Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę
W związku z nałożonym w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) obowiązkiem prowadzenia przez gminę:

- ewidencji zbiorników bezodpływowych
- ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zwracam się do wszystkich użytkowników ww. urządzeń i instalacji o niezwłoczne dokonanie zgłoszenia ich eksploatacji (bez względu na termin jej rozpoczęcia) do Urzędu Miasta Zgierza – Plac Jana Pawła II 16, 95 - 100 Zgierz - Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi, pokój nr 217 lub 222. Wzór formularzy zgłoszeniowych dostępny jest na stronie BIP Urzędu Miasta Zgierza pod adresem: www.umz.zgierz.pl/bip/ w zakładce: Jak Załatwić Sprawę > Procedury i Druki > Środowisko, Odpady. Informację w powyższej sprawie można uzyskać pod numerami telefonów:
42 714 31 68 oraz 42 714 31 51.

    Poniżej przedstawiam obowiązujące przepisy w zakresie ww. instalacji.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzaju instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510) obowiązkowi zgłoszenia Prezydentowi Miasta Zgierza,  z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód. Zgodnie z art. 33 ust. 4 pkt 2 w związku z art. 395 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) zwykłe korzystanie z wód obejmuje wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m 3 na dobę, co nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Ww. zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji, o czym stanowi art. 152 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. W przypadku decyzji odmownej, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić
w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

Prowadzący instalację jest zobowiązany do przedłożenia Prezydentowi Miasta Zgierza wszelkich informacji dotyczących:
–    rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,
–    zakończenia eksploatacji instalacji,
–    zmiany w zakresie danych lub informacji zawartych w dokonanym już zgłoszeniu.
Informacje te należy przedłożyć w terminie 14 dni od dnia dokonania ww. czynności.
 
Wprowadzenie w instalacji istotnej zmiany wymaga ponownego zgłoszenia instalacji.

Zgodnie z art. 342 ust. 1 ww. ustawy Prawo ochrony środowiska:
–    naruszenie obowiązku zgłoszenia instalacji nie wymagającej uzyskania zezwolenia,
–    eksploatowanie instalacji niezgodne ze złożoną informacją,
–    eksploatowanie instalacji przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu,
–    eksploatowanie instalacji po wniesieniu sprzeciwu organu,
podlega karze grzywny.

    Jednocześnie informuję, iż:

–    zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3b ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
„Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości (…) nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi”,

–    zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
„Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych (...), wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (…) - przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi”,

–    zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz:
„1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinno odbywać się przez uprawniony podmiot z częstotliwością niedopuszczającą do przepełnienia zbiornika, zależną od ilości zużytej wody, jednak nie rzadziej niż raz na rok.”
„2. Komunalne osady ściekowe powstające w przydomowych oczyszczalniach ścieków bytowych powinny być usuwane przez uprawniony podmiot, nie rzadziej niż raz na 3 lata.”. 


    Ponadto zwracam uwagę, na obowiązki wynikające z art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który wskazuje, że:
„Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.”.

Zgłoszenie akcesu przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej Gminy Miasto Zgierz, należy skierować do Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o. o. w Zgierzu ul. Andrzeja Struga 45, tel. 42 715 12 95.

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę2020-01-23 10:37 27.29 KB 

Ilość odsłon: 430
Dokument wytworzył(a): Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Wprowadził(a): Lilia Gajczyk
Data publikacji: 2019-04-29 12:48
Ostatnia zmiana: 2020-01-23 10:38
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja

Rejestr zmian - (8)
Data: 2020-01-23 10:38Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja
Data: 2020-01-23 10:37Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja
Data: 2020-01-23 10:35Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja
Data: 2020-01-17 10:11Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja
Data: 2020-01-17 10:02Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja załącznika
Data: 2019-12-10 12:27Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja pierwsza
Data: 2019-04-30 12:22Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja pierwsza
Data: 2019-04-29 12:49Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja pierwsza
Data: 2019-04-29 12:48Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja pierwsza
separator