Projekty uchwał przekazane pod obrady XXXIII sesji RMZ

26 marca 2009 r., Urząd Miasta Zgierza, sala 114, godz. 9.00

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 4. Zapytania mieszkańców.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) Projekt uchwały w sprawie wstąpienia Anny Marii Szawłowskiej w skład Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza,


  b) Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla Miasta Zgierza",


  c) Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza",


  d) Projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładzie pomocy społecznej dla potrzeb przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.,


  e) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej "Razem Więcej" dla Gminy Miasto Zgierz na rok 2009 rok,
  Autopoprawka z dnia 24.03.2009 r.


  f) Projekt uchwały w sprawie zapewnienia w 2009 roku środków na realizację projektu pod nazwą "Jestem potrzebny, chcę być potrzebny" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie Priorytetu VII "Promocja Integracji Społecznej" - Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej",
  Autopoprawka z dnia 24.03.2009 r.


  g) Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Zgierza,


  h) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej,


  i) Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów edukacyjnych Rady Miasta Zgierza za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Miasto Zgierz,


  j) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie rozszerzenia zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu,


  k) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektów uchwał w sprawie ograniczenia działalności Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu,


  l) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009  w zakresie zadań własnych,


  m) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/248/08 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wypłat ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych w Zgierzu,

  n) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza wyrażające negatywne stanowisko dla rządowego projektu ustawy Prawo geologiczne i górnicze,


  o) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2013 wraz z Zintegrowanym Planem Rozwoju Transportu Publicznego dla miasta Zgierza.
  Załącznik Nr 1
  Załacznik Nr 2

 6. Informacja  Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.
 8. Informacja na temat realizacji wychowania sportowego w szkołach prowadzonych przez miasto Zgierz.
 9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 10. Zapytania i wolne wnioski. 
 11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Zgierza
Andrzej Wojciech Mięsok


Ilość odsłon: 1430
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2009-03-20 15:18
Ostatnia zmiana: 2009-03-25 12:32
Zakres ostatniej zmiany: Dodanie autopoprawek do projektów uchwał.

Rejestr zmian - (3)
Data: 2009-03-25 12:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie autopoprawek do projektów uchwał.
Data: 2009-03-23 16:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie projektu uchwały.
Data: 2009-03-20 15:21Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2009-03-20 15:18Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator