X sesja Rady Miasta Zgierza - 27.06.2019
27 czerwca 2019 r., godz. 09.00, sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16.

eSesja (porządek i projekt uchwały)


Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Uwagi do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IX sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wnioski jednostek pomocniczych.
6. Zapytania mieszkańców.
7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania.
8. Debata nad Raportem o stanie miasta Zgierza za rok 2018.
  a) wystąpienie Prezydenta Miasta Zgierza,
  b) wystąpienia mieszkańców,
  c) wystąpienia radnych,
  d) wystąpienia w imieniu Klubów Radnych,
  e) przedstawienie opinii komisji Rady Miasta Zgierza,
  f) wystąpienie Prezydenta Miasta Zgierza,
  g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Zgierza wotum zaufania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Zgierz za 2018 r.
10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2018 r.
  a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z wykonania budżetu za 2018 rok,
  b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgierza o wykonaniu budżetu Miasta Zgierza za 2018 rok,
  c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2018 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza.
  a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza,
  b) głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza,
  c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) upamiętnienia w formie trzech kamieni z tablicami pamiątkowymi Rodziny Szwarców,
  b) powołania Zespołu do wyrażania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników w związku z wyborami ławników na kadencję 2020-2023,
  c) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2019 r.,
  d) ważności wyborów Rady Osiedla Chełmy - Adelmówek w Zgierzu,
  e) ważności wyborów Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu,
  f) przyjęcia regulaminu Targowiska Miejskiego „Mój Rynek" w Zgierzu,
  g) ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania przez Prezydenta Miasta Zgierza konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego Gminy Miasto Zgierz,
  h) zmiany uchwały Nr XXXVI/470/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Przychodni Rejonowych w Zgierzu,
  i) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2019 w zakresie zadań własnych,
  j) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2034,
  k) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasto Zgierz przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
  l) zmiany uchwały Nr XXXI/279/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania zmienionej uchwałą Nr XX/181/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 stycznia 2012 r.,
  m) ustalenia bezpłatnych przejazdów autobusowych w dniu 22 września 2019 roku,
13. Raport monitoringowy z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Zgierza za rok 2018.
14. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
15. Oświadczenia radnych.
16. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
17. Zapytania i wolne wnioski.
18. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad sesji.

Ilość odsłon: 389
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący RMZ
Wprowadził(a): Lilia Gajczyk
Data publikacji: 2019-06-19 12:23
Ostatnia zmiana: 2019-06-19 14:57
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja - eSesja

Rejestr zmian - (1)
Data: 2019-06-19 14:57Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja - eSesja
Data: 2019-06-19 12:23Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja pierwsza
separator