XI sesja Rady Miasta Zgierza - 22.08.2019
22 sierpnia 2019 r., godz. 10.00, sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16.
 
eSesja (porządek i projekty uchwał)

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Uwagi do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X sesji.
4. Zaprezentowanie wyników badań składowisk odpadów, zleconych przez Najwyższą Izbę Kontroli.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski jednostek pomocniczych.
7. Zapytania mieszkańców.
8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania.
9. Przyjęcie Oświadczenia Rady Miasta Zgierza w sprawie deklaracji o współpracy i wzajemnych relacjach pomiędzy Radą Miasta Zgierza, a Maniewicką Radą Rejonową.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
   a) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,
   b) ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych,
   c) zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu,
   d) zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu,
   e) zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu,
   f) wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu,
   g) udzielenia Przewodniczącemu Rady Miasta Zgierza upoważnienia do udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
   h) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do realizacji projektu pod nazwą „Nowy schemat - wyższy standard" w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwoju na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna,
   i) zmiany uchwały nr XLVIII/623/l 8 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Miasto Zgierz na lata 2018-2019,
   j) ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku im. Koziołka Matołka w Zgierzu,
  k) ustalenia wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w Miejskim Żłobku im. Koziołka Matołka w Zgierzu,
   l) ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką w Miejskim Żłobku im. Koziołka Matołka w Zgierzu,
  m) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2019 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu,
  n) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034.
11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
12. Oświadczenia Radnych.
13. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad sesji.

Ilość odsłon: 324
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący RMZ
Wprowadził(a): Lilia Gajczyk
Data publikacji: 2019-08-14 14:19
Ostatnia zmiana: 2019-08-20 10:55
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja - odnośnik do eSesji

Rejestr zmian - (1)
Data: 2019-08-20 10:55Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja - odnośnik do eSesji
Data: 2019-08-14 14:19Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja pierwsza
separator