XVII Sesja Rady Miasta Zgierza - 27.02.2020
27 lutego 2020 r. o godz. 10.00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16.

eSesja (porządek i projekty uchwał)


Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Uwagi do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wnioski jednostek pomocniczych.
6. Zapytania mieszkańców.
7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania.
8. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zgierzu w 2019 roku.
9. Przyjęcie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi o stanie środowiska na obszarze województwa.
10. Przedstawienie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2017-2021 z perspektywą na lata 2022-2024, przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/486/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2017-2021 z perspektywą na lata 2022-2024.
11. Analiza stanu składowisk odpadów niebezpiecznych na terenie po byłych zakładach Boruta.
12. Analiza stanu składowisk odpadów komunalnych na terenie miasta Zgierza.
13. Działania proekologiczne Miasta Zgierza mające wpływ na zmniejszenia emisji spalin i zanieczyszczeń powietrza oraz wytwarzania odpadów plastikowych.
14. Ocena prawidłowej realizacji selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez mieszkańców miasta Zgierza.
15. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwały Nr LIII/651/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2014 r. w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych Rady Miasta Zgierza,

b) zmiany uchwały nr III/8/2018 Rady Miasta Zgierza z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich,

c) nadania Tytułu Honorowego „Zgierski Dawca Krwi”,

d) ważności wyborów Rady Osiedla Kurak w Zgierzu,

e) rozpatrzenia petycji,

f) wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Zgierz organizacji Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady w 2020
roku jako zadania publicznego o charakterze powiatowym w zakresie kultury fizycznej i sportu,

g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu położonego pomiędzy ul. Długą, ul. R. Mielczarskiego, ul. 1 Maja i ul. 3 Maja,

h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu położonego pomiędzy ul. Ks. Sz. Rembowskiego, ul. Mielczarskiego, ul. Długą i Placem J. Kilińskiego,

i) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do projektu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji KA1 – Mobilność edukacyjna, związanego z mobilnością zagraniczną kadry nauczycielskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi,

j) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Działanie 2.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw Poddziałanie 2.2.2: Promocja gospodarcza regionu pod nazwą „Promocja gospodarcza Gminy Miasto Zgierz”,

k) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do złożenia wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa łódzkiego na realizację w roku 2020 zadania pn. „Projekt prac remontowo-konserwatorskich budynku Łaźni Miejskiej w Zgierzu”,

l) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2020 w zakresie zadań własnych,

m) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034.

16. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
17. Oświadczenia radnych.
18. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad sesji.

Ilość odsłon: 241
Dokument wytworzył(a):
Wprowadził(a): Lilia Gajczyk
Data publikacji: 2020-02-20 10:36
Ostatnia zmiana: 2020-02-24 09:40
Zakres ostatniej zmiany: Formatowanie

Rejestr zmian - (1)
Data: 2020-02-24 09:40Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Formatowanie
Data: 2020-02-20 10:36Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja pierwsza
separator