/2007
traci moc
zarządzeniem
Nr
13/VI/2011 
08.05.2007 r.

upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniach Wspólników Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu Sp. z o.o.

73/V/2007
traci moc
zarządzeniem
Nr
13/VI/2011 
08.05.2007 r.

upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniach Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Zgierzu

72/V/2007
traci moc
zarządzeniem
Nr
13/VI/2011 
08.05.2007 r.

upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniach Wspólników Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Zgierzu

71/V/2007
traci moc
zarządzeniem
Nr
13/VI/2011 
08.05.2007 r.

upoważnienia do reprezentowania Gminy Miasto Zgierz w Zgromadzeniach Wspólników Spółki Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "Markab" Sp. z o.o. w Zgierzu

70/V/2007 08.05.2007 r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego Rzymskokatolickiej Parafii N.M.P. Różańcowej

69/V/2007 08.05.2007 r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego Rzymskokatolickiej Parafii P.W. Świętego Jana Chrzciciela

68/V/2007 30.04.2007 r.

wypłat ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej w Zgierzu

67/V/2007 27.04.2007 r.

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2007 w zakresie zadań własnych i zleconych

66/V/2007 26.04.2007 r.

zasad składania i analizowania oświadczeń majątkowych, oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej, dodatkowym zatrudnieniu lub innej działalności zarobkowej

65/V/2007
traci moc zarządzeniem
Nr
149/V/2009 
23.04.2007 r.

zmiany zarządzenia Nr 112/IV/2004 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 6 października 2004 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz prowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz oraz na zbycie przysługującego Gminie Miasto Zgierz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zmienionego zarządzeniem Nr 156/IV/2005 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 15 grudnia 2005 r., zarządzeniem Nr 81/IV/2006 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 22 sierpnia 2006 r. oraz zarządzeniem Nr 11/V/2006 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2006 r.

64/V/2007
traci moc
zarządzeniem
Nr 8/VI/2011
23.04.2007 r.

upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Zgierz

63/V/2007 18.04.2007 r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej

62/V/2007 18.04.2007 r.

zmiany zarządzenia Nr 3a/V/2006 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zameldowanych na stałe na terenie Gminy Miasto Zgierz, ustalenia zasad i trybu jej pracy

61/V/2007 18.04.2007 r.

powołania zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza

60/V/2007 13.04.2007 r.

ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane

59/V/2007 12.04.2007 r.

powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza

58/V/2007 11.04.2007 r.

odwołania zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza

57/V/2007 11.04.2007 r.

przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Chełmy-Adelmówek w Zgierzu

56/V/2007 11.04.2007 r.

przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu

55/V/2007
traci moc Zarządzeniem
Nr
104/V/2007 PMZ
z dn. 03.07.2007 r.
04.04.2007 r.

Regulaminu pracy komisji przetargowej

54/V/2007 03.04.2007 r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Szczawińskiej 52 przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu

53/V/2007 03.04.2007 r.

ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do zbycia w drodze przetargu, położoną w Zgierzu przy ul. Szczepana Rembowskiego 31

52/V/2007 03.04.2007 r.

przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Wschodniej 21A

51/V/2007 03.04.2007 r.

ustalenia jednolitego okresu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

50/V/2007 30.03.2007 r.

zmian w budżecie i zmiany budżetu miasta Zgierza na rok 2007 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych

49/V/2007 26.03.2007 r.

ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do wynajęcia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 3 lat

48/V/2007 23.03.2007 r.

zasad powoływania Komisji Przetargowej do spraw przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia

47/V/2007 23.03.2007 r.

oddania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Łęczyckiej 24 na rzecz Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu

46/V/2007 20.03.2007 r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Zgierzu przy Al. Armii Krajowej

45/V/2007 20.03.2007 r.

powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza

44/V/2007 15.03.2007 r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgierzu

43/V/2007 15.03.2007 r.

sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Solnej 17

42/V/2007 15.03.2007 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

41/V/2007 14.03.2007 r.

ustalenia planu finansowego w zakresie wydatków zadań zleconych na rok 2007

40/V/2007 14.03.2007 r.

ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów zadań zleconych na rok 2007

39/V/2007 14.03.2007 r.

przyjęcia układu wykonawczego budżetu miasta Zgierza w zakresie wydatków zadań własnych na 2007 rok

38/V/2007 14.03.2007 r.

przyjęcia układu wykonawczego budżetu miasta  Zgierza w zakresie dochodów zadań własnych na 2007 rok

37/V/2007 14.03.2007 r.

powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

36/V/2007
zmienione zarządzeniem
Nr
87/V/2007 PMZ
z dn. 25.05.2007 r.
14.03.2007 r.

nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza

35/V/2007 13.03.2007 r.

nabycia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Dolnej 35

34/V/2007 13.03.2007 r.

nabycia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Młodzieżowej 81

33/V/2007 12.03.2007 r.

ogłoszenia wykazu stanowisk handlowych przeznaczonych do wydzierżawienia w czasie od 1 czerwca 2007 r. do 31 lipca 2007 r.

32/V/2007 12.03.2007 r.

ustalenia cen na prowadzenie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu gospodarki komunalnej w zakresie zieleni miejskiej, utrzymania porządku i czystości oraz bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Zgierza

31/V/2007 05.03.2007 r.

zmiany uchwały Nr 29/98 Zarządu Miasta Zgierza z dnia 15 kwietnia 1998 r. określającej zasady udzielania zezwoleń na prowadzenie na terenie miasta Zgierza handlu okrężnego poza targowiskami

30/V/2007
zmienione zarządzeniem
Nr 10/VI/2011
28.02.2007 r.

powołania Stałej komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz oraz zasad przeprowadzenia tych likwidacji

29/V/2007 28.02.2007 r.

umorzenia należności budżetowych

28/V/2007 27.02.2007 r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

27/V/2007 27.02.2007 r.

ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat

26/V/2007 27.02.2007 r.

sprzedaży prawa własności, oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w Zgierzu przy ul. Ossowskiego  i ul. Pogonowskiego na rzecz jej użytkownika wieczystego Rzymskokatolickiej Parafii P.W. Świętego Jana Chrzciciela

25/V/2007 27.02.2007 r.

sprzedaży prawa własności nieruchomości, oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 70 na rzecz jej użytkownika wieczystego Rzymskokatolickiej Parafii N.M.P. Różańcowej

24/V/2007 27.02.2007 r.

sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Jaśminowej 12

23/V/2007 19.02.2007 r.

powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza

22/V/2007 19.02.2007 r.

powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza

21/V/2007 16.02.2007 r.

ogłoszenia wykazu dotyczącego bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 70 na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii N.M.P. Różańcowej

20/V/2007 12.02.2007 r.

powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza

19/V/2007 06.02.2007 r.

sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Szczawińskiej 52

18/V/2007 05.02.2007 r.

zatwierdzenia planu kontroli finansowej na rok 2007 w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Zgierz i podmiotach niezaliczonych do sektora finansów publicznych, którym przekazano z budżetu miasta dotację celową na realizację zadań Gminy

17/V/2007 01.02.2007 r.

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zgierzu

16/V/2007 30.01.2007 r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat

15/V/2007 22.01.2007 r.

upoważnienia do reprezentowania przy opracowaniu dokumentacji pt. "Rewitalizacja i rozwój historycznego kompleksu architektury drewnianej miasta Zgierza"

14/V/2007
traci moc zarządzeniem
Nr
120/VI/2011
29.01.2007 r.

ustanowienie pełnomocnika Prezydenta Miasta Zgierza do spraw wyborów

13/V/2007 22.01.2007 r.

zmiany uchwały Nr 29/93 Zarządu Miasta Zgierza z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie utworzenia "Fundacji na Rzecz Ochrony Obywateli"

12/V/2007 19.01.2007 r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat

11/V/2007 17.01.2007 r.

zmiany zarządzenia Nr 58/IV/2006 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza

10/V/2007 12.01.2007 r.

zmiany zarządzenia Nr 111/IV/2006 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Zgierz służebnością

9/V/2007
traci moc zarządzeniem
Nr
1/VI/2011 
z dn. 04.01.2011 r.
12.01.2007 r.

powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

8/V/2007
traci moc zarządzeniem
Nr
95/VI/2011 PMZ
18.12.2006 r.

zmiany zarządzenia Nr 42/IV/2003 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zgierzu

7/V/2007 11.01.2007 r.

powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza

6/V/2007 10.01.2007 r.

zmiany składu Rady Muzeum Miasta Zgierza

5/V/2007 10.01.2007 r.

powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza Wydziale Księgowości

4/V/2007 09.01.2007 r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat

3/V/2007 08.01.2007 r.

wykonania uchwały Nr LIV/96/06 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 października 2006 r. w sprawie stypendiów oraz nagród sportowych Rady Miasta Zgierza

2/V/2007
traci moc
zarządzeniem
Nr
13/VI/2011 
08.01.2007 r.

upoważnienia przedstawiciela Gminy Miasto Zgierz do reprezentowania Miasta w sprawach dotyczących Spółki "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. w Zgierzu

1/V/2007
traci moc
zarządzeniem
Nr
13/VI/2011 
08.01.2007 r.

upoważnienia przedstawiciela Gminy Miasto Zgierz do reprezentowania Miasta w sprawach dotyczących Zgierskiej Spółki Wodnej


Ilość odsłon: 6278
Dokument wytworzył(a): Prezydent Miasta Zgierza - Jerzy Sokół
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2007-06-26 15:37
Ostatnia zmiana: 2013-10-18 12:35
Zakres ostatniej zmiany: Zmiana zarządzenia Nr 182/V/2007.

Rejestr zmian - (30)
Data: 2013-10-18 12:35Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana zarządzenia Nr 182/V/2007.
Data: 2013-04-02 10:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zarządzenie Nr 99/V/2007 PMZ traci moc uchwałą Nr XXXI/316/12 RMZ z dn. 28.12.2012 r.
Data: 2011-06-03 14:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zarządzenie 14/V/2007 traci moc zarządzeniem Nr 120/VI/2011.
Data: 2011-05-13 14:19Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zarządzenie Nr 8/V/2007 traci moc zarządzeniem Nr 95/VI/2011 PMZ.
Data: 2011-01-25 16:26Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zarządzenie Nr 30/V/2007 zmienione zarządzeniem Nr 10/VI/2011.
Data: 2011-01-25 16:19Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Tracą moc zarządzenia Nr 1/V/2007, 2/V/2007, 71/V/2007, 72/V/2007, 73/V/2007, 74/V/2007, 75/V/2007, 133/V/2007 zarządzeniem Nr 13/VI/2011.
Data: 2011-01-20 14:29Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zarządzenie nr 64/V/2007 traci moc zarządzeniem Nr 8/VI/2011.
Data: 2011-01-04 16:52Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zarządzenie Nr 9/V/2007 traci moc zarządzeniem Nr 1/VI/2011 z dn. 04.01.2011 r.
Data: 2010-07-09 13:14Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Uchylenie zarządzenia Nr 138a/V/2007
Data: 2009-07-30 13:13Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Traci moc zarządzenie Nr 65/V/2007.
Data: 2009-01-21 10:58Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana tytułu.
Data: 2008-02-01 09:44Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2008-01-15 12:19Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana linku przy zarządzeniu Nr 3/V/2007.
Data: 2007-12-31 11:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2007-12-17 13:21Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2007-12-10 13:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2007-11-27 12:24Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2007-11-23 09:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2007-11-16 15:09Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza oraz zmiana linku do zarządzenia Nr 168/V/2007.
Data: 2007-11-06 12:46Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2007-10-11 14:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formatowania linku.
Data: 2007-10-11 13:34Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2007-10-01 11:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2007-09-27 15:28Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2007-09-21 15:42Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2007-09-14 11:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń.
Data: 2007-07-31 11:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2007-07-27 10:52Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formatowania tabeli.
Data: 2007-07-27 10:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formatowania tabeli.
Data: 2007-07-27 10:44Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza.
Data: 2007-06-26 15:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator