III sesja RMZ - 20.12.2018 r.
20 grudnia 2018 r. – czwartek, godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16

eSesja (porządek i projekty uchwał)

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z I i II sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wnioski jednostek pomocniczych.
 6. Zapytania mieszkańców.
 7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przystąpienia do Związku Miasta Polskich,
  b) uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2019 r.,
  c) upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miasta Zgierza,
  d) nadania Tytułu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi",
  e) zmiany nazwy ulicy,
  f) ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Zgierza,
  g) odstąpienia od zbycia w drodze przetargu działek gruntu położonych w 129 obrębie miasta Zgierza przy ulicy Łąkowej 16A, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 296/15 i 296/16, zabudowanych budynkiem stacji transformatorowej,
  h) zmiany uchwały Nr XXIX/363/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy, obejmującego sprawy targowiska miejskiego w Zgierzu,
  i) zmiany uchwały Nr XXXIV/430/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu najemcom tych lokali,
  j) określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz,
  k) poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty skarbowej w 2019 roku,
  l) delegowania trzech przedstawicieli Rady Miasta Zgierza do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
  m) w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2018 w zakresie zadań własnych,
  n) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 -2034,
  o) ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018,
  p) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu,
  r) zmiany uchwały Nr XXXV/383/13 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zgierz,
  s) określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Gminę Miasto Zgierz udziału w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych,
  t) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
  u) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023,
  w) zmiany uchwały Nr XXIX/348/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
  x) ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku na lata 2019-2023,
  y) przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019 dla miasta Zgierza,
  z) przyjęcia Programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta Zgierza na lata 2019-2020,
  aa) odwołania Skarbnika Miasta Zgierza,
  ab) powołania Skarbnika Miasta Zgierza.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 10. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

*************

Relacje on-line z sesji Rady Miasta Zgierza VIII Kadencji

Prezydent Miasta Zgierza informuje, że na podst. art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   obrady Rady Miasta Zgierza są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Transmisja on-line dostępna na kanale youtube - Urząd Miasta Zgierza
Nagrania obrad udostępniane są:
- w Biuletynie Informacji Publicznej - www.umz.zgierz.pl/bip
- na stronie internetowej miasta Zgierza - www.miasto.zgierz.pl
Szczegółowe informacje dot. ochrony prywatności realizowane przez Prezydenta Miasta Zgierza znajdują się na stronie podmiotowej BIP.

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Zaproszenie i porządek obrad2018-12-13 16:26 605.7 KB 

Ilość odsłon: 515
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący RMZ
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2018-12-13 16:26
Ostatnia zmiana: 2018-12-13 16:26
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2018-12-13 16:26Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator