Statut Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza

Pliki do pobrania w formacie .pdf:

Uchwała Nr XXX / 277 / 05 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2005 r.

Załącznik do uchwały Nr XXX / 277 / 05 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2005 r.

Zmiany:
Uchwała Nr XXXIV / 315 / 09 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 kwietnia 2009 r.
Uchwała Nr X / 90 / 11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r.
Uchwała Nr XXVIII / 264 / 12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 września 2012 r.
Uchwała Nr XXXIV / 429 / 17 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Uchwała Nr LIII / 683 / 18 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 sierpnia 2018 r.

tekst ujednolicony

§ 1
Statut określa zasady działania, cele i zadania Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza, zwanej dalej “Radą”.

§ 2
Rada jest organem samorządowym młodzieży miasta Zgierza, określonym w § 5.

§ 3
Podstawą prawną działania Rady jest Statut Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.

§ 4
1. Decyzje Rady zapadają w formie uchwał.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.
3. W przypadku równej liczby głosów sprawa pozostaje nierozstrzygnięta.

§ 5
1. Rada składa się z uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych przy szkołach podstawowych, szkół ponadpodstawowych, będących mieszkańcami miasta Zgierza.
2. Uczeń 7 i 8 klasy szkoły podstawowej, oddziału gimnazjalnego przy szkole podstawowej, szkoły ponadpodstawowej położonej poza Zgierzem ma prawo sprawować mandat członka Rady o ile uzyskał go zgodnie z zasadami określonymi w Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.

§ 6
Na czele Rady stoi Przewodniczący Rady.

§ 7
Kadencja Rady kończy się dnia 31 sierpnia w drugim roku od dnia wyborów.

§ 8

Czynne i bierne prawo wyborcze oraz zasady wybierania Rady określa Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Miasta, która stanowi załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.

§ 8a
1. Członek Rady składa ślubowanie podczas pierwszej sesji Rady o następującej treści:
"Ślubuję uroczyście jako młodzieżowy radny pracować dla dobra  i pomyślności młodzieży Gminy Miasto Zgierz, działać zawsze zgodnie z prawem oraz interesami młodzieży, godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Rady".
2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu jego treści wywołani kolejno członkowie Rady powstają i wypowiadają słowo "ślubuję". Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg".

§ 8b
Pierwsza sesja Rady odbywa się w ciągu 20 dni od ogłoszenia wyników wyborów.

§ 8c
Pierwsza sesja Rady odbywa się po warsztatach integracyjno-poznawczych zorganizowanych przez Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza.

§ 9
Do zadań Rady należy:
1) godne reprezentowanie młodzieży miasta Zgierza,
2) inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w Zgierzu,
3) opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Zgierza dotyczących młodzieży,
4) decydowanie o wydatkach Rady w ramach posiadanego budżetu,
5) nawiązywanie współpracy z organizacjami młodzieżowymi oraz samorządowymi organizacjami młodzieżowymi innych miast i miast innych państw,
6) uchwalanie Regulaminu Rady oraz proponowanie zmian Statutu,
7) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za sposób funkcjonowania samorządów lokalnych,
8) zapewnienie uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na jakość jej życia,
9) kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych oraz wyrabianie umiejętności podejmowania decyzji,
10) reprezentowanie potrzeb środowiska wobec władz miasta oraz instytucji zewnętrznych,
11) organizowanie imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, turystycznym, proekologicznym,
12) organizowanie imprez o charakterze charytatywnym,
13) organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji,
14) prowadzenie działalności informacyjno-doradczej.

§ 10
Środki, o których mowa w § 9 pkt 4 pochodzą z wydzielonych środków z budżetu miasta Zgierza, w tym od sponsorów i wpływów z imprez, o których mowa w § 9 pkt 11 i 13.

§ 11
1.
Na pierwszej sesji Rada wybiera w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady i dwóch wiceprzewodniczących Rady.
1a. Wybór Przewodniczącego lub wiceprzewodniczących następuje po wygaśnięciu mandatu członka rady, ich rezygnacji lub odwołaniu z funkcji.
2. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady powinni osiągać pozytywne oceny na koniec roku szkolnego.

§ 12
Rada określa sposób i tryb swojego działania w opracowanym przez siebie Regulaminie.

§ 13
Rada może powoływać komisje problemowe.

§ 14
Posiedzenia Rady są jawne i odbywają się nie rzadziej niż raz w kwartale.

§ 14a
Rada ściśle współpracuje z samorządami szkolnymi szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

§ 14b
Przedstawiciele samorządów szkolnych szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych mogą uczestniczyć każdorazowo w sesji Rady.

§ 15
1. Organem nadzoru dla Rady jest Rada Miasta Zgierza.
2. Rada jest zobowiązana przekazywać podjęte uchwały Przewodniczącemu Rady Miasta Zgierza w ciągu 7 dni od ich podjęcia.

§ 15a
Biuro Rady znajduje się w Centrum Kultury Dziecka mieszczącym się w Zgierzu przy ulicy ks. Szczepana Rembowskiego 17.

§ 15b
1.
Rada może powołać rzecznika prasowego, który nie musi być członkiem Rady.
2. Rada może w każdym czasie odwołać rzecznika prasowego z pełnionej funkcji

§ 15c
Do zdań rzecznika prasowego należy:
1) informowanie mediów o pracach i sesjach Rady,
2) przygotowywanie informacji dla mediów o Radzie,
3) promowanie Rady w mediach.

§ 15d

Rada może powołać rzecznika ds. mediów społecznościowych.

§ 15e

Do zadań rzecznika ds. mediów społecznościowych należy prowadzenie i aktualizacja informacji na temat działalności Rady na portalach społecznościowych.

§ 16
Opinie w sprawie wykładni Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza przedkłada Komisja Statutowo - Prawna Rady Miasta Zgierza.

§ 16a
1.
 Rada posiada stronę internetową w ramach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgierza.
2. Obowiązek dostarczania materiałów do jej aktualizacji spoczywa na rzeczniku prasowym Rady.

§ 16b
Rada posługuje się przyjętym przez siebie logo.

Załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza
ORDYNACJA WYBORCZA DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA ZGIERZA

§ 1
Ordynacja Wyborcza do Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza, zwanej dalej „Ordynacją”, określa zasady i tryb wyboru członków do Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.

§ 2
Członkiem Rady może zostać każdy uczeń 7 i 8 klasy szkoły podstawowej, oddziału gimnazjalnego przy szkole podstawowej, szkoły ponadpodstawowej z terenu miasta Zgierza, zwanej dalej „szkołą”, który osiąga semestralnie oceny pozytywne i został do niej wybrany zgodnie z Ordynacją i jest mieszkańcem Zgierza z zastrzeżeniem § 3 Ordynacji

§ 3
1.
Bierne prawo wyborcze ma każdy uczeń szkoły określonej w § 2.
2. Bierne prawo wyborcze ma każdy uczeń 7 i 8 klasy szkoły podstawowej, oddziału gimnazjalnego przy szkole podstawowej, szkoły ponadpodstawowej z terenu innej gminy niż Gmina Miasto Zgierz, o ile jest mieszkańcem Zgierza z zastrzeżeniem § 4 Ordynacji.

§ 4
1.
Uczeń szkoły ponadpodstawowej z terenu innej gminy niż Gmina Miasto Zgierz, ma prawo kandydowania w swojej macierzystej szkole podstawowej z terenu miasta Zgierza.
2. Aby uzyskać bierne prawo wyborcze do Rady, uczeń o którym mowa w ust. 1 musi spełnić poniższe warunki:
1) dostarczyć do dyrekcji macierzystej szkoły podstawowej pisemne oświadczenie woli kandydowania;
2) dostarczyć do dyrekcji macierzystej szkoły podstawowej oświadczenie dyrekcji placówki, do której obecnie uczęszcza, iż osiąga oceny pozytywne na koniec roku szkolnego;
3) dostarczyć do dyrekcji macierzystej szkoły podstawowej oświadczenie jednego z prawnych opiekunów, iż jest na stałe zameldowany na terenie Gminy Miasto Zgierz;
4) wypełnić wszystkie obowiązki kandydata określone w Ordynacji.
3. W przypadku wyboru do Rady ucznia, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły podstawowej obowiązany jest pozostawać w stałym kontakcie z dyrektorem szkoły, do której uczęszcza dany uczeń i monitorować, czy osiąga on oceny pozytywne na koniec roku szkolnego.


§ 5
Czynne prawo wyborcze ma każdy uczeń, który uczęszcza do szkoły, o której mowa w § 2 i jest mieszkańcem Zgierza, jak i uczeń, który uzyskał bierne prawo wyborcze w wyniku postanowień § 4 Ordynacji.

§ 6
Wybory są równe - każdemu przysługuje jeden głos.

§ 7
Wybory są bezpośrednie - członków Rady wybiera się bezpośrednio spośród kandydatów zgłoszonych zgodnie z § 17.

§ 8
Głosować można tylko osobiście.

§ 9
1. 
Wybory do Rady ogłasza Przewodniczący Rady Miasta Zgierza, po zasięgnięciu opinii Komisji Statutowo - Prawnej Rady Miasta Zgierza. ustalając termin odbycia wyborów w ciągu 30 dni od daty wydania ogłoszenia, w którym precyzuje sposób głosowania. Nie wydanie opinii przez Komisję Statutowo - Prawną Rady Miasta Zgierza w ciągu 14 dni od daty złożenia projektu uważa się za opinię pozytywną.
2. W przypadku upływu kadencji Rady, wybory nowej Rady powinny odbyć się do dnia 31 października tego roku. 

§ 10
Miasto Zgierz dzieli się na okręgi wyborcze, którymi są szkoły określone w § 2.

§ 11
Podział na okręgi wyborcze ustala Prezydent Miasta Zgierza.

§ 12
Prezydent Miasta Zgierza przy wykonaniu czynności wymienionych w § 11 bierze pod uwagę szkoły istniejące w chwili zarządzenia wyborów.

§ 13
Liczba mandatów w poszczególnych okręgach zależna jest od liczby wyborców w danym okręgu:
1) w okręgach wyborczych do 100 wyborców – 1 mandat;
2) w okręgach wyborczych do 300 wyborców – 2 mandaty;
3) w okręgach wyborczych, w których liczba wyborców przekracza 300 – 3 mandaty.

§ 14
Za organizację wyborów w danym okręgu wyborczym odpowiedzialny jest samorząd uczniowski w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

§ 15
Za przeprowadzenie wyborów odpowiada Okręgowa Komisja Wyborcza, zwana dalej „Komisją”, powołana przez samorząd uczniowski i dyrektora szkoły.

§ 16
W pracach Komisji nie może brać udziału uczeń kandydujący na członka Rady.

§ 17
1.
Kandydatów na członków Rady zgłasza w szkole:
1) dana klasa,
2) koło zainteresowań.
2. Kandydat może zgłosić się sam, uzyskując 50 podpisów uczniów danej szkoły.
3. Wzór listy podpisów ustala Prezydent Miasta Zgierza dokonując podziału na okręgi wyborcze o którym mowa w § 11.

§ 18
Kampania wyborca rozpoczyna się z dniem ogłoszenia terminu wyborów.

§ 19
Prowadzenie agitacji w dniu wyborów jest zakazane.

§ 20
Wybory przeprowadza się w głosowaniu tajnym. Karty do głosowania, które powinny być sporządzone w porządku alfabetycznym wrzuca się do urny wyborczej. (skreślone)

§ 21
Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Komisja przeprowadzająca głosowanie przystępuje do obliczania jego wyników.

§ 22
Z przeprowadzonego głosowania Komisja sporządza protokół.

§ 23
Protokół powinien zawierać liczbę:
- osób uprawnionych do głosowania,
- oddanych głosów,
- głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

§ 24
Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji i podają niezwłocznie wyniki głosowania do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń szkoły przez okres 7 dni i przekazują go Prezydentowi Miasta Zgierza.

§ 25
1.
W okręgach jednomandatowych mandat członka Rady otrzymuje pierwsza osoba, która uzyskała największą liczbę głosów.
2. W okręgach dwumandatowych mandat członka Rady otrzymują pierwsze dwie osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.
3. W okręgach trzymandatowych mandat członka Rady otrzymują pierwsze trzy osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.

§ 26
W przypadku równej liczby głosów Przewodniczący Rady Miasta Zgierza ogłasza powtórne głosowanie w ciągu siedmiu dni po wyborach.

§ 27
1.
Na podstawie otrzymanych protokołów Prezydent Miasta Zgierza sporządza protokół, zawierający informacje o wynikach głosowania we wszystkich okręgach wyborczych, określający:
- liczbę uprawnionych do głosowania,
- liczbę oddanych głosów,
- liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
- imiona i nazwiska wybranych członków Rady wraz z nazwami okręgów, z których zostali wybrani.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 jest przekazywany Przewodniczącemu Rady Miasta Zgierza i wywieszany na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 7 dni, oraz ogłaszany na tablicach ogłoszeń szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych przy szkołach podstawowych, szkół ponadpodstawowych.

§ 28
Koszty wyborów pokrywane są z budżetu Gminy Miasta Zgierza.

§ 29
Każdy członek Rady zobowiązany jest przedstawić Przewodniczącemu Rady Miasta Zgierza w terminie 15 dni od rozpoczęcia nowego roku szkolnego świadectwa szkolnego potwierdzonego za zgodność z oryginałem za poprzedni rok szkolny.

§ 30
Wygaśnięcie mandatu następuje, gdy członek Rady:
1) naruszył lub nie spełnił warunków określonych w niniejszej Ordynacji,
2) zrzekł się mandatu,
3) zrezygnował z nauki w szkole, w której uzyskał mandat,
4) został skreślony z listy uczniów przez Radę Pedagogiczną,
5) zmienił miejsce zamieszkania poza granice administracyjne Gminy Miasto Zgierz.

§ 31
Wygaśnięcie mandatu członka Rady stwierdza na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza, Rada Miasta Zgierza w drodze uchwały.

§ 32
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady, Rada Miasta Zgierza na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza podejmuje uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę ważnych głosów, a nie utracił prawa wybieralności i wyraził na piśmie zgodę na objęcie mandatu.

§ 33
W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Rady w sposób zgody z § 32, jeżeli liczba członków Rady na skutek wygaśnięcia mandatów spadnie poniżej 2/3 statutowej liczby, Przewodniczący Rady Miasta Zgierza ogłasza wybory uzupełniające w ciągu 3 miesięcy od daty stwierdzenia wygaśnięcia mandatu, chyba że do zakończenia kadencji Rady pozostało mniej niż 6 miesięcy.


Ilość odsłon: 3509
Dokument wytworzył(a): Rada Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2009-05-12 13:17
Ostatnia zmiana: 2018-10-01 15:48
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja.

Rejestr zmian - (6)
Data: 2018-10-01 15:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja.
Data: 2018-08-17 15:05Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana statutu.
Data: 2012-11-02 16:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie zmiany do Statutu.
Data: 2012-09-12 10:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie zmian w tekście ujednoliconym.
Data: 2011-07-27 15:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana uchwała Nr XXX/277/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2005 r.
Data: 2009-05-12 14:19Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie zmian do Statutu.
Data: 2009-05-12 13:17Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator