Zarządzenia PMZ - rok 2006

Zarządzenie Nr

z dnia

w sprawie

V kadencja
17/V/2006 29.12.2006 r.

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2006 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych

16/V/2006 29.12.2006 r.

zakładowego regulaminu świadczeń socjalnych

15/V/2006 29.12.2006 r.

powierzenia obowiązków dyrektora Muzeum Miasta Zgierza

14/V/2006 28.12.2006 r.

zmiany uchwały Nr 110/2001/III Zarządu Miasta Zgierza z dnia 10 października 2001 r. w sprawie gospodarowania miejskimi lokalami użytkowymi na terenie miasta Zgierza zmienionej zarządzeniem Nr 104/IV/2003 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31 grudnia 2003 r.

13/V/2006 28.12.2006 r.

zmiany uchwały Nr 65/2000/III Zarządu Miasta Zgierza z dnia 28 czerwca  2000 r. w sprawie minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty miejskie zmienionej zarządzeniem Nr 103/IV/2003 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31 grudnia 2003 r. oraz zarządzeniem Nr 50/IV/2004 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 20 maja 2004 r.

12/V/2006
traci moc zarządzeniem
Nr
64/V/2007 
28.12.2006 r.

upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Zgierz

11/V/2006
traci moc zarządzeniem
Nr
149/V/2009 
28.12.2006 r.

zmiany zarządzenia Nr 112/IV/2004 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 6 października 2004 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz prowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Zgierz oraz na zbycie przysługującego Gminie Miasto Zgierz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zmienionego zarządzeniem Nr 156/IV/2005 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 15 grudnia 2005 r. zarządzeniem Nr 81/IV/2006 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 22 sierpnia 2006 r.

10/V/2006
traci moc zarządzeniem
Nr
13/VI/2011 
27.12.2006 r.

upoważnienia przedstawicieli Gminy Miasto Zgierz do reprezentowania Miasta w sprawach dotyczących Spółki MPGK w Zgierzu

9/V/2006 19.12.2006 r.

zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2006 w zakresie zadań własnych

8/V/2006 18.12.2006 r.

powołania Komisji Zdrowotnej do rozpatrywania wniosków o udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zgierz

7/V/2006 14.12.2006 r.

powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza Wydziale Oświaty

6/V/2006 14.12.2006 r.

powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza Wydziale Oświaty

5/V/2006 13.12.2006 r.

określenia wzoru i zasad stosowania znaku identyfikacyjnego psa

4/V/2006 12.12.2006 r.

ogłoszenia wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do wynajęcia po przeprowadzeniu przetargu na ustalenie wysokości miesięcznej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej

3a/V/2006 04.12.2006 r.

powołania Komisji Stypendialnej do spraw udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zameldowanych na stałe na terenie Gminy Miasto Zgierz, ustalenia zasad i trybu jej pracy

3/V/2006 01.12.2006 r.

powołania zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza

2/V/2006 01.12.2006 r.

powołania zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza

1/V/2006 01.12.2006 r.

określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta Zgierza

IV kadencja
123/IV/2006 30.11.2006 r.

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2006 w zakresie zadań własnych i zleconych

122/IV/2006 28.11.2006 r.

nieodpłatnego przekazania na rzecz Parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5 wystawy "Totus Tuus"

121/IV/2006 24.11.2006 r.

oddania w najem lokal mieszkalny oznaczony nr 15 położony w Zgierzu przy ul. Dąbrowskie 33

120/IV/2006 24.11.2006 r.

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2006 w zakresie zadań własnych,  zleconych i powierzonych

119/IV/2006 22.11.2006 r.

bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Długiej 62A

118/IV/2006 21.11.2006 r.

zaopiniowania projektu uchwały Zarządu Powiatu Zgierskiego w przedmiocie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu Zgierskiego na rok 2007 w części dotyczącej aptek funkcjonujących na terenie Zgierza

117/IV/2006 15.11.2006 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

116/IV/2006 15.11.2006 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

115/IV/2006
traci moc zarządzeniem
Nr
95/VI/2011 PMZ
15.11.2006 r.

zmiany zarządzenia Nr 42/IV/2003 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 16 czerwca 2003 r. dotyczącego powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Zgierzu

114/IV/2006 09.11.2006 r.

nabycia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Relaksowej nr 15

113/IV/2006 08.11.2006 r.

ustalenia zasad administrowania cmentarzem komunalnym w Zgierzu przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu

112/IV/2006 08.11.2006 r.

dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta Zgierza

111/IV/2006 08.11.2006 r.

obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Zgierz służebnością

110/IV/2006 08.11.2006 r.

bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Henryka Sienkiewicza 10

109/IV/2006 02.11.2006 r.

bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 70 na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii N.M.P. Różańcowej

108/IV/2006 31.10.2006 r.

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2006 w zakresie zadań własnych, zadań zleconych i powierzonych

107/IV/2006 31.10.2006 r.

powołania Dyrektora Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu

106/IV/2006 26.10.2006 r.

umorzenia należności budżetowych

105/IV/2006 24.10.2006 r.

zasad i trybu przeprowadzania kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Zgierz

104/IV/2006 16.10.2006 r.

obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Zgierz służebnością

103/IV/2006

16.10.2006 r.

wykonania przysługującego Gminie Miasto Zgierz prawa pierwokupu

102/IV/2006

13.10.2006 r.

zatwierdzenia programu akcji zimowej na rok 2006/2007

101/IV/2006

05.10.2006 r.

sprzedaży działek gruntu położonych w Zgierzu przy ul. Kasprowicza 62-64 i ul. Cmentarnej

100/IV/2006

05.10.2006 r.

sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Szczepana Rembowskiego 31

99/IV/2006

05.10.2006 r.

ustalenia cen na prowadzenie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu gospodarki komunalnej w zakresie prowadzenia akcji zimowej na terenie Zgierza - sezon 2006/2007

98/IV/2006

29.09.2006 r.

zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2006 w zakresie zadań własnych

97/IV/2006

29.09.2006 r.

zmiany zarządzenia Nr 91/IV/2006 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 12 września 2006 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora do Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych

96/IV/2006

21.09.2006 r.

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2006 w zakresie zadań własnych i zleconych

95/IV/2006

19.09.2006 r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat drodze bezprzetargowej

94/IV/2006

19.09.2006 r.

oddania w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Czarnej 3-9

93/IV/2006

15.09.2006 r.

powołania Zespołu ds. przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

92/IV/2006

12.09.2006 r.

zmiany zarządzenia Nr 12/2002 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10 września 2002 r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Zgierza

91/IV/2006

12.09.2006 r.

powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora do Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych

90/IV/2006

08.09.2006 r.

zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Henryka Dąbrowskiego Nr 12

89/IV/2006

08.09.2006 r.

ogłoszenia wykazu dotyczącego bezprzetargowego zbycia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Ks. Stanisława Suchowolca (dawny adres działki ul. Parzęczewska 26D)

88/IV/2006

31.08.2006 r.

zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2006 w zakresie zadań własnych

87/IV/2006

01.09.2006 r.

powierzenia stanowiska dyrektora w Miejskim Przedszkolu Nr 8 w Zgierzu

86/IV/2006

01.09.2006 r.

powierzenia stanowiska dyrektora w Szkole Podstawowej Nr 8 w Zgierzu

85a/IV/2006

29.08.2006 r.

powierzenia obowiązków dyrektora Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu

85/IV/2006

22.08.2006 r.

przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu

84/IV/2006

24.08.2006 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

83/IV/2006

22.08.2006 r.

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2006 w zakresie zadań własnych

82/IV/2006

22.08.2006 r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w czasie od 27 października do 3 listopada

81/IV/2006
traci moc zarządzeniem
Nr
149/V/2009 
z dn. 24.07.2009 r.

22.08.2006 r.

zmiany zarządzenia Nr 112/IV/2004 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 6 października 2004 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz prowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Zgierz oraz na zbycie przysługującego Gminie Miasto Zgierz prawa użytkowania wieczystego i nieruchomości zmienionego zarządzeniem Nr 156/IV/2005 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 15 grudnia 2005 r.

80/IV/2006
zmienione zarządzeniem
Nr
133/VI/2012 PMZ

17.08.2006 r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 15 lat w drodze bezprzetargowej

79/IV/2006

09.08.2006 r.

powołania Komisji ds. szacowania szkód spowodowanych klęską suszy na terenie miasta Zgierza

78/IV/2006

07.08.2006 r.

odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza - Grzegorza Guli

77/IV/2006

28.07.2006 r.

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2006 w zakresie zadań własnych i powierzonych

76/IV/2006

27.07.2006 r.

powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora miejskiego przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasto Zgierz

75/IV/2006

27.07.2006 r.

powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miasto Zgierz

74/IV/2006

27.07.2006 r.

przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Stare Miasto w Zgierzu

73/IV/2006

19.08.2006 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

72/IV/2006

19.07.2006 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

71/IV/2006

19.07.2006 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

70/IV/2006

19.07.2006 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

69/IV/2006

19.07.2006 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

68/IV/2006

19.07.2006 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

67/IV/2006

19.07.2006 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

66/IV/2006

19.07.2006 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

65/IV/2006

19.07.2006 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

64/IV/2006

19.07.2006 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

63/IV/2006

19.07.2006 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

62/IV/2006

19.07.2006 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

61/IV/2006

19.07.2006 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

60/IV/2006

13.07.2006 r.

sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości zabudowanych garażami, na rzecz użytkownika wieczystego - Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgierzu

59/IV/2006

07.07.2006 r.

oddania w dzierżawę na okres 15 lat nieruchomości położonych w Zgierzu przy ulicy Cegielnianej 6A, Cegielnianej 8A, Cegielnianej 10A, Cegielnianej 12A, Cegielnianej 14A i Wiosny Ludów 26A oraz najmu budynku

58/IV/2006

06.07.2006 r.

nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza

57/IV/2006

05.07.2006 r.

sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w Zgierzu przy ul. Powstańców Śląskich Nr 21, na rzecz jej użytkowników wieczystych

56/IV/2006

04.07.2006 r.

powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza w Wydziale Rozwoju Miasta i Ewidencji Działalności Gospodarczej

55/IV/2006

04.07.2006 r.

powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza w Wydziale Spraw obywatelskich

54/IV/2006

04.07.2006 r.

powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza w Biurze ds. pozyskiwania środków pomocowych

53/IV/2006

04.07.2006 r.

ogłoszenia wykazu przeznaczonych do zbycia lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej

52/IV/2006

29.06.2006 r.

zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2006 w zakresie zadań własnych i zleconych

51/IV/2006

23.06.2006 r.

nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Zgierzu, oznaczonej w 125 obrębie numerem ewidencyjnym 14/4

50/IV/2006

20.06.2006 r.

powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza Wydziale Rozwoju Miasta i Ewidencji Działalności Gospodarczej

49/IV/2006

13.06.2006 r.

powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza w Biurze ds. Informatyki i Telekomunikacji

48/IV/2006

08.06.2006 r.

obciążenia nabywanej przez Gminę Miasto Zgierz działki gruntu położonej w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 2

47/IV/2006

08.06.2006 r.

użyczenia zabudowanej nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Narutowicza 12 i 12A

46/IV/2006
traci moc zarządzeniem
Nr
95/VI/2011 PMZ

02.06.2006 r.

zmiany zarządzenia Nr 42/IV/2003 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 16 czerwca 2003 r. dotyczącego powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zgierzu

45/IV/2006

01.06.2006 r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Zgierzu, przy ulicy Piątkowskiej 83n, 83k, 83p, 83t, 83h oraz przy ulicy Ciosnowskiej 74i 74d przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

44/IV/2006

31.05.2006 r.

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2006 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych

43/IV/2006

29.05.2006 r.

zmiany zarządzenia Nr 33/IV/2006 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 4 maja 2006 roku w sprawie ustalenia maksymalnej stawki dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

42/IV/2006

29.05.2006 r.

uchylenia zarządzenia Nr 31/IV/2006 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia maksymalnej stawki dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

41/IV/2006

23.05.2006 r.

dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta Zgierza

40/IV/2006

16.05.2006 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu za 2005 rok

39/IV/2006
traci moc zarządzeniem
Nr
14/V/2007 
z dn. 22.01.2007 r.

12.05.2006 r.

ustanowienia pełnomocnika Prezydenta Miasta Zgierza do spraw wyborów

38/IV/2006

11.05.2006 r.

odwołania Dyrektora Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu

37/IV/2006
zmienione zarządzeniem
Nr 3/VI/2012

10.05.2006 r.

sprzedaży działek gruntu położonych w Zgierzu przy ul. Cmentarnej, Cmentarnej 25, Jana Kasprowicza 60 i Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 38

36/IV/2006

10.05.2006 r.

ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość położoną w Zgierzu, przy ulicy Henryka Sienkiewicza Nr 21, przeznaczoną do zbycia w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

35/IV/2006

10.05.2006 r.

nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w 118 obrębie miasta Zgierza, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 288/4, 288/8, 288/9, 288/11, 288/13, 288/15, wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową

34/IV/2006

04.05.2006 r.

powołania Rady Sportu Miasta Zgierza

33/IV/2006

04.05.2006 r.

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

32/IV/2006

28.04.2006 r.

zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2006 w zakresie zadań własnych

31/IV/2006

25.04.2006 r.

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

30/IV/2006

21.04.2006 r.

nabycia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Wadysława Reymonta

29/IV/2006

21.04.2006 r.

nabycia udziału wynoszącego ¼ część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Hożej nr 1a

28/IV/2006

21.04.2006 r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

27/IV/2006

21.04.2006 r.

ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu na okres 10 lat

26/IV/2006

13.04.2006 r.

ustalenia wzoru porozumienia oraz trybu postępowania w sprawach umarzania odsetek od zaległości czynszowych

25/IV/2006

11.04.2006 r.

bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Kamiennej

24/IV/2006

11.04.2006 r.

wynajęcia na okres 10 lat budynku położonego w Zgierzu przy ul. Długiej 9A

23/IV/2006

11.04.2006 r.

nabycia działki gruntu położonej w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 2

22/IV/2006

31.03.2006 r.

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2006 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych

21/IV/2006

30.03.2006 r.

rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt

20/IV/2006

28.03.2006 r.

wprowadzenia wzoru zaświadczenia jakim powinny się posługiwać dzieci niepełnosprawne, uczęszczające do klas integracyjnych, uprawniającego do korzystania z bezpłatnego przejazdu autobusami komunikacji miejskiej na terenie Miasta Zgierza

19/IV/2006

24.03.2006 r.

ogłoszenia wykazu stanowisk handlowych przeznaczonych do wydzierżawienia w czasie od 1 czerwca 2006 r. do 31 lipca 2006 r.

18/IV/2006
traci moc Zarządzeniem
Nr
58/IV/2006 

17.03.2006 r.

zmiany zarządzenia Nr 12/IV/2003 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza

17/IV/2006

16.03.2006 r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Zgierzu przy ulicy Hożej nr 3c-3d

16/IV/2006

09.03.2006 r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych położonych w Zgierzu przy ul. Gospodarczej 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

15/IV/2006

03.03.2006 r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 15 lat

14/IV/2006

27.02.2006 r.

ustalenia cen na prowadzenie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zgierzu gospodarki komunalnej w zakresie zieleni miejskiej, utrzymania porządku i czystości oraz bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie Zgierza

13/IV/2006

24.02.2006 r.

użyczenia lokalu w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 7 w Zgierzu przy ul. Długiej 62

12/IV/2006

16.02.2006 r.

zatwierdzenia planu kontroli finansowej na rok 2006 w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Zgierz i podmiotach niezaliczonych do sektora finansów publicznych, którym przekazano z budżetu miasta dotację celową na realizację zadań Gminy

11/IV/2006

14.02.2006 r.

sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziału w nieruchomości położonej w Zgierzu, przy ulicy Hożej Nr 3c-3d

10/IV/2006

13.02.2006 r.

powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie inwestycji przewidzianych w projekcie "Rewitalizacja strefy śródmiejskiej miasta Zgierza"

9/IV/2006

07.02.2006 r.

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2006 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych

8/IV/2006

20.01.2006 r.

zmiany budżetu miasta Zgierza na rok 2006 w zakresie zadań własnych

7/IV/2006

19.01.2006 r.

ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów zadań zleconych na rok 2006
Plan finansowy dochodów zadań zleconych na rok 2006

6/IV/2006

19.01.2006 r.

przyjęcia układu wykonawczego budżetu miasta Zgierza w zakresie dochodów zadań własnych na 2006 rok
Układ wykonawczy budżetu miasta Zgierza na rok 2006 w zakresie dochodów zadań własnych, wg jednostek budżetowych

5/IV/2006

19.01.2006 r.

przyjęcia układu wykonawczego budżetu miasta Zgierza w zakresie wydatków zadań własnych na 2006 rok
Układ wykonawczy budżetu miasta Zgierza na rok 2006 w zakresie wydatków zadań własnych, wg jednostek budżetowych

4/IV/2006

19.01.2006 r.

ustalenia planu finansowego w zakresie wydatków zadań zleconych na rok 2006
Plan finansowy wydatków zadań zleconych na rok 2006

3/IV/2006

18.01.2006 r.

określenia stanowisk oraz rodzaju prac zleconych w Urzędzie Miasta Zgierza, z którymi łączyć może się dostęp do informacji niejawnych

2/IV/2006

13.01.2006 r.

zmiany zarządzenia Nr 162/IV/2005 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie utworzenia Rady Do Spraw Gospodarczych przy Prezydencie  Miasta Zgierza

1/IV/2006
traci moc zarządzeniem
Nr 58/IV/2006 

10.01.2006 r.

zmiany zarządzenia Nr 12/IV/2003 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza


Ilość odsłon: 3261
Dokument wytworzył(a): Prezydent Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2007-06-26 15:43
Ostatnia zmiana: 2012-06-01 11:35
Zakres ostatniej zmiany: Zarządzenie Nr 80/IV/2006 zmienione zarządzeniem Nr 133/VI/2012 PMZ.

Rejestr zmian - (11)
Data: 2012-06-01 11:35Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zarządzenie Nr 80/IV/2006 zmienione zarządzeniem Nr 133/VI/2012 PMZ.
Data: 2012-01-17 10:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zarządzenie Nr 37/IV/2006 zmienione zarządzeniem Nr 3/VI/2012 PMZ.
Data: 2011-05-13 14:18Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zarządzenie Nr 115/IV/2006 traci moc zarządzeniem Nr 95/VI/2011 PMZ.
Data: 2011-05-13 14:17Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zarządzenie Nr 46/IV/2006 traci moc zarządzeniem Nr 95/VI/2011 PMZ.
Data: 2011-01-25 16:14Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zarządzenie Nr 10/V/2006 traci moc zarządzeniem Nr 13/VI/2011.
Data: 2011-01-24 08:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zarządzenie Nr 12/V/2006 traci moc zarządzeniem Nr 64/V/2007 z dn. 23.04.2007 r.
Data: 2009-07-30 13:18Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2009-07-30 13:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Tracą moc zarządzenia Nr 81/IV/2006 i 11/V/2006.
Data: 2009-01-21 10:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana tytułu.
Data: 2008-06-20 10:10Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formatowania tabeli.
Data: 2007-06-26 15:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
Data: 2007-06-26 15:43Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator