Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej
Prezydent Miasta Zgierza przypomina, że 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późń. zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami
w Polsce.

Ww. ustawa Prawo wodne w art. 269 ust. 1 pkt 1 wprowadza opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Zgodnie z art. 298 ust. 2 ww. ustawy Prawo wodne, opłatę za usługi wodne tj. za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zobowiązane są ponosić: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
a) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
b) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
c) użytkownikami wieczystymi gruntów,
d) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
które wykonały na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 roboty lub obiekty budowlane trwale związane z gruntem, mające wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej, na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z treścią art. 552 ust. 2a pkt 2, oraz ust. 2b pkt 2, ww. ustawy Prawo wodne, podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w celu ustalenia jej wysokości, obowiązane są do złożenia Prezydentowi Miasta Zgierza stosownego oświadczenia za poszczególne kwartały.

W związku z tym, Prezydent Miasta Zgierza przypomina o obowiązku złożenia ww. oświadczenia.

Zgodnie z treścią art. 272 ust. 22 ww. ustawy Prawo wodne, Prezydent Miasta Zgierza w stosunku do nieruchomości występujących na terenie Gminy Miasto Zgierz, ustala oraz  przekazuje w formie informacji podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, wysokość przedmiotowej opłaty wraz ze sposobem jej obliczenia.

Informacje w zakresie interpretacji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dotyczące opłaty retencyjnej można znaleźć na stronie pod adresem: http://www.wody.gov.pl/

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późń. zm.)
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2502)

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Oświadczenie2019-07-10 12:29 20.4 KB 
dokument Oświadczenie2019-07-10 12:29 129.95 KB 

Ilość odsłon: 316
Dokument wytworzył(a): Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2019-07-10 12:29
Ostatnia zmiana: 2019-07-10 12:29
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2019-07-10 12:29Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator