XVI Sesja Rady Miasta Zgierza - 30.01.2020
30 stycznia 2020 r. o godz. 10.00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16.

eSesja (porządek i projekty uchwał)

Porządek obrad sesji:


1. Otwarcie sesji.

2. Uwagi do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XV sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Wnioski jednostek pomocniczych.

6. Zapytania mieszkańców.

7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania.

8. Sprawozdanie z realizacji Programu „Zgierz dla Rodziny” za rok 2019.

9. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w Zgierzu:

  • uwzględniające pieszych i rowerzystów, pojazdy mechaniczne,
  • analiza statystyki zdarzeń drogowych,
  • implementacja rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo.

10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w

szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.

11. Przyjęcie oświadczenia Rady Miasta Zgierza w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo.

12. Podjęcie uchwał w sprawach:


a) zmiany uchwały Nr I/3/2018 Rady Miasta Zgierza z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków i składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Zgierza,


b) rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,


c) zmiany uchwały nr XVII/223/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2016 roku  w sprawie ustalania opłat za usługi przewozowe miejskiej komunikacji autobusowej w Zgierzu oraz cen biletów na linii Aleksandrów Łódzki – Zgierz- Stryków,


d) ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,


e) wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz,


f) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Miasto Zgierz,


g) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne,


h) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,


i) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz,


j) zmiany uchwały nr VIII/85/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Zgierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów,


k) wyrażenia zgody na złożenie przez Gminę Miasto Zgierz wniosku o udzielenie dofinansowania na realizację projektu pn.: „Wsparcie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz – edycja II” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,


l) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Zgierzu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,


m) zatwierdzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miasto Zgierz na rok 2020,


n) zmiany uchwały Nr XXIX/348/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,


o) odstąpienia od zbycia w drodze przetargu działki gruntu położonej w 126 obrębie miasta Zgierza, oznaczonej numerem ewidencyjnym 359/4, zabudowanej komorą ciepłowniczą wraz z siecią ciepłowniczą,


p) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2020 w zakresie zadań własnych,


q) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034.


13. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

14. Oświadczenia radnych.

15. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

16. Zapytania i wolne wnioski.

17. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad sesji.

 


Ilość odsłon: 277
Dokument wytworzył(a):
Wprowadził(a): Lilia Gajczyk
Data publikacji: 2020-01-23 13:42
Ostatnia zmiana: 2020-01-23 13:48
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja pierwsza

Rejestr zmian - (1)
Data: 2020-01-23 13:48Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja pierwsza
Data: 2020-01-23 13:42Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja pierwsza
separator